mann på trapp

Bo- og tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)

 

I retningslinjen fra Helsedirektoratet (IS-1948) brukes begrepet ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)  om alvorlig, langvarig og samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse inkluderes når det er forbundet med betydelig funksjonssvikt. 

Dette er en svært sammensatt brukergruppe som ofte har funksjonssvikt, somatiske lidelser og gjerne tannhelseproblemer. Ganske mange har redusert kognitiv fungering og/eller utviklingshemming og som i varierende grad klarer å nyttiggjøre seg bolig- og tjenestetilbud. 

Som følge av samhandlingsreformen og endringer i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, vil flere av disse personene nå motta tjenester av kommunen. 

I denne veilederen finner informasjon om målgruppen, kartlegging og en oversikt i kapittel 3 over ulike bo- og tjenestetilbud. Her er det samlet inn rundt 35 eksempler på ulike bo- og tjenestetilbud fra hele landet. I siste kapittel handler det om egenevaluering av tjenestetilbudet. 

 • Arbeidsrettet rusbehandling etter IPS-metodikken

  Oslo kommune har implementert og integrert IPS-metodikken gjennom "Jobb NÅ!" ved Oslo kommunale ruspoliklinikk. Når deltagerne er kommet i gang med rusbehandlingen, vil en jobbspesialist kobles på samarbeidet mellom rusbehandler og deltager. Målet er å finne en jobb etter deltagerens ønsker.

  Vanligvis er IPS (individuell jobbstøtte) et samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I Velferdsetaten i Oslo drives den helt kommunalt. De har derfor mindre strenge krav blant annet til tiden det tar for kandidatene å få komme i ordinært arbeid. Her er det tidsubegrenset oppfølging for deltagerne. De har også god oppfølging og veiledning av jobbspesialister for å sikre stabilitet.  

  Kommune
  Oslo kommune
 • Boveileder i NAV i Sandnes

  Brukere i NAV som bor i midlertidig botiltak eller som står i fare for å miste boligen sin, får målrettet bistand til å skaffe seg bolig (primært) i privat leiemarked av boveileder i NAV.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • FRI - fra fengsel til varig bolig

  Kirkens bymisjon Drammen har gjennom nettverket FRI utviklet en metode som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. Fra 2016 startet  "FRI barn og familie" med fokus på barn, familie og den innsatte/pasient/deltaker. I 2020 ble tilbudet også utvidet med FRI barn og familie på Hønefoss. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og mennesker med erfaringskompetanse. Tidligere domfelte, som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper andre som ønsker seg tilbake til samfunnet etter endt soning. 

  Gjennom de siste 12 årene har FRI utviklet et helhetlig ettervern som gir en reell mulighet for at målgruppen kan etablere seg på nytt i samfunnet. I tillegg har nettverket utviklet et bredt tilbud for barn og familier for å sikre barns beste i deres situasjon, gode relasjoner i tilbakeføring og trygghet for barn og pårørende i løpet de er i.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Levende Verksted Drammen

  Type tjenestetilbud: Kreativ møteplass (aktivitetssenter).
  Beliggenhet: Sentrumsnært med utsikt mot elva. En solrik og vakker plass i sommerhalvåret.
  Målgruppe: Alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt, trygt og rusfritt miljø.
  Antall deltagere: Veldig variabelt, men i løpet av en uke er det ca. 30 personer innom. Medlemstallet i 2019 er 50. Noen av medlemmene deltar av og til, andre deltar regelmessig.
  Bemanning: Levende Verksted har ingen lønnsmidler nå, noe de hadde tidligere. Driften er basert på frivillighet. En person jobber frivillig i ca. 50% stilling for å drifte stedet.
  Tilgjengelighet: Åpent tirsdag, onsdag og torsdag 10-16.
  Ferdigstillelse: Levende Verksted ble startet i 1986.
  Eieform: Frivillig organisasjon.
  Levende Verksted er et tilbud til alle som har behov for sosialt samvær i et kreativt og trygt miljø. Her tilbys forskjellige typer formingsaktiviteter, kurs, utflukter, et godt måltid og annet sosialt samvær.

 • Jæren Recovery College

  Tilbud: Skoletilbud
  Beliggenhet: Sentralt i Sandnes sentrum
  Målgruppe: For personer som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse samt helsepersonell, pårørende, venner eller kollegaer til de som jobber med recoveryprosess. 
  Antall: Potensielt 12-15 pr kurs, kveldsforedrag opptil 70
  Bemanning: 2 årsverk
  Tilgjengelighet: Dag
  Ferdigstillelse: Oppstart januar 2022
  Eieform: Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sola, Time, Stavanger og Sandnes, brukerorganisasjonene A-larm Rogaland og Mental Helse Sandnes,  Mental Helse Ungdom Stavangerregionen, Sandnes DPS og avdeling for rus- og avhengighetsproblematikk fra Helse Stavanger HF, Crux (Kirkens sosialtjeneste i Sandnes) og NAV.

  Jæren Recovery College skal bli en arena hvor erfarings- og fagkompetanse innen rus- og psykisk helsefeltet samskaper korte og lengre kursrekker, seminarerer og debatter. Personer med egenerfaring og fagerfaring er deltagere sammen. Målet er personlig vekst, utvikling, livskvalitet, bedring, deltagelse i samfunnet og nye veivalg - recovery - og økt ferdigheter i å gi recoverystøtte. Det er kun ett opptakskrav: Å ha lyst!

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR)

  Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR) er et samarbeidsmodell mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor. Tiltaket har som hovedmål å styrke arbeidet med avdekking, tidlig innsats og oppfølging av ungdom som står i fare for å utvikle problemer knyttet til rus og kriminalitet. Kommunens og politiets virkemidler benyttes i en helhetlig tilnærming gjennom rask reaksjon, tverrfaglig samarbeid og individtilpassede tiltak. Tiltaket er forankret i SLT-modellen. Det er utviklet en egen metodehåndbok «Tidlig intervensjon – unge og rus (TIUR)».

  Kommune
  Ringsaker kommune
 • Bergen RecoverySkole

  Tilbud: Skole/kurs
  Målgruppe: Personer med erfaring fra psykisk helse og/eller rusutfordringer, deres pårørende, venner og fagpersoner.
  Antall: 15 – 20 deltakere pr kurs
  Bemanning: 1,3 årsverk
  Tilgjengelighet: Dagtid
  Ferdigstillelse: 2019
  Eieform: Samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen
  Målet er å fremme likeverd og redskaper for livsmestring ved samskaping og samproduksjon på alle nivåer.

  Kommune
  Bergen kommune
 • The Living Museum Netherlands - og på Stord

  I Bennebroek utenfor Amsterdam ligger kunststedet The Living Museum hvor mennesker med psykiske utfordringer kan oppleve bedring ved å uttrykke seg gjennom kunst. Prinsippet er at den enkelte eier sin egen bedringsprosess. Gjennom The Living Museum går man fra bruker til kunstner. Stord kommune åpner i disse dager sin versjon av The Living Museum. Dette er beskrevet lengre ned i eksempelet. Stord er blant de første som starter opp The Living Museum i Norge. 

  Kommune
  Internasjonalt kommune
 • Fra fengsel til frihet - Askers fengselsteam

  Asker kommune har satt sammen et eget team som ivaretar innbyggere i overgangen mellom soning og løslatelse. Fengselseteamet oppsøker den enkelte tidlig for å finne løsninger etter løslatelse. De gir råd om hvilke tilbud som finnes, og hvordan innbyggeren kan gå fram for å benytte seg av dem på bakgrunn av følgende kartlegging:

  • Helse
  • Økonomi
  • Bolig
  • Jobb, utdanning eller annen daglig aktivitet
  • Nettverk

   

  Kommune
  Asker kommune
 • DUE - Der Ungdommen Er

  Type tjenestetilbud: Oppfølging i egen bolig
  Beliggenhet: Bergen kommune og omegnskommuner
  Målgruppe: Ungdom opp til 23 år
  Antall deltagere: 80-90
  Bemanning: 22 årsverk
  Tilgjengelighet: Døgnberedskap
  Boligtype: Leie privat
  "Der Ungdommen Er" - DUE er et barnevernstiltak og bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Idégrunnlaget til DUE er å hjelpe ungdom som trenger koordinerte tjenester, der de er, når de trenger det. Det etableres individuelle prosjekter rundt hver enkelt ungdom med utgangspunkt i hans eller hennes individuelle ferdigheter. 

  Kommune
  Bergen kommune
 • Bostedløse inn i privat leiemarked

  Gjennom målrettet arbeid, omorganisering og forankring i både kommuneledelse og på operativt nivå, har Haugesund klart å bosette 53 bostedsløse på ett år. Eget kartleggingsverktøy er utviklet i samarbeid med Rambøll.

  Kommune
  Haugesund kommune
 • Botilbud for ungdom som springbrett til å greie seg selv

  Erfaringene i Bærum kommune er at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig hvis boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må til for å lykkes med studier, skole eller arbeidsrettede tiltak. Løsningen i kommunen ble et eget botiltak med hybler, seks måneders leiekontrakt, og gode ressurser til å hjelpe ungdommen videre for egen bolig.

  Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har til enhver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. Flere ungdommer har bolig, men de mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for oppfølgingstjenester. Ungdommene som tilbys leiekontrakt forutsettes å være i aktivitet på dagtid, som jobb, utdanning eller andre tiltak i regi av NAV.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Småhus i Ringerike med tilskudd til utleieboliger

  Ringerike kommune har bygd flere typer småhus for bostedsløse. Småhusene er tiltenkt generelt vanskeligstilte, men benyttes i dag primært til personer med rus- og psykiske lidelser. Det er lagt vekt på gode kvaliteter og gjennomtenkte løsninger. En gjennomgående bra standard ute og inne vil gi framtidige reduserte vedlikeholdskostnader.

  Kommune
  Ringerike kommune
 • Småhus i Melhus kommune med investeringstilskudd

  Tilbud: Småhus, beboerne har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.
  Beliggenhet: Fire boliger på to forskjellige sentrumsnære tomter.
  Målgruppe: Personer med sammensatte rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser)
  Antall: 2 boliger på 33 m2 og 2 boliger på 39 m2.
  Bemanning: Ingen fast bemanning, ambulerende team fra enten hjemmesykepleie eller Idrettsveien bofellesskap
  Ferdigstillelse: 2016
  Eieform: Kommunal
  Målsetningen med prosjektet var å utvikle robuste, helsefremmede boliger tiltenkt rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte. Prosjektet var samarbeid mellom Melhus kommune, SINTEF Byggforsk og Husbanken. Det er bygd fire boliger på to forskjellige tomter. Det er valgt ulike konsepter med tanke på materialvalg og størrelse på de to boligprosjektene, men målet om å tilpasse bomiljøene til målgruppens behov er felles.

  Kommune
  Melhus kommune
 • Småhus i Sandnes med tilskudd til utleieboliger

  Tilbud: Småhus
  Beliggenhet: Variasjon i plassering for å få riktig bolig til personen, og for å unngå utfordringer ved opphoping av beboere og begrense belastning for nærmiljø.
  Målgruppe: Personer av begge kjønn med omfattende rusutfordringer og eventuelle psykiske vansker.
  Antall: 18 småhus
  Bemanning: Ikke bemanning knyttet til selve boligene. Beboere får tjenester etter HOL, etter behov. I tillegg tilsyn av miljøvaktmester.
  Tilgjengelighet: 3 hus har døgnbemannet base
  Ferdigstillelse: 2012- 2019
  Eieform: Kommunal
  Småhus er små frittliggende boliger for personer med rusproblematikk og eventuelt psykiske vansker. Målgruppen har ofte har vært bostedsløs i lengre perioder. Det har vært utfordrende å finne egnede tomter til dagens småhus, både med tanke på plassering og nærmiljø. Samtidig viser erfaringene at boligene fungerer svært godt når de først er tatt i bruk.

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Erfaringer rundt småhus i kommunene

  Flere og flere kommuner velger å bygge småhus for å få et differensiert boligtilbud. Husbanken har i november 2019 innhentet erfaringer fra kommuner rundt småhus. Totalt 14 kommuner fra hele landet svarte på et spørreskjema. I tillegg har småhus i fire kommuner blitt beskrevet som egne eksempler i Veiviseren. I to av disse eksemplene finansieres småhusene med tilskudd til utleiebolig, og i de to andre med investeringstilskudd fra Husbanken. 

 • Herre i eget hus - småhus med investeringstilskudd

  Tilbud: Småhus med omsorgsstandard på 40 kvadrat, heldøgns tjenestetilbud
  Beliggenhet: Sentrumsnært
  Målgruppe: Personer med rusproblemer og samtidig psykiske lidelser
  Antall: Inntil 6 boliger samlokalisert
  Ferdigstillelse: 2017
  Eieform: Leietakere i kommunal bolig, husleieavtale på tre år

  Som en del av boligutviklingen i Asker kommune, er det kommet på plass et modulbasert småhus med omsorgsstandard som er godkjent av Husbanken for finansiering med investeringstilskudd. Dette er fullverdige boliger som kan tilpasses ut i fra ulike målgruppers behov. Enkelte av boligene kan flyttes til andre kommunale tomter hvis nødvendig. I dette eksemplet er det disse prosjektene som beskrives. 

  Kommune
  Asker kommune
 • Etablering av Housing First i Drammen

  Drammen kommune besluttet å prøve ut Housing First-tilnærmingen som et tiltak innen Boligsosial handlingsplan (2012-2014) for å redusere antall bostedsløse i Drammen kommune. Tiltaket ble prosjektorganisert for en periode på tre år. Prosjektet startet høsten 2013 og ble avsluttet i desember 2016. Prosjektet fikk navnet ”Ditt valg - Bolig først” og ble gjennomført i samarbeid med Husbanken sør. Prosjekteier og styringsgruppe var den samme som for som for Boligsosialt utviklingsprogram. Prosjekteier var rådmannen ved Helse - og sosialdirektør. Drammen kommune, Husbanken og Helsedirektoratet finansierte prosjektet. Gjennom prosjektet har deltagerne fått tett oppfølging basert på brukerstyring, individuelt tilpassede tjenester, bistand til boligfremskaffelse og bistand til å mestre å bo i egen leilighet.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Housing First i Stord

  Type tilbod: Buoppfølging
  Målgruppe: Alle vanskeligstilte med buoppfølging
  Stord kommune nyttar Housing First som metode på alle som får buoppfølging. Kommunen tilpassar metoden slik at den kan nyttast på alle innan ROP-feltet. Dette er ein av suksessfaktorane som har ført til at kommunen har null bustadlause.

  Kommune
  Stord kommune
 • Housing First i Sandnes

  Housing first er en metode og holdning når det gjelder bosetting av mennesker med omfattende problematikk knyttet til rus, psykiske vansker og bostedsløshet. Gjennom bosetting i ordinære boliger i ordinære bomiljø og tilgang til fleksible, tverrfaglige, ambulante tjenester kan bostedsløse oppnå varige boforhold.

  • Overordnede prinsipper og modell for varig bosetting av bostedsløse
  • Startet i New York – gode evalueringer – spredt internasjonalt
  • Valgfrihet - brukerinvolvering – ambulante tjenester
  • Motsats til ordinære trappetrinnsmodeller med kvalifisering til bolig
  • Rett og slett: Bolig først!

  Kommune
  Sandnes kommune
 • Respite home - hvileskjær mellom hjem og institusjon

  Tilbud: Hvileskjær mellom hjem og institusjon
  Beliggenhet: Ligger i ordinært bomiljø
  Målgruppe: Psykisk helse, for syk til å være hjemme, for frisk til institusjon
  Antall plasser: 11 personer
  Årsverk: 5 - 2 lønnet og 3 frivillige. Alle har brukererfaring.
  Ferdigstillelse: 2017
  Eieform: Den private organisasjonen HVO (Help for Homeless People) driver stedet, og får tilskudd av lokale myndigheter til driften.

  Respite Home i Amsterdam er et «hvileskjær» mellom hjem og institusjon. Det er et sted hvor personer med psykiske utfordringer kan komme - etter eget initiativ - og være i inntil to uker når man er for syk til å bo hjemme, men likevel for frisk til å innlegges på institusjon. Totalt kan man tilbringe seks uker i året på Respite Home, fordelt på tre ganger, og maksimalt to uker hver gang. Tiltaket reduserer innleggelser på institusjon.

  Kommune
  Internasjonalt kommune
 • Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter

  Type tjenestetilbud: Kompetanse og rehabiliteringssenter
  Beliggenhet: Kristiansand sentrum, like ved UiA
  Målgruppe: Rusavhengige over 18 år
  Antall deltagere: 26
  Bemanning: 2 sosialfaglige, 2 mentorer, snekker, hestefaglig, næringsansvarlig, kokk, leder
  Tilgjengelighet: God, tilrettelagt
  Ferdigstillelse: Etablert i 2013. Byggetrinn 2 ferdig, planlegger byggetrinn 3/ utvidelse
  Eieform: Jegersberg gård er eid av Kristiansand kommune

  Jegersberg gård er resultatet av en modellutvikling som ble gjennomført i samarbeid med Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, næringslivet og organisasjoner. Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter ble etablert i mai 2013. Senterets overordnede målsetting er å tilby et langsiktig og helhetlig medikamentfritt rehabiliteringstilbud til rusmiddelavhengige.

  Kommune
  Kristiansand kommune
 • Andås omsorgsboliger

  Tilbud: Omsorgsbolig/døgnbemannet botilbud
  Beliggenhet: Småhusbebyggelse i nytt boligfelt/ordinært bomiljø. Utenfor bykjerne, men relativt sentrumsnært
  Tilgjengelighet: Døgnbemannet
  Målgruppe: Personer med ROP-lidelser
  Antall: 4 stk 2-roms leiligheter (52m2 og 55m2) med basefunksjon.
  Ferdigstillelse: 2010
  Byggherre: Vefsn kommune/NT Utbygging A/S
  Arkitekt: Planstyring Rådgivende ingeniører
  Eieform: Kommunal
  Omsorgsboligene ble bygget i forbindelse med etablering av nytt byggefelt. Det er god kvalitet på boligene. Stabilitet hos beboere og ansatte. Skreddersydd tilbud med fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, samt rehabilitering og stabilisering av en helhetlig helse.

  Kommune
  Vefsn kommune
 • Boliger med heldøgnstjenester i Bodø

  Tilbud: Boliger med heldøgns tjenester/døgnbemanning
  Beliggenhet: Sentrumsnært, ordinært bomiljø
  Bemanning: Døgnbemanning
  Målgruppe: Personer med ROP-lidelser
  Antall: 16 leiligheter
  Ferdig: 2016
  Byggherre: Bodø kommune  
  Arkitekt: Borealis arkitekter
  Eieform: Kommunal
  Hålogalandsgata gir et helhetlig tilbud til personer med vedvarende rusmiddelproblematikk og alvorlig psykiske lidelse. Det er et tilbud til mennesker i aktiv rus, og det har gitt stabilitet og forutsigbarhet til mennesker som tidligere har hatt store utfordringer. Dette er en varig bolig med heldøgns omsorg. 

  Kommune
  Bodø kommune
 • Montenegro bo- og laverterskelsenter

  Tilbud: Døgnbemannede omsorgsboliger og lavterskelsenter
  Beliggenhet: Sentrumsnært i et ordinært bomiljø
  Målgruppe: Mennesker med dobbeltdiagnoser i rus og psykiatri (ROP) og andre som ønsker positiv endring i livet
  Antall: 5 omsorgsleiligheter og en overgangsleilighet i boligen. Inntil 15 personer med rusproblemer som bor i andre boliger benytter seg av lavterskeltilbudet til enhver tid.
  Bemanning: 10 årsverk fordelt på 16 personer inkludert avdelingsleder
  Tilgjengelighet: Døgnbemanning
  Ferdigstillelse: Januar 2017
  Eieform: Kommunal

  Kommune
  Hammerfest kommune
 • Eigen avdeling for pasientar med psykiske lidingar og rusproblematikk i sjukeheim

  Stord sjukeheim har ei gruppe i langtidsavdeling for sjukeheimspasientar som har psykiske lidingar og/eller helseproblem grunna langvarig rusavhengighet. Gruppa er tilrettelagt med god kompetanse hos personalet. Sjukeheimen skal no utvidast og i planlegginga av nytt bygg vert ei avdeling utforma med tanke på denne pasientgruppa.

  Kommune
  Stord kommune
 • Langtidsplasser for personer med rusmiddelavhengighet på Stokka sykehjem

  Langtidsplasser i sykehjem forbeholdt 17 kvinner og menn med rusmiddelavhengighet. Innsøking skjer via bestillerkontor. Sentral koordinator tildeler plassene, i samarbeid med avdelingsleder. Tiltaket er integrert i ordinært sykehjem. Betaler vederlag som i vederlagsforskriften, som i ordinært sykehjem.

  Beboerne har egne rom. Det er ingen nedre aldersgrense. Stort fokus på personsentrert omsorg for å opprettholde pasientens autonomi og verdighet.

  Kommune
  Stavanger kommune
 • Rett bolig til rett tid på rett sted i Bærum

  Type bo- og tjenestetilbud: Variert bosetting og tette oppfølgingstilbud
  Beliggenhet: Spredt i kommunen
  Målgruppe: Personer med rus- og/eller psykiske lidelser
  Ferdigstillelse: Kontinuerlig prosess

  På bakgrunn av erfaringer og evalueringer av arbeidet innen rus- og psykisk helsearbeid, er det utviklet en modell for differensiert bolig- og tjenestetilbud til innbyggere med særlige behov i Bærum. Boliger og tiltak for bo-mestring tilbys ut fra den enkeltes nåværende og framtidige behov. Når bolig- og tjenestebehovet endrer seg i forhold til mestring og livsendringer, gis beboerne nye tilpassede tilbud. Ambisjonen er at den enkelte som mottar det kommunale tilbudet skal komme videre i livet. Det er lagt stor vekt på nabolagsdialog, spesielt ved bosetting av personer med rusproblemer og psykiske lidelser. Bolig sees som en forutsetning for å mestre livet og redusere ustabilitet i livet. 

  God tilpasning av tjenester er en del av det kommunale tilbudet. Ambulant oppfølging fungerer som et supplement for en bredde av mulige tjenester. Jfr. bla. FACT-team, som er etablert i Bærum kommune og Bærum DPS (Vestre Viken). Teamet har vært etablert siden oktober 2018.

  Kommune
  Bærum kommune
 • Helhetlig boligsosialt arbeid i Stord

  Tilbud: Helhetlig boligsosialt arbeid
  Målgruppe: Alle vanskeligstilte på boligmarkedet
  Stord kommune jobber helhetlig med boligsosialt arbeid, og planlegger for boliger for alle. Kommunen har organisert seg slik at de jobber effektivt innenfor det boligsosiale arbeidet, samtidig som de har en egen arena for å dele informasjon på tvers i kommunen. Mange vanskeligstilte familier har kjøpt egen bolig, og kommunen har skaffet bolig til alle sine bostedsløse. De bruker Housing First-metoden som tilnærming til alle innen rus og/eller psykisk sykdom med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen jobber aktivt med tilrettelegging av boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, og informasjonsarbeid overfor hele befolkningen for at flere skal ha en bolig som gjør at de kan bo hjemme uavhengig av livssituasjon. Kommunen har egen rusavdeling på sykehjemmet, for personer med rus og/eller psykiske vansker.

  Kommune
  Stord kommune
 • Målrettet naboskapsarbeid i kommunale boligprosjekter

  Et paradoks er at kommunale boligprosjekter kan skape utrygghet og usikkerhet for naboene - hvem skal flytte hit til oss? Rett bolig til rett leietaker er en forutsetning for at alle kan bo trygt og godt. I dette perspektivet er ikke selve boligen det eneste suksesskriteriet. Også lokalmiljøet og naboforholdene har betydning for opplevelsen av å bo trygt og godt. Hvordan jobbe med dette? Er det mulig å skape et fundament der de som flytter inn føler akseptert og de som allerede bor der føler seg trygge?

  Kommune
  Bærum kommune
 • Brannforebyggende arbeid - boliger for risikoutsatte grupper

  Det var et større antall branner i kommunale leieboliger i Horten kommune enn i sammenlignbare kommuner for noen år tilbake. I desember 2017 var det en dødsbrann i Horten kommune. Analysen etter brannen viste mangler på flere nivåer og avdekket behov for tettere samhandling mellom eier, brannvesen og kommunen. Arbeidet som ble satt i gang viste også behov for tettere samarbeid mellom kommunalområdene, avklaring av ansvarsforhold og rutinebeskrivelser.

  Kommune
  Horten kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon