Kartlegging

Kartlegging er viktig både for kommunal planlegging og på individuelt nivå for å kunne gi relevante og tilpassede tjenester til brukeren. 

Kartlegging av brukere

Kartlegging på individuelt nivå skjer gjennom:

 • samtale med brukeren og deres nettverk. Dette ligger beskrevet i arbeidsprosessen Oppfølgingstjenester i hjemmet i Veiviseren.
 • Individuell Plan (IP) er et annet kartleggingsverktøy. Bruken av dette er skissert under Individuell Plan i Veiviseren. Her beskrives blant annet hvorfor IP skal brukes og ansvaret til de ulike aktørene. 

Kartlegging for planlegging

Det er viktig å få en oversikt over antall brukere, bygde boliger og i hvor stor grad boligene er egnet. Kommunen må få en oversikt over utfordringene. Dette kan skje gjennom: 

 • Innhente informasjon gjennom virksomheter i kommunen som helsesøster, ambulerende team, politi, skole, SLT-koordinator etc. Her ligger det meste av informasjon. 

På nasjonalt hold finnes det også relevant data: 

 • BrukerPlan
 • Bostedsløshetskartleggingen
 • UngData (NOVA)
 • KORUS - "Føre var" om trender i Oslo, Trondheim og Bergen

 

Brukerplan brukes nå av majoriteten av de norske kommunen. Ikke alle kartlegger hvert år. For noen kan det være hensiktsmessig å kartlegge annenhvert år. Her kartlegges brukere fra 16 år og oppover. 

Mer om BrukerPlan

Helse Stavanger har utviklet et temahefte om BrukerPlan om forekomst og analyse av tjenestemottakere med ROP-lidelser i kommunene.

Ulike fagmiljøer og interesseorganisasjoner skriver om BrukerPlan: 

 • Ulike kartleggingsverktøy fra rop.no
  På denne siden er det oversikt over kartleggingsverktøy, screeningverktøy, utredningsskjema og selvrapporteringsskjema som er anbefalt i ROP-retningslinjen, blant annet for å kartlegge bruk av alkohol og andre rusmidler, som grunnlag for videre samtale og individuell oppfølging. 
 • Kommunetorget.no
  Nettsted for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene. Her beskrives blant annet arbeid med rusmiddelpolitisk handlingsplan, lokalt rusarbeid og ansvarlig alkoholhåndtering.