Hånd åpner en ytterdør.

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Housing First startet som et pionerprosjekt kalt «Pathways to Housing» i New York. I de senere år har metoden fått stor utbredelse og anerkjennelse, også i Europa og Norge. I Norge har metoden også fått oppmerksomhet. Housing First eller elementer av Housing First er forsøkt og tiltak satt i gang i flere kommuner, dels i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Målsetting og prinsipper i metoden

Housing First brukes aktivt i en rekke land, og inngår som en viktig metode i lokale og nasjonale strategier for å bekjempe bostedsløshet. Til forskjell fra en «trappetrinnsmodell» hvor den bostedsløse går veien via ulike midlertidige tilbud for å «kvalifisere» seg til en varig bolig, gir Housing First «bolig først», sammen med oppfølgingstjenester.

Målsetningen er å sikre en stabil bosituasjon. Det legges stor vekt på brukerens ønsker og valg. Det stilles ingen krav om at en skal motta bestemte tjenester og behandling, eller krav om rusmiddelfrihet. Det finnes en rekke varianter og tilpasninger at den opprinnelige modellen, og en del av disse bryter med modellens prinsipper. Flere elementer fra denne modellen må med for å oppnå resultater.

Housing First-modellen bygger på åtte sentrale prinsipper

 1. Bolig er en menneskerett
 2. Respekt og varme i møte med deltakerne
 3. Selvstendige leiligheter spredt i vanlige boligmiljø
 4. Skille mellom bolig og tjenester.
 5. Brukermedvirkning
 6. Forpliktelse til å yte tjenester så lenge det er nødvendig
 7. «Recovery»-orientering
 8. Skadereduksjon

Andre relevante kilder

 • Metodehåndbok for Housing First i Norge er utarbeidet av Helse Vest og Husbanken i perioden 2012-2016 gjennom et samarbeidsprosjekt for å utvikle og prøve ut Housing First som metode for norske forhold. Målet er varig bosetting og bedret livskvalitet for bostedsløse med rus- og/ eller psykiske lidelser, og å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for den aktuelle gruppen. Håndboken presenterer et regnestykke for hvordan Housing First kan lønne seg som modell for etablering. Kartleggingssverktøy som er benyttet i Bergen og Sandnes, eksempel på trygghetsplan, sjekkliste for Fidelity scale mm kan du finne under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg". 
 • Fafo har på oppdrag av Husbanken gjennomført en kartlegging og vurdering av Housing First-tiltakene i Norge og utviklet kartleggingsverktøy i rapportene Housing First i Norge - en kartlegging og Housing First i Norge - sluttrapport. Begge rapportene ligger under ikonet "Forskning og utredninger" under. Se også rapporten Housing first i Norge fra 2018 som forteller om de siste erfaringer i norske kommuner. 

 • Grunnleggeren av "Pathways to housing", Sam Tsemberis, rådga norske Housing First-team i Kristiansund i september 2019. Se artikkel fra NAPHA. 
Boenhet
Betegnelse på det som kan betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et oppholdsrom og bad.
Bofelleskap
I et bofellesskap bor flere mennesker sammen uten å være samboere eller familie. Boligen har noen fellesfunksjoner, som kjøkken og bad.
Bo-oppfølging
Bo-oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold og kunne bo trygt. Arbeidet er primært knyttet opp mot boforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboerens liv. Oppfølgingen omfatter veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltakelse i beboerens hverdag.
Bruker
I vid forstand er bruker en person som benytter seg av offentlige tjenester/tilbud i en eller annen form. I helseprofesjonenes forståelse har brukerbegrepet kommet som en del av utviklingen av det psykiske helsearbeidet med et mangfold av tjenester som gjelder både det psykiatriske behandlingstilbudet, men også sosiale og økonomiske ytelser, bolig og fritidstilbud mm. Brukere er ikke bare psykiatriske pasienter, men brukere av tjenester på ulike nivåer, i helseforetak, i kommuner og i det private helsetilbudet.
Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren har innflytelse. Dette innebærer at mottakere av tjenester og ytelser (brukere) selv aktivt skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når brukeren på individnivå og brukerorganisasjonene eller brukerrepresentanter på systemnivå får delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

Housing First

Housing First er en metode for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett. Bruker skal ha reell medbestemmelse og ikke brukermedvirkning knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få. Metoden har fokus på bedringsprosessen (recovery). NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) er med i et Housing First-nettverk for norske kommuner som har tatt i bruk metoden. 

Pasient
En pasient er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.
Pårørende

Pårørende er personer som har rett på informasjon om helsetilstanden til pasienten. I visse tilfeller har pårørende rett til å medvirke. Hvem som er pårørende og hvilke funksjoner pårørende har er lovfestet i pasient og brukerrettighetsloven §§ 1-5. Det er pasienten selv om bestemmer hvem som er pårørende. § 1 beskriver en rekkefølge for å avgjøre hvem som er nærmeste pårørende om pasienten selv ikke er i stand til å si hvem som er pårørende. Om pasienten er under 16 år blir de med foreldreansvar pårørende.

Recovery

Recovery eller bedringsprosesser er en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Det handler om å jakte på ressurser i seg selv, sammen med andre som venner, familie, kollegaer eller fagpersoner. Man vil bygge håp om et bedre liv, og å finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen. Selv om recovery først og fremst er personens egen prosess og arbeidsinnsats, er andre mennesker rundt og de sosiale betingelsene viktige. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.                                                 

Dokumenter tilknyttet metodehåndboken Housing First (2016)

 • Avtale om samarbeidsprosjekt "Housing first"
  Her finner du selve avtalen som ble inngått mellom Helse Vest RHF (regionalt helseforetak) og Husbanken om samarbeidsprosjekt for utvikling og utprøving av "Housing first". Avtalen ble inngått i 2013. Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til varig bosetting og bedret livskvalitet for bostedsløse med rus- og/eller psykiske lidelser, og gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for den aktuelle gruppen.
 • Avtale om samarbeidsprosjekt "Først Hus" i Bergen
  Her er avtalen som ble inngått mellom Helse Bergen HF (helseforetak) og Bergen kommune om å utvikle og prøve "Først hus" som metode for bosetting og oppfølging av bostedsløse rusavhengige tjenestemottakere med behov for sosialfaglige tjenester og bistand.
 • Prosjektplan Housing First i Sandnes
  Prosjektplanen ble utarbeidet av prosjektgruppen med representanter fra Sandnes kommune og SUS Psykiatrisk divisjon ved Avdeling unge voksne (AUV). Prosjektplanen ble vedtatt av styringsgruppen i juni 2013.
 • Skåringsskjema for praktiske og sosiale ferdigheter
  Her finner du skåringsskjema for praktiske og sosiale ferdigheter (PSF MANSA) som brukes for å kartlegge en persons ulike ferdigheter. Nederst i vedlegget ligger også Skala for spørsmål om livskvalitet (MANSA).

Annet

 • Housing First i Sandnes

  Housing first er en metode og holdning når det gjelder bosetting av mennesker med omfattende problematikk knyttet til rus, psykiske vansker og bostedsløshet. Gjennom bosetting i ordinære boliger i ordinære bomiljø og tilgang til fleksible, tverrfaglige, ambulante tjenester kan bostedsløse oppnå varige boforhold.

  • Overordnede prinsipper og modell for varig bosetting av bostedsløse
  • Startet i New York – gode evalueringer – spredt internasjonalt
  • Valgfrihet - brukerinvolvering – ambulante tjenester
  • Motsats til ordinære trappetrinnsmodeller med kvalifisering til bolig
  • Rett og slett: Bolig først!

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Etablering av Housing First i Drammen

  Drammen kommune besluttet å prøve ut Housing First-tilnærmingen som et tiltak innen Boligsosial handlingsplan (2012-2014) for å redusere antall bostedsløse i Drammen kommune. Tiltaket ble prosjektorganisert for en periode på tre år. Prosjektet startet høsten 2013 og ble avsluttet i desember 2016. Prosjektet fikk navnet ”Ditt valg - Bolig først” og ble gjennomført i samarbeid med Husbanken sør. Prosjekteier og styringsgruppe var den samme som for som for Boligsosialt utviklingsprogram. Prosjekteier var rådmannen ved Helse - og sosialdirektør. Drammen kommune, Husbanken og Helsedirektoratet finansierte prosjektet. Gjennom prosjektet har deltagerne fått tett oppfølging basert på brukerstyring, individuelt tilpassede tjenester, bistand til boligfremskaffelse og bistand til å mestre å bo i egen leilighet.

  Kommune
  Drammen kommune