ACT- og FACT-team

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. 

ACT- og FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot mennesker med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Forskning på ACT viser at målgruppen liker denne måten å organisere tjenestene på. 

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til utprøving og etablering av nye ACT- og FACT-team gjennom en årlige tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov". En forutsetning for å få tilskudd er at teamet er et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner/bydeler. Teamene kan slik gi et helhetlig behandlingstilbud til målgruppen med både spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig. 

Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT) retter seg mot de som ikke klarer å bruke ordinære tjenester eller som ikke ser eget behov for hjelp. 

For mer informasjon henviser vi til NAPHAs artikkel om ACT- og FACT-team. 

Det er forsket mer på ACT enn FACT. I FACT har man både mulighet til intensiv aktiv oppsøkende oppfølging/behandling og Case Management (CM) der en behandler følger opp sin pasient. Forskere på CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociale Insatser) ved Lunds Universitet i Sverige har sett på FACT-modellen og fant at den: 

  1. dekker behovet for en systematisk tilnærming ved kriseintervensjon
  2. har fordeler med tanke på det psykososiale arbeidsmiljøet
  3. øker kvaliteten på oppfølgingen. 
ACT-team
ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.
  • Film om ACT-team: Seks kommuner samarbeider med sykehuset Østfold om et ACT-team som oppsøker pasientene hjemme og i nærmiljøet og er sammensatt av helsepersonell med ulik fagbakgrunn. - "For første gang kjente vi oss trygge" er en av tilbakemeldingene fra pårørende, forteller kommunelegen i Moss Knut Michelsen. Se også en egen artikkel hos NAPHA om "Landets første ACT-team 10 år".