Bo-oppfølging og andre typer tjenester i og ved bolig

Fase 3: Valg av metoder for bo-oppfølgingen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vurdere behov for bo-oppfølgingstjenester i kommunen
Fase 2
Organisering av bo-oppfølgingstjenester
Fase 3
Valg av metoder for bo-oppfølgingen
TILBAKE TIL OVERSIKT

I forbindelse med den danske Hjemløsestrategien 2009 til 2012 ble ulike metoder for oppfølging systematisk utprøvd og evaluert av SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og Rambøll[1]. Her deles det inn i fire kategorier for oppfølging i bolig med utgangspunkt i internasjonal forskning:

Oppfølging i bolig «Supported housing[2]» som i Danmark omtales som "bostøtte" er knyttet til personer som har behov for hjelp for å kunne mestere bo-forholdet. Utgangspunktet er en tilnærming til «Housing First», som legger vekt på at en stabil bosituasjon er avgjørende for stabilisering av hele livssituasjonen, og at beboeren samtidig har behov for oppfølging i boligen. Oppfølgningen kan utøveres etter forskjellige metoder.

Oppsøkende/ambulante støtteteam er tverrfaglige team med bred kompetanse og inkluderer både helse- og sosiale tjenester. Tjenestene gis der brukeren bor eller befinner seg. ACT er en slik modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en videreutvikling av ACT-modellen. Les merom oppsøkende/ambulerende støtteteam på helsedirektoratet.no.

(Individual) case management har ikke noe dekkende norsk begrep, men er en koordinatorfunksjon som følger opp brukeren etter en plan. Å koordinere betyr «å få til å virke sammen». Det innebærer å se tjenester i sammenheng for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet. Målet er å gjøre eksisterende tjenester tilgjengelig for brukeren. I Norge vil en individuell plan (IP) være et godt verktøy. En person med behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha behov for bistand på flere livsområder. Individuell plan, som er et felles verktøy på tvers av fagområder, nivåer og sektorer, erstatter ikke behovet for detaljerte delplaner. Individuell opplæringsplan (IOP), behandlingsplaner, treningsprogrammer med mer, kan inngå som deler av den individuelle planen.

Critical time intervention (CTI) er en form for case management, men innsatsen er begrenset i tid og retter seg mot beboere som ikke har et varig støttebehov. Oppgaveorientert tilnærming (OOT) og Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er kjente modeller fra sosialt arbeidet som kan knyttes til en slik metode. Det er også en tilnærming som kan er særlig aktuell i bestemt overgangsfaser som ved utskriving av behandling og løslatelse fra fengsel

[1] Hjemløsestrategien fra Danmark. Inndeling som ble gjort her av Lars Benjaminsen i SFI er svært relevant for norsk forhold.
[2] Et som begrep som brukes internasjonalt