Tilpasning av bolig

Fase 3: Gjennomføringsfasen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging og utredningsfasen
Fase 2
Planleggingsfasen
Fase 3
Gjennomføringsfasen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når løsning er valgt, finansiering på plass kan arbeidet settes i gang. Arbeidet må følges nøye slik at resultatet blir som avtalt.

Resultater fra fasen

At tiltaket blir ferdigstilt.

 • Neste trinn er å prosjektere den valgte løsningen innenfor de økonomiske rammene en har til rådighet. Det er da naturlig å trekke inn kvalifisert hjelp uten ifra. Arkitekten/fagperson må sette seg godt inn i brukers behov og den aktuelle problemstillingen slik at forslaget som blir utarbeidet er gjennomførbart og løser oppgaven på best mulig måte. En må prosjektere innenfor den økonomiske rammen bruker har til rådighet.
 • Det er bruker som står ansvarlig for hvordan arbeidet skal organiseres og hvem som skal utføre arbeidet. Brukeren er ansvarlig for gjennomføringen av valg tiltak og som må sette i gang prosessen med tilpasning/nybygging. Brukeren kan eventuelt knytte til seg fagpersoner som kan ivareta byggherrerollen.
 • Bruker/byggherre har ansvar for å følge opp prosjektet. Det er viktig at mulige avvik blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og at konsekvenser av disse blir diskutert og håndtert med engang de oppstår. Ta kontakt med kommunen/hjelpemiddelsentralen når avvik eller utfordringer kan få konsekvenser for den valgte løsningen/finansieringen. 
 • Kommunen har ansvar for den løpende dialog med bruker under gjennomføringen slik at mulige avvik blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og konsekvenser av disse blir diskutert og håndtert med en gang de oppstår. De skal utbetale eventuelt lån og tilskudd i takt med fremdrift på bakgrunn av faktura dersom dette er avtalt.
 • Kommunen bør i samarbeid med bruker/byggherre vurdere i hvilken grad de kan yte faglig bistand slik at prosjektet blir gjennomført i tråd med planlagt løsning. Når kommunen påtar seg dette arbeidet, er det etter avtale med byggherre.
 • Hjelpemiddelsentralen skal følger opp saken på bakgrunn av hvilket tiltak som er valgt. Installere hjelpemiddel eller gi tilskudd istedenfor hjelpemiddel (eller en kombinasjon av begge). Dersom det gis tilskudd i stedet for hjelpemiddel følge de opp prosjektet underveis, utbetale tilskuddet og ser til at det blir en varig løsning. 
 • Husbanken er samtalepartner for aktørene, vi gir råd og veiledning ved behov.
 • Kommunen bør evaluere prosjektet, hvilken lærdom kan man trekke ut av prosjektet. Har det overføringsverdi til andre saker?

 • Bruker/byggherre er ansvarlig for å drive prosjektet, hvordan arbeidet skal organiseres og hvem som skal utføre arbeidet.
 • Kommunen skal utbetale eventuelt lån og tilskudd i takt med fremdrift på bakgrunn av faktura (dersom dette er avtalt).
 • Hjelpemiddelsentralen installere hjelpemiddel eller utbetale tilskudd istedenfor hjelpemiddel (eller en kombinasjon av begge).
 • Husbanken er samtalepartner for aktørene, og gir råd og veiledning ved behov.