ROP-lidelse og voldsrisiko

Alvorlige psykiske lidelser kan innebære risiko for vold. Samtidig rusmisbruk øker risikoen for vold betydelig (Pulay et al., 2007, Wallace et al., 2004, Brennan et al., 2000, Elbogen and Johnson, 2009).

Atferdsmønstre som inkluderer fare for voldelig atferd, bør kartlegges med sikte på å lage tiltak for å ivareta brukeren og de ansatte som utfører tjeneste.

Personer med ROP-lidelse med påvist alvorlig voldsrisiko krever samarbeid mellom forskjellige instanser (kommunal helse- og sosialtjeneste, NAV, kriminalomsorg, politi og spesialisthelsetjeneste).
Det er kun politi og spesialisthelsetjenesten som i særlige tilfeller har anledning til å benytte tvang/makt overfor bruker.

Retningslinjer 

I Danmark er det utarbeidet nasjonale retningslinjer for å forebygge vold og trusler i botilbud for målgruppen. Mer informasjon på nettsiden Nationale retningslinjerfor forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer forhjemløse. Her kan du også laste ned rapporten om de nasjonale retningslinjene for forebygging eller se en kort oversikt over de 11 retningslinjene

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon