Tilpasning av bolig

Fase 2: Planleggingsfasen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging og utredningsfasen
Fase 2
Planleggingsfasen
Fase 3
Gjennomføringsfasen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når brukers økonomi, behov og bolig er kartlagt, kan bruker/byggherre vurdere mulige løsninger som har fremkommet og om valg av løsning lar seg gjennomføre i tråd med utredningen. Det kan være at løsning ikke kan realiseres slik bruker ønsker, blant annet på grunn av økonomi eller bygningstekniske utfordringer. Løsninger eller endringer som ikke vurderes som nødvendig for å løse brukers behov må i sin helhet bekostes av bruker selv.

En tilpasning skal løse brukers behov på rimeligste og mest hensiktsmessige måte. Kommunen må bruke faglig skjønn for å avgjøre hvilken løsning som bør benyttes ut fra en helhetsvurdering av saken, teknisk løsning, brukers økonomi og mulighet for annen støtte. Det er svært viktig at kommunene bruker handlingsrommet som finnes i de økonomiske virkemidlene slik at sakene kan løses på best mulig måte. Søknad om finansiering av tilpasningen sendes til kommunens enhet som forvalter boligvirkemidlene.

Resultater fra fasen

 • Bruker/byggherre har bestemt seg for en løsning.
 • Søknad om finansiering til tilpasning er sendt kommunen.

 • Når en har kartlagt behov, økonomi, bolig og hjelpemiddel må en vurdere hvilket tiltak som er formålstjenlig og som bruker har økonomi til. Det er bruker som må velge tiltak/løsning. Man vil kunne oppleve at det mest fornuftige tiltaket ikke er det tiltaket bruker hadde sett for seg på forhånd, og at man ikke har økonomi til å gjøre alt en ønsker. Det er derfor viktig å bruke god tid når en skal velge tiltak. I denne fasen kan det søkes om tilskudd til utredning og prosjektering fra kommunen. De må også avklares om bruker er i målgruppen for startlån og tilskudd. 
 • Arkitekt/fagperson fra kommunen utarbeider alternative forslag til løsning. I skissering av forskjellige løsninger vil Hjelpemiddelsentralen være en viktig aktør.
 • Bruker må vurdere alternative løsninger. Dette kan gjelde varig tilpasning av bolig, bruk av tekniske hjelpemidler eller en kombinasjon av disse. Fagpersoner fra kommunen bør bistå bruker med å vurdere alternativene og konsekvenser av disse. En god grundig utredning er svært viktig for å hindre at en setter i gang store tiltak som brukeren kanskje ikke har økonomi til. Selv om de fleste boliger kan tilrettelegges må det vurderes hva som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.
 • Samarbeid mellom de ulike faggruppene i kommunen er en suksessfaktor som øker mulighetene for å få til en god løsning. Aktuelle aktører er boligkonsulent med kunnskap om privatøkonomi og Husbankens virkemidler, ergoterapeut/fysioterapeut med kunnskap om tilrettelegging og tekniske hjelpemidler og en fagperson med bygningsteknisk bakgrunn. Det er også viktig at rollene til de ulike instansene/fagfolkene avklares.
 • Husbanken kan være samtalepartner og gi råd og veiledning ved behov. Kommunen kan gi tilskudd til utredning og prosjektering. Hvis dette ikke alt er benyttet i fase 1, kan man søke det i denne fasen.
 • Bruker må bestemme seg for løsning.
 • Bruker må søke lån og tilskudd fra kommunen eller lån i privat bank eller grunnlån til oppgradering hos Husbanken. Bruker kan få bistand fra kommunen til dette.
 • Kommunene har et stort handlingsrom i forhold til hvor, hvordan og på hvilken måte de velger å tilby tjenestene. Her kan også velferdsteknologi komme inn som en mulig løsning, som en faglig forsvarlig helse- og omsorgstjeneste i samsvar med brukerens behov. Å kunne bo hjemme i et funksjonelt, tilpasset og trygt hjem har også stor verdi i seg selv og fører til økt livskvalitet for den enkelte.
 • Kommunen behandler søknad om lån og tilskudd fra bruker/byggherre. Finansiering må være på plass før neste fase igangsettes.

 

Bruker/Byggherre har ansvar for følgende:

 • På bakgrunn av innspill fra blant annet ergoterapeut eller boligrådgivningsgruppen i kommunen velge den løsningen som er mest hensiktsmessig og løser behovet. Vurdere/velge varig løsning uten hjelpemiddel eller en kombinasjon av disse.
 • Innhente anbud/tilbud og inngår avtale om arbeidet som skal utføres. De som ikke har kapasitet til dette selv kan kjøpe denne tjenesten. I spesielle tilfeller kan dette dekkes av tilskudd til tilpasning
 • Sende søknader om lån og eventuelt tilskudd til forskjellige etater. Kommunen bistår ofte søker med dette.

Kommunen har ansvar for:

 • I valg mellom ulike løsninger, må kommunen bruke sitt faglige skjønn for å gi innspill til aktuelle løsninger og finansiering av disse.
 • På bakgrunn av behov vurdere tilskudd til tilpasning og startlån. Eventuelt samordne finansieringen sammen med Hjelpemiddelsentralen (tilskudd istedenfor hjelpemiddel).

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for å

 • skissere for bruker hvilke muligheter som finnes og lage oversikt over aktuelle hjelpemidler
 • gi bruker informasjon om hvilke muligheter som finnes i forhold til varig tilrettelegging (tilskudd istedenfor hjelpemiddel)
 • informere om tilskudd til tilpasning som et supplement til tilskudd fra Hjelpemiddelsentralen (samordning av statlige tilskuddsordninger)

Husbanken har ansvar for å bistå alle aktører med råd og veiledning om løsninger og finansieringsalternativer ved behov