Pengesedler
ARBEIDSPROSESS

Refinansiering med startlån

Kort om arbeidsprosessen

Et prioritert innsatsområde er å forhindre at husstander mister boligen sin fordi de ikke klarer å betale sine låneforpliktelser. Et viktig verktøy for å forhindre tvangssalg er refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Arbeidsprosessen kan deles inn i tre faser:

 • Dialog- og informasjonsutveksling mellom kommune/gjeldsrådgiver, søker og andre relevante parter 
 • Innhenting av informasjon som trengs for å behandle en søknad
 • Behandling av søknaden. Dette resulterer enten i innvilgelse av startlån/tilskudd til refinansiering slik at bolig kan beholdes, eller avslag

Bakgrunn

Prosessen starter med et fremsatt eller avdekket ønske om økonomisk hjelp for å beholde boligen, fordi beboeren har økonomiske vansker som kan medføre utkastelse.

Pressemelding 

Flere kan beholde boligen med startlån til refinansiering (18.09.2020) 

 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Dialog mellom beboeren og hjelpeapparatet
Fase 2
Innhenting av informasjon
Fase 3
Søknadsbehandling og vedtak
Betjeningsevne
Betjeningsevne er forholdet mellom inntekt og total gjeld. Finansinstitusjonen skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold.
Frivillig forvaltning
Med frivillig offentlig forvaltning av en enkelt persons økonomi, forstås her at vedkommende overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sine midler til dekning av nødvendig livsopphold og andre forpliktelser som følger av avtalen om forvaltning. En slik frivillig avtale er gjerne avgrenset i tid.
Gjeldsbrev
Et gjeldsbrev er et dokument som gir uttrykk for et pengekrav. Et gjeldsbrev er en skriftlig og selvstendig erklæring om å være skyldig et bestemt pengebeløp.
Gjeldsordning
Gjeldsordning er en ordning for dem som har en vanskelig økonomisk situasjon som ser ut til å vare. - Frivillig gjeldsordning - Avtale mellom skyldner og kreditor hvor skyldner betaler så mye han evner over en fastsatt tidsperiode. Etter at tidsperioden opphører slettes den resterende gjelden. -Tvungen gjeldsordning - Dersom kreditorene ikke godtar søknad om frivillig gjeldsordning og det ikke er noen annen løsning kan skyldneren ta kontakt med namsmannen for å forsøke å få i stand en tvungen rettslig gjeldsordning. Det er strenge vilkår for innvilgelse av tvungen gjeldsordning og ordningen innvilges som hovedregel en gang. 
NAV
Norsk Arbeids- og Velferdsforvaltning NAV: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten (statlig del) og de kommunale tjenestene i lov om sosiale tjenester i NAV som inngår i det lokale NAV-kontoret. NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.
Refinansiering
Opptak av nytt lån for å og dekke gammel gjeld. Gjøres ofte ved å samle og innfri flere små lån med høy rente
Startlån
Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Kommunen forvalter dette lånet.
Tvungen forvaltning
Dersom en person ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemning, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade , eller misbruk av berusende eller bedøvende midler , kan ytelsen utbetales til en annen person eller til et Nav-kontor. Det samme gjelder når en person åpenbart bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en person som han eller hun forsørger eller plikter å forsørge.
Utkastelse
Fravikelse eller utkastelse. Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt.
Verdivurdering
En enkel takst som utføres av eiendomsmeglere. Verdivurderingen har ikke de samme krav til opplysninger om boligen som en takst har. En verdivurdering bør kombineres med en takst som gir grundig informasjon om boligens standard og kvalitet.
 • Faste avtaler
 • Felles informasjon om telefonnummer, e-post, postadresse til søker og hjelpeapparat for oppfølging også utenfor avtaler

Startlån

Tilskudd til etablering

Sosialhjelp

Annet: 

 • privat lån
 • gaver
 • privat banklån
 • egenkapital
 • Samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

  I september 2012 startet Drammen kommune opp et delprosjekt for å forebygge og forhindre utkastelse. Utkastelser er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige kostnader for den det gjelder.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Sarpsborg kommune har en ambisjon om null bostedsløse

  «Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser» er et konsept utviklet gjennom tjenestedesign (Comte Bureau), og kan enkelt benyttes av andre kommuner på et mangfold av kommunale tjenester. Verktøy og prosesser fra designfaget tar hensyn til både brukerperspektiv og systemperspektiv.

  Kommune
  Sarpsborg kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon