Opplysning, råd og veiledning fra NAV inkl. gjeldsrådgiving

Fase 2: Tjenesten opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
NAV gir opplysning, råd og veiledning
Fase 2
Tjenesten opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning
Fase 3
Økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

NAV har avklart at brukeren har økonomiske og/eller sosiale problemer som betyr at NAV-kontoret skal gi opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven § 17.  Brukere som har behov for tjenesten må få informasjon om den. Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak skal følges når tjenesten inkluderer endrings- og motivasjonsarbeid.

NAV må vurdere innholdet i tjenesten ut fra behovene til den enkelte bruker, og innholdet skal samsvare med gjeldende sosialfaglige normer. Gjennom motivasjons- og endringsarbeid skal tjenesten styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse, fritid og nettverk. Tjenesten skal bidra til at brukeren i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv med mulighet til å forsørge seg selv gjennom arbeid.

NAV-kontoret i den kommunen personen oppholder seg har plikt til å gi opplysning, råd og veiledning. Alle har rett til å søke (muntlig/skriftlig) om tjenesten uavhengig om de bor i kommunene eller oppholder seg der i en kort periode. Ved behov må NAV bistå med å skrive søknaden. Personer som oppholder seg i institusjon eller statlig innkvartering, eller som er under straffegjennomføring, har også rett til tjenesten. Hvilken kommune som har plikt til å yte tjenesten til disse personene, er nærmere omtalt i rundskriv til sosialtjenesteloven § 3.

Sosialtjenestelovens §§ 15 og 27 sier at NAV-kontoret skal bistå personer som ikke klarer det selv med å finne en bolig. Tjenesten opplysning, råd og veiledning som inkludert økonomisk rådgivning er derfor aktuell. Hvis brukeren har behov for booppfølging eller andre tjenester i hjemmet, skal NAV-kontoret hjelpe med å opprette kontakt mellom brukeren og den rette kommunale enhet. 

NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre forvaltningsorgan i tilfeller der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets ansvarsområder, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp. 

Vedtak om tjenesten

Avgjørelse om å tildele tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17, hvor NAV-kontoret gir individuell råd og veiledning i motivasjons- og endringsarbeid, er et enkeltvedtak. At en avgjørelse er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, har betydning for hele søknadsprosessen; fra informasjon, søknad og utredning, til avgjørelsens innhold og form og muligheten til å klage. Personer som har behov for sosiale tjenester befinner seg i en vanskelig og sårbar situasjon. Det er derfor særlig viktig at det offentlige styrker rettssikkerheten for denne gruppen.   

Resultater fra fasen

Det er satt i gang/gitt opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, slik at de økonomiske/sosiale problemer er/blir tatt hånd om. Det er gitt opplysning, råd og veiledning som inneholder motivasjons- og endringsarbeid og vedtak om tjenesten etter § 17 er fattet.    

NAV-kontoret har henvist til andre forvaltningsorganer der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets kompetanse.

For økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning, se fase 3

  • Personen/ bruker: Bruker definerer sine hjelpebehov og mål for fremtiden slik at bruker selv er delaktig i løsningsforslag og handlinger som bidrar til at målene nås. 
  • NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.   

  • Andre forvaltningsorganer: NAV-kontoret har plikt til å henvise til andre forvaltningsorgan i tilfeller der veiledningsbehovet går ut over NAV-kontorets myndighetsområde, og skal “så vidt mulig” sørge for at andre instanser gir hjelp. NAV-kontoret skal ikke opptre som alminnelig rådgiver utenfor eget fagområde.

Veileder til sosialtjenesteloven § 17 

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veilederen fra NAV veileder rundt sosialtjenestelovens § 17. 

Handlingsrom

Eksempler:

Person som ikke har lovlig opphold

En person som ikke har lovlig opphold i landet, har begrensede rettigheter etter sosialtjenesteloven. Personen skal ikke avvises av NAV-kontoret. Personens rett til tjenester fra NAV vil følge av forvaltningsloven § 11. Ved spørsmål knyttet til oppholdstillatelse, skal personen henvises videre til utlendingsmyndighetene. Personen kan ha rett til tjenesten opplysning, råd og veiledning ut fra situasjonen personen er i. Mottak av tjenesten vil ikke føre til flere rettigheter enn det som følger av forskriften § 4, se merknadene i rundskrivet til loven.

Sekundærbosetter

En person bosatt i en kommune som mottar integreringstilskudd, har rett til sosiale tjenester fra bostedskommunen. Hvis personen flytter til en annen kommune i tilskuddsperioden uten at dette er avtalt, kan tilflyttingskommunen avslå søknad om tjenester med henvisning til bosettingskommunens ansvar, med mindre dette er åpenbart urimelig. Hvis personen klarer seg selv og kun søker om tjenesten opplysning, råd og veiledning i tilflyttingskommunen, kan situasjonen tilsi at personen har rett på tjenesten og at det vil være åpenbart urimelig å vise personen tilbake til bosettingskommunen.