Tilskudd kan gis til brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe

Kort beskrivelse

Tilskudd i stedet for heis/rampe

Tilskudd kan gis til brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe. Forutsatt at heisen eller rampen ikke installeres kan NAV Hjelpemiddelsentral sammen med Husbankens og kommunens ordninger bidra til at boligen blir tilrettelagt. Tilskuddet skal ikke erstatte allerede eksisterende ordninger fra Husbanken/kommunen.

Tilskudd til varige løsninger kan gi et bedre resultat enn utlån av hjelpemidler. Tilskudd gir mulighet for å få alle rom på ett plan og endre inngangspartiet til boligen og garasjen. Ombygging av boligen til alt på ett plan gir en mer praktisk, estetisk og varig løsning som også fremtidens beboere kan dra nytte av.

Tilskudd skal:

  • inngå i en felles finansieringsplan sammen med midler fra Husbanken/kommunen/privat bank
  • ikke tas med i beregningsgrunnlaget for brukers økonomi ved vurdering av om bruker kommer innunder Husbankens/kommunens ordninger. Tilskuddet fra folketrygden kommer i tillegg til andre ordninger. Totalt tilskudd fra folketrygden/Husbanken/kommunen skal ikke overstige totalkostnaden.
  • brukes for å løse brukers forflytningsproblemer i forhold til adkomst og/eller vertikale forflytningsproblemer inne i boligen - i eksisterende eller ny bolig

Tilskuddets størrelse:

  • Tilskuddet for heis tilsvarer det heisen ville ha kostet om den ble installert. Det er to maksimum størrelser på tilskuddene til ramper:

Med heis mener vi trappeheis eller løfteplattform. Trappeheis er ofte en dårlig løsning for bruker og kan være problematisk for andre som skal bruke trappa.

Rampe er et hjelpemiddel for å kompensere for en høydeforskjell mellom bakkenivå og inngangsparti. Mange tilrettelegginger med rampe kan gjøres annerledes ved å heve bakkenivået for å oppnå en mer estetisk, hensiktsmessig og ikke minst varig løsning på boligproblemet.

Kommunen må koordinere aktuelle søknader på tilskudd fra folketrygden iht. prosjektets fremdrift og i samarbeid med hjelpemiddelsentral, Husbanken og borettslag/sameier.

Kommunen og borettslag/sameier må sørge for at NAV får nødvendig tilbakemelding når prosjektet avsluttes og tilskuddene skal utbetales.