sandnes

FACT og Housing First

Både Housing First og FACT er oppsøkende metoder for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. 

Metodene henvender seg til samme målgruppe, og har flere likhetstrekk. Sandnes kommune har valgt å slå sammen metodene til det som nå heter FACT Sandnes. Både Housing First og FACT er anbefalte modeller av Helsedirektoratet. 

Sandnes kommune mener at å jobbe ambulant og fleksibelt, og få spesialisthelsetjenesten ut der folk bor, er en god måte å nå denne målgruppen på. 

Housing First

Kommunen startet opp med Housing First i 2012. De erfarte at mange som ikke tidligere hadde klart å ivareta et boforhold, lyktes godt gjennom Housing First. Housing First er en brukerstyrt metode der oppfølgingen gis gjennom tverrfaglig ambulant team.

Imidlertid opplevde Sandnes at flere av deltakerne som var psykisk syke ikke fikk tilstrekkelig tilgang til spesialisthelsetjenesten. Dette viser også evalueringen som NIBRutførte av Housing First i Sandnes og Bergen. Rapporten stilte spørsmål om en kobling til spesialisthelsetjenesten kunne øke bostabiliteten for deltakerne. 

FACT

Da kommunen senere innførte FACT-metoden, valgte de å slå sammen FACT og Housing First nettopp for å få bedre tilgang til spesialisthelsetjenesten i Housing First. Deltakerne har nå tilgang til både psykolog, psykiater og sykepleier fra DPS, gjennom ambulant oppfølging. På denne måten har FACT forsterket Housing First-arbeidet. 

bilder

Foto: Husbanken. Cathrine Grønnevik Raaen, fagleder i Boligtjenesten og Dagrunn Sømme, leder for Mestringsenheten i Sandnes.

Å kombinere modellene

Å kombinere modellene betyr i praksis at vi kan handle raskt når noe oppstår. Vi trenger ikke bruke tid på å argumentere for å få hjelp hos spesialisthelsetjenesten, fordi vi har hjelpen inne i teamet allerede, sier Sømme.

Sandnes kommune har samlet både rus, psykisk helsetjeneste og ROP i den kommunale virksomheten som har fått navnet Mestringstjenesten. Alle tre fagområdene har recovery som faglige plattform.

FACT- teamene yter langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres lokalsamfunn. Oppgavene deres er blant annet å følge med på sykdoms- og symptomutvikling, og støtte i bedringsprosesser. Imidlertid har de ikke en særlig oppmerksomhet på bostedsløshet, slik et Housing First-team har. Dermed kan Housing First-metoden også tilføre et viktig element til FACT-arbeidet.  

  • Satt på spissen mangler Housing First spesialisthelsetjeneste og FACT mangler boligfokuset. Ved å slå disse to metodene sammen får vi et robust team som kan møte personer med ROP-lidelser mer helhetlig. Vi har ikke sett noen store utfordringer med å koble disse to metodene. Det kan ha bakgrunn i at FACT er organisert i kommunen, og at vi allerede hadde mestringsenheten der rus og psykisk helsehjelp var samlet, sier Cathrine Grønnevik Raaen. 

Ved å koble HF og FACT, opplever kommunen at brukerne får bedre hjelp enn det de hadde fått om de hadde vært hver for seg.

  • Ved å ha Housing First og FACT i ett team gjør at alle sitter rundt samme bord, sammen med brukeren. All kompetanse, både bolig, psykisk helsehjelp, hjelp til rusmestring, spesialisthelsetjeneste, NAV og brukerkompetanse. Vi opplever at dette er veldig bra for brukeren, avslutter Sømme. 

Filmen FACT - hva, hvorfor gir en god introduksjon til FACT og hvordan og hvorfor starte opp et slikt arbeid. Her finner du en kort teaser til filmen. 

Bildet øverst på siden av Sandnes sentrum er tatt av Fotograf Woldcam AS.