Ulike bo- og tjenestetilbud

Personer vil ha ulike bo- og tjenestebehov, og disse vil også variere over tid. For at kommunene skal kunne møte innbyggernes behov, trengs et spekter av bo- og tjenestetilbud. 

Helsedirektoratet og Husbanken har laget en oversikt over ulike tjenestetilbud. Denne inndelingen blir brukt for å skille mellom de ulike eksemplene på bo- og tjenestetilbud som er samlet inn fra kommunene for personer med samtidig rusproblemer og psykiske lidelser. 

inndeling tjenester

Illustasjonen viser en inndeling mellom aktivitetstilbud, ambulante tjenester og døgnbemannede tilbud. 

Her følger en oversikt over relevante eksempler fra ulike kommuner fordelt på inndelingen over:  

1. Aktivitetstilbud

2. Ambulante tjenester

3. Døgnbemannede tilbud

4. Overordnede tilnærminger i kommunene

I Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg beskrives krav for ulike boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester eller dagaktivitetssenter som kan finansieres med investeringstilskudd. I veilederens kap. 4.4 beskrives også bo- og aktivitetsbehov for personer med rusmiddelavhengighet, psykisk lidelser og samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP). 

 

Informasjonsfilmen "Housing First - for å bekjempe bostedsløshet" gir en innføring i modellen og inneholder blant annet intervjuer med grunnleggeren Sam Tsemberis, Petter Dahle i NAPHA og ansatte i kommunene Trondheim, Kristiansund og Bergen.

 

Artikler

Kontrakter og avtaledokumenter

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiertakers mislighold av en husleieavtale.
 • Trygghetsavtale fra Bergen kommune. Avtalen er et tillegg til ordinær husleiekontrakt, og kvalitetssikret av Husbanken. Trygghetsavtalen inngås mellom kommunen og privat utleier om ekstra oppfølging av leietaker fra kommunens side for å skape trygghet for utleier. Det er også utviklet en veileder til trygghetsavtalen
 • Bo- og tjenesteavtale Trondheim kommune og bo- og tjenesteavtale Bergen kommune. Bo – og tjenesteavtaler brukes av enkelte kommuner som et alternativ til bruk av husleiekontrakter for beboere med alvorlige og sammensatte utfordringer og behov. Avtalene inngås gjerne for bo- og tjenestetilbud med egne boenheter, men som har fellesareal og bemanning. Botilbudene er ikke er ment som et permanent tilbud. Bergen ser for eksempel Bjørnsonsgate som et «aktivt tiltak for rusmisbrukere, hvor tiltaket er et ledd i en kjede av tiltak for å bedre brukerens livssituasjon». Bergen har et samarbeidsbestemmelse i leieavtalen som regulerer boforholdet ved kriser, og som er utarbeidet av botjenesten i samarbeid med den enkelte beboer ved inngåelse av kontrakt og der kommunen også forplikter seg til oppfølging ved kriser. Husleielovens § 1-1 i Husleieloven, 2. ledd, 2. pkt. (sammensatte avtaler) sier  «For øvrig gjelder loven ikke hvor annet enn bruksrom til husrom er det vesentlige i avtaleforholdet.». Tjenestene blir med andre ord sett på som viktigere enn selve botilbudet. Bergen kommune har hjemlet sin bo- og tjenesteavtale i Helse- og omsorgstjenestelovens  § 3-2, pkt. 6 b, jf pasient -og brukerrettighetslovens §2-1 a. Trondheim kommune i det samme, men i tillegg helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1. 

Andre dokumenter

For utforming av ulike typer boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenster eller dagaktivitetssenter, som kan finansieres med investeringstilskudd, beskrives krav for å få støtte i  Veileder for utforming og lokalisering av omsorgsbygg. 

 • Småhus i Ringerike med tilskudd til utleieboliger

  Ringerike kommune har bygd flere typer småhus for bostedsløse. Småhusene er tiltenkt generelt vanskeligstilte, men benyttes i dag primært til personer med rus- og psykiske lidelser. Det er lagt vekt på gode kvaliteter og gjennomtenkte løsninger. En gjennomgående bra standard ute og inne vil gi framtidige reduserte vedlikeholdskostnader.

  Kommune
  Ringerike kommune
 • DUE - Der Ungdommen Er

  Type tjenestetilbud: Oppfølging i egen bolig
  Beliggenhet: Bergen kommune og omegnskommuner
  Målgruppe: Ungdom opp til 23 år
  Antall deltagere: 80-90
  Bemanning: 22 årsverk
  Tilgjengelighet: Døgnberedskap
  Boligtype: Leie privat
  "Der Ungdommen Er" - DUE er et barnevernstiltak og bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Idégrunnlaget til DUE er å hjelpe ungdom som trenger koordinerte tjenester, der de er, når de trenger det. Det etableres individuelle prosjekter rundt hver enkelt ungdom med utgangspunkt i hans eller hennes individuelle ferdigheter. 

  Kommune
  Bergen kommune
 • Rett bolig til rett tid på rett sted i Bærum

  Type bo- og tjenestetilbud: Variert bosetting og tette oppfølgingstilbud
  Beliggenhet: Spredt i kommunen
  Målgruppe: Personer med rus- og/eller psykiske lidelser
  Ferdigstillelse: Kontinuerlig prosess

  På bakgrunn av erfaringer og evalueringer av arbeidet innen rus- og psykisk helsearbeid, er det utviklet en modell for differensiert bolig- og tjenestetilbud til innbyggere med særlige behov i Bærum. Boliger og tiltak for bo-mestring tilbys ut fra den enkeltes nåværende og framtidige behov. Når bolig- og tjenestebehovet endrer seg i forhold til mestring og livsendringer, gis beboerne nye tilpassede tilbud. Ambisjonen er at den enkelte som mottar det kommunale tilbudet skal komme videre i livet. Det er lagt stor vekt på nabolagsdialog, spesielt ved bosetting av personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Bolig sees som en forutsetning for å mestre livet og redusere ustabilitet i livet. 

  God tilpasning av tjenester er en del av det kommunale tilbudet. Ambulant oppfølging fungerer som et supplement for en bredde av mulige tjenester. Jfr. bla. FACT-team, som er etablert i Bærum kommune og Bærum DPS (Vestre Viken). Teamet har vært etablert siden oktober 2018.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Småhus i Melhus kommune med investeringstilskudd

  Tilbud: Småhus, beboerne har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.
  Beliggenhet: Fire boliger på to forskjellige sentrumsnære tomter.
  Målgruppe: Personer med sammensatte rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser)
  Antall: 2 boliger på 33 m2 og 2 boliger på 39 m2.
  Bemanning: Ingen fast bemanning, ambulerende team fra enten hjemmesykepleie eller Idrettsveien bofellesskap
  Ferdigstillelse: 2016
  Eieform: Kommunal
  Målsetningen med prosjektet var å utvikle robuste, helsefremmede boliger tiltenkt rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte. Prosjektet var samarbeid mellom Melhus kommune, SINTEF Byggforsk og Husbanken. Det er bygd fire boliger på to forskjellige tomter. Det er valgt ulike konsepter med tanke på materialvalg og størrelse på de to boligprosjektene, men målet om å tilpasse bomiljøene til målgruppens behov er felles.

  Kommune
  Melhus kommune
 • Housing First i Stord

  Type tilbod: Buoppfølging
  Målgruppe: Alle vanskeligstilte med buoppfølging
  Stord kommune nyttar Housing First som metode på alle som får buoppfølging. Kommunen tilpassar metoden slik at den kan nyttast på alle innan ROP-feltet. Dette er ein av suksessfaktorane som har ført til at kommunen har null bustadlause.

  Kommune
  Stord kommune
 • Helhetlig boligsosialt arbeid i Stord

  Tilbud: Helhetlig boligsosialt arbeid
  Målgruppe: Alle vanskeligstilte på boligmarkedet
  Stord kommune jobber helhetlig med boligsosialt arbeid, og planlegger for boliger for alle. Kommunen har organisert seg slik at de jobber effektivt innenfor det boligsosiale arbeidet, samtidig som de har en egen arena for å dele informasjon på tvers i kommunen. Mange vanskeligstilte familier har kjøpt egen bolig, og kommunen har skaffet bolig til alle sine bostedsløse. De bruker Housing First-metoden som tilnærming til alle innen rus og/eller psykisk sykdom med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen jobber aktivt med tilrettelegging av boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, og informasjonsarbeid overfor hele befolkningen for at flere skal ha en bolig som gjør at de kan bo hjemme uavhengig av livssituasjon. Kommunen har egen rusavdeling på sykehjemmet, for personer med rus og/eller psykiske vansker.

  Kommune
  Stord kommune
 • Målrettet naboskapsarbeid i kommunale boligprosjekter

  Et paradoks er at kommunale boligprosjekter kan skape utrygghet og usikkerhet for naboene - hvem skal flytte hit til oss? Rett bolig til rett leietaker er en forutsetning for at alle kan bo trygt og godt. I dette perspektivet er ikke selve boligen det eneste suksesskriteriet. Også lokalmiljøet og naboforholdene har betydning for opplevelsen av å bo trygt og godt. Hvordan jobbe med dette? Er det mulig å skape et fundament der de som flytter inn føler akseptert og de som allerede bor der føler seg trygge?

  Kommune
  Bærum kommune
 • Botilbud for ungdom som springbrett til å greie seg selv

  Erfaringene i Bærum kommune er at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig hvis boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må til for å lykkes med studier, skole eller arbeidsrettede tiltak. Løsningen i kommunen ble et eget botiltak med hybler, seks måneders leiekontrakt, og gode ressurser til å hjelpe ungdommen videre for egen bolig.

  Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har til enhver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. Flere ungdommer har bolig, men de mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for oppfølgingstjenester. Ungdommene som tilbys leiekontrakt forutsettes å være i aktivitet på dagtid, som jobb, utdanning eller andre tiltak i regi av NAV.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Boveileder i NAV i Sandnes

  Brukere i NAV som bor i midlertidig botiltak eller som står i fare for å miste boligen sin, får målrettet bistand til å skaffe seg bolig (primært) i privat leiemarked av boveileder i NAV.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Housing First i Sandnes

  Housing first er en metode og holdning når det gjelder bosetting av mennesker med omfattende problematikk knyttet til rus, psykiske vansker og bostedsløshet. Gjennom bosetting i ordinære boliger i ordinære bomiljø og tilgang til fleksible, tverrfaglige, ambulante tjenester kan bostedsløse oppnå varige boforhold.

  • Overordnede prinsipper og modell for varig bosetting av bostedsløse
  • Startet i New York – gode evalueringer – spredt internasjonalt
  • Valgfrihet - brukerinvolvering – ambulante tjenester
  • Motsats til ordinære trappetrinnsmodeller med kvalifisering til bolig
  • Rett og slett: Bolig først!

  Kommune
  Sandnes kommune
 • FRI - fra fengsel til varig bolig

  Kirkens bymisjon Drammen har gjennom FRI utviklet en metode som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og mennesker med erfaringskompetanse. Tidligere domfelte, som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper andre som ønsker seg tilbake til samfunnet etter endt soning!

  Vi har gjennom de siste ni årene utviklet et helhetlig ettervern som gir en reell mulighet for at målgruppen kan etablere seg på nytt i samfunnet.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Eigen avdeling for pasientar med psykiske lidingar og rusproblematikk i sjukeheim

  Stord sjukeheim har ei gruppe i langtidsavdeling for sjukeheimspasientar som har psykiske lidingar og/eller helseproblem grunna langvarig rusavhengighet. Gruppa er tilrettelagt med god kompetanse hos personalet. Sjukeheimen skal no utvidast og i planlegginga av nytt bygg vert ei avdeling utforma med tanke på denne pasientgruppa.

  Kommune
  Stord kommune
 • Langtidsplasser for personer med rusmiddelavhengighet på Stokka sykehjem

  Langtidsplasser i sykehjem forbeholdt 17 kvinner og menn med rusmiddelavhengighet. Innsøking skjer via bestillerkontor. Sentral koordinator tildeler plassene, i samarbeid med avdelingsleder. Tiltaket er integrert i ordinært sykehjem. Betaler vederlag som i vederlagsforskriften, som i ordinært sykehjem.

  Beboerne har egne rom. Det er ingen nedre aldersgrense. Stort fokus på personsentrert omsorg for å opprettholde pasientens autonomi og verdighet.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter

  Jegersberg gård er resultatet av en modellutvikling som gjennomføres i samarbeid med Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, næringslivet og organisasjoner. Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter ble etablert i mai 2013. Senterets overordnede målsetting er å tilby et langsiktig og helhetlig medikamentfritt rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

  Kommune
  Kristiansand kommune
 • Levende Verksted Drammen

  Type tjenestetilbud: Kreativ møteplass (aktivitetssenter).
  Beliggenhet: Sentrumsnært med utsikt mot elva. En solrik og vakker plass i sommerhalvåret.
  Målgruppe: Alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt, trygt og rusfritt miljø.
  Antall deltagere: Veldig variabelt, men i løpet av en uke er det ca. 30 personer innom. Medlemstallet i 2019 er 50. Noen av medlemmene deltar av og til, andre deltar regelmessig.
  Bemanning: Levende Verksted har ingen lønnsmidler nå, noe de hadde tidligere. Driften er basert på frivillighet. En person jobber frivillig i ca. 50% stilling for å drifte stedet.
  Tilgjengelighet: Åpent tirsdag, onsdag og torsdag 10-16.
  Ferdigstillelse: Levende Verksted ble startet i 1986.
  Eieform: Frivillig organisasjon.
  Levende Verksted er et tilbud til alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt og trygt miljø. Her tilbys forskjellige typer formingsaktiviteter, kurs, utflukter, et godt måltid og annet sosialt samvær.

 • Herre i eget hus - småhus med investeringstilskudd

  Tilbud: Småhus med omsorgsstandard på 40 kvadrat, heldøgns tjenestetilbud
  Beliggenhet: Sentrumsnært
  Målgruppe: Personer med rusproblemer og samtidig psykiske lidelser
  Antall: Inntil 6 boliger samlokalisert
  Ferdigstillelse: 2017
  Eieform: Leietakere i kommunal bolig, husleieavtale på tre år

  Som en del av boligutviklingen i Asker kommune, er det kommet på plass et modulbasert småhus med omsorgsstandard som er godkjent av Husbanken for finansiering med investeringstilskudd. Dette er fullverdige boliger som kan tilpasses ut i fra ulike målgruppers behov. Enkelte av boligene kan flyttes til andre kommunale tomter hvis nødvendig. I dette eksemplet er det disse prosjektene som beskrives. 

  Kommune
  Asker kommune
 • Jæren Recovery College

  Tilbud: Skoletilbud
  Beliggenhet: Sentralt i Sandnes sentrum
  Målgruppe: For personer som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse samt helsepersonell, pårørende, venner eller kollegaer til de som jobber med recoveryprosess. 
  Antall: Potensielt 12-15 pr kurs, kveldsforedrag opptil 70
  Bemanning: 2 årsverk
  Tilgjengelighet: Dag
  Ferdigstillelse: Oppstart januar 2022
  Eieform: Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sola, Time, Stavanger og Sandnes, brukerorganisasjonene A-larm Rogaland og Mental Helse Sandnes,  Mental Helse Ungdom Stavangerregionen, Sandnes DPS og avdeling for rus- og avhengighetsproblematikk fra Helse Stavanger HF, Crux (Kirkens sosialtjeneste i Sandnes) og NAV.

  Jæren Recovery College skal bli en arena hvor erfarings- og fagkompetanse innen rus- og psykisk helsefeltet samskaper korte og lengre kursrekker, seminarerer og debatter. Personer med egenerfaring og fagerfaring er deltagere sammen. Målet er personlig vekst, utvikling, livskvalitet, bedring, deltagelse i samfunnet og nye veivalg - recovery - og økt ferdigheter i å gi recoverystøtte. Det er kun ett opptakskrav: Å ha lyst!

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Brannforebyggende arbeid - boliger for risikoutsatte grupper

  Det var et større antall branner i kommunale leieboliger i Horten kommune enn i sammenlignbare kommuner for noen år tilbake. I desember 2017 var det en dødsbrann i Horten kommune. Analysen etter brannen viste mangler på flere nivåer og avdekket behov for tettere samhandling mellom eier, brannvesen og kommunen. Arbeidet som ble satt i gang viste også behov for tettere samarbeid mellom kommunalområdene, avklaring av ansvarsforhold og rutinebeskrivelser.

  Kommune
  Horten kommune
 • Bergen RecoverySkole

  Tilbud: Skole/kurs
  Målgruppe: Personer med erfaring fra psykisk helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner og fagpersoner.
  Antall: 15 – 20 deltakere pr kurs
  Bemanning: 1,3 årsverk
  Tilgjengelighet: Dagtid
  Ferdigstillelse: 2019
  Eieform: Samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen
  Målet er å fremme likeverd og redskaper for livsmestring ved samskaping og samproduksjon på alle nivåer.

  Kommune
  Bergen kommune