mann på trapp

Bo- og tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)

Denne artikkelen om bo- og tjenestetilbud til personer med rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse er under utarbeidelse. 

I samsvar med retningslinjer fra Helsedirektoratet (IS-1948) er andelen med ROP-lidelser avgrenset til mottakere med omfattende bruk av rusmidler og alvorlig psykiske helseproblemer. Etter definisjonen i BrukerPlan utgjør andel med ROP-lidelser 23 prosent av alle tjenestemottakere.

Omfang av personer med ROP-lidelser i befolkningen tilsvarer 17 personer med ROP-lidelse per 10 000 innbyggere (18 år og over). Små kommuner har høyere rate enn større. I alt utgjør andelen med ROP-lidelser 4767 mottakere i 2016, med et beregnet antall for hele landet på om lag 6000 personer (KORFOR vest, 2017). 

Toppmøte 2019

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen åpnet Toppmøte 2019 i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Erlandsen kom med regjeringens føringer og hvordan man ser for seg det videre arbeid for personer med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Se opptak fra åpningen her. Toppmøtet lager også egne anbefalinger som formidles til helsemyndighetene.

  • Eigen avdeling for pasientar med psykiske lidingar og rusproblematikk i sjukeheim

    Stord sjukeheim har ei gruppe i langtidsavdeling for sjukeheimspasientar som har psykiske lidingar og/eller helseproblem grunna langvarig rusavhengighet. Gruppa er tilrettelagt med god kompetanse hos personalet. Sjukeheimen skal no utvidast og i planlegginga av nytt bygg vert ei avdeling utforma med tanke på denne pasientgruppa.

    Kommune
    Stord kommune