Opplysning, råd og veiledning fra NAV inkl. gjeldsrådgiving

Fase 3: Økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
NAV gir opplysning, råd og veiledning
Fase 2
Tjenesten opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning
Fase 3
Økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Formålet med økonomisk rådgivning i komplekse saker og gjeldsrådgivning er å forebygge økonomiske problemer, søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger. For personer i overgangs- og etableringsfaser med lav inntekt/ inntektsreduksjon og for brukere som i lengre perioder mottar stønader og ytelser som inntektssikring, er økonomisk rådgivning og individuell tilpasset oppfølging særlig relevant.

Resultater fra fasen

NAV-veileder har tatt utgangspunkt i brukers økonomiske problemer og kategorisert disse. De ulike nivåene beskriver graden av betalingsproblemer hos brukeren. Hvilket tiltaksnivå og oppfølging som bør settes inn, for å avhjelpe situasjonen, er avhengig av hvilke opplysninger som kommer fram i kartleggingsfasen. Selve veiledningen og praktisk bistand med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven utføres av namsmannen.

  • NAV kartlegger brukers økonomiske situasjon
  • Det tas kontakt med kreditorer
  • Betalingsforslag utarbeides
  • Namsmannen bistår med gjeldsordning
  • NAV-kontoret
  • Namsmannen vedrørende gjeldsordning
  • Lov om sosiale tjenester § 17
  • Gjeldsordningslovens § 1-5