Inndeling av målgruppen

Kjennetegn brukere med omfattende tjenestebehov

Målgruppene omfatter mennesker med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming og/eller betydelig funksjonsnedsettelse, som er i behov av særlig tilrettelagte og langvarige tilbud.  På tross av store individuelle forskjeller, kjennetegnes personene som har behov for særlig tilretteleggelse ofte av en ustabil livssituasjon og sammensatte behov. De har ofte følgende tilleggsproblemer (Helsedirektoratet, IS-1554, 2008): 

 • Problemer med egenomsorg, står i fare for å forfalle fysisk og psykisk. Har omfattende funksjonsnedsettelse, vanskeligheter med å mestre daglige aktiviteter som innkjøp, matlaging, renhold og økonomi.
 • Tendens til isolasjon, nedsatt evne til involvering og relasjonsbygging. Avviser ofte kontakt.
 • Manglende samhandling om avtalt behandling.
 • Store konsekvenser ved tilbakefall, f.eks. psykosegjennombrudd.
 • Utagerende eller truende atferd.
 • Hyppige og ikke planlagte innleggelser.
 • Forsinket utskrivelse på grunn av mangel på egnet bolig.
 • Bostedsløshet eller problem med å opprettholde et botilbud.
 • Rusmiddelmisbruk.
 • Problem med nabolaget.
 • Somatiske lidelser.

Inndeling i BrukerPlan

BrukerPlan deler personer med rusmiddelbruk og psykiske lidelser inn i tre hovedkategorier etter grad av funksjonsnivå og hjelpebehov på områdene; bosituasjon, meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering og nettverk. 

 • Gruppe 1: Grønn (lettere ROP)
 • Gruppene 2,3 og 4: Gul (middels ROP)
 • Gruppe 5: Rød (alvorlig ROP)

Her ligger en oversikt i pdf over inndelingen hentet fra BrukPlan 2019, brukermanual

Inndeling etter omfang av tjenester de mottar

For brukere med middels eller alvorlig ROP med langvarige og omfattende tjenestebehov, deler Helsedirektoratet denne gruppen i tre kategorier etter omfang av tjenestene de mottar i kommunen: (Helsedirektoratet, IS-1554): 

Gruppe 1: Brukere med døgnkontinuerlig tjenester/tilsyn. De fleste har kommunal bolig i tillegg. Av de tre gruppene, er dette de som mottar flest eller dyrest tjenester i kommunene. Det antas at de fleste også har tilleggstjenester fra spesialisthelsetjenesten.

Gruppe 2: Brukere som har omfattende tjenester, gjerne kommunal bolig, men ikke med døgnkontinuerlig tilsyn. De har et tilbud av tjenester på rundt 15 timer pr uke. Det antas at mange har tilleggstjenester fra spesialisthelsetjenesten også i denne gruppen.  
 
Gruppe 3: Brukere med antatt underforbruk av tjenester i kommunen  Noen alvorlig psykisk syke kan ha vansker med å dra nytte av helse- og sosialtjenester. Dette kan være personer som er lite kjent, brukere som ikke møter til avtaler og/eller som unndrar seg hjelp. Personer i denne gruppen finnes i de fleste kommuner. 
 
Mange brukere hører ikke tydelig inn under én av disse tre gruppene. Enkelte personer kan i perioder ha behov for tjenester hele døgnet mens de i andre perioder ikke har fullt så store behov.