Hjelpemiddelsentralen gir bistand til utredning

Bakgrunn

Kommunen har ansvar for å sørge for formidling av hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet og bolig rundt den enkelte bruker. Det er viktig at kommunens ansatte samarbeider med instanser i kommunen som har kunnskap om bygningsmessige forhold. Dersom kommunens fagfolk trenger hjelp i å utrede saken, kan de samarbeide med for eksempel hjelpemiddelsentralen, Husbankens regionkontor og/eller privatpraktiserende arkitekter etter at en grunnleggende behovskartlegging er foretatt.

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i sitt fylke og fungerer som en andrelinjetjeneste. Kommunen kan derfor få råd av hjelpemiddelsentralen i valg av funksjonelle løsninger og hjelpemidler i bolig.

Kort beskrivelse

For generell veiledning kan kommunen ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i sitt fylke pr telefon. Dersom det er behov for rådgivning av mer spesifikk karakter eller at hjelpemiddelsentralen bistår i kartleggingen hjemme hos bruker, skal det sendes en skriftlig henvisning til hjelpemiddelsentralen. Henvisningsskjema finner du på nav.no: Bevegelse

Resultater

Kommunen har fått tilstrekkelig bistand fra hjelpemiddelsentralen til å belyse ulike løsninger og muligheter i brukerens bolig.

Beskrivelse

  • Ansatt i kommunen sender skriftlig henvisning om behov for bistand, til hjelpemiddelsentralen.
  • Hjelpemiddelsentralen mottar og registrerer henvisning om bistand.
  • Hjelpemiddelsentralen tar kontakt med henviser for å lage avtale om videre saksgang/prosess.
  • Hjelpemiddelsentralen bistår kommunen i vurderingen av hjelpemiddelbehov eller tilretteleggingsmulighet.