Gjennomføring av utkastelse

Bakgrunn

I noen få tilfeller blir utkastelse gjennomført. Dette er utfordrende for de involverte aktørene. 

Kort beskrivelse

Den juridiske betegnelsen for utkastelse er fravikelse, og betyr i praksis at namsmannen tilbakefører disposisjonsretten til en leid bolig fra leieboer til utleier. Loven stiller formelle krav og frister før en begjæring om utkastelse kan sendes. Prosessen er tid- og ressurskrevende, og kan være konfliktfylt.

Resultater

Utleier har overtatt disposisjonsretten til leieboligen, og leietaker må finne ny bolig.

Beskrivelse

 • Saken avsluttes hvis leieboer betaler utestående leie og omkostninger. Dette kan gjøres på ethvert tidspunkt i saken.
 • En skriftlig leieavtale vil normalt inneholde en bestemmelse om at utleier kan begjære utkastelse ved betalingsmislighold.
 • Enhver utkastelse må starte med at utleier sender et varsel. Dette informerer om at utkastelse vil bli begjært, hvis leieboer ikke retter seg etter varselet innen 14 dager. Hvis grunnlaget er skyldig husleie, må dette betales innen 14 dager for å unngå at utkastelsesbegjæring blir sendt. Er leietiden utløpt eller oppsigelse akseptert, må leieboer flytte innen 14 dager.
 • Etter disse 14 dagene kan utleier levere inn en begjæring om utkastelse til namsmannen. Det er kun namsmannen som kan gjennomføre utkasting av en leieboer. Utleier kan ikke gjennomføre utkastelse. Politiet har utarbeidet maler for varsling og begjæring om utkastelse.
 • Leieboer vil få melding fra namsmannen om at de har mottatt en begjæring om utkastelse. Leieboeren får 14 dager på å komme med innvendinger mot begjæringen. Slike innvendinger kan være at man rettmessig har holdt tilbake penger fordi utleier har krevd for mye betaling eller ulovlige gebyr, at kontrakten har blitt tidsubestemt som følge av manglende flytteoppfordring fra utleier, eller at minstebegrensningen var i strid med husleielovens regler om minstetid.     
 • Dersom leieboer ikke har rettslige holdbare innsigelser mot begjæringen, vil namsmannen ved utløpet av de 14 dagene fastsette en dato for gjennomføringen av utkastelsen. Utkastelsen settes gjerne to uker fram i tid. Leieboer får skriftlig informasjon om tidspunktet.
 • Namsmannen med bistand fra låsesmed og utleier stenger fysisk døren. Politiet kan også være med for å sørge for at ting gjennomføres på en trygg måte.
 • Dersom leieboer er hjemme, vil namsmannen pålegge leieboer å forlate boligen før låsen skiftes. Det bør utvises varsomhet, eller man bør utsette utkastelsen hvis barn er tilstede.
 • Hvis leieboer ikke er hjemme, vil leieboer finne et brev fra namsmannen på låst dør med informasjon om at utkastelsen er gjennomført, sammen med opplysninger om hvordan leieboer kan kontakte utleier og saksbehandler hos namsmannen.
 • Leieboer får en frist på 14 dager til å hente innbo kostnadsfritt.
 • Dersom leieboeren ikke har hentet tingene i løpet av de første 14 dagene, vil namsmannen gi leieboeren en siste frist på 14 dager. Utleier kan nå kreve dekning for sine utgifter før tingene hentes. Dette gjelder utgifter til lagring og eventuell bortkjøring dersom eksternt lagerlokale er benyttet. Henter leieboeren fremdeles ikke tingene innen fristen, vil namsmannen vurdere hvorvidt eiendelene skal selges eller kastes. Utleier har ikke lov til å selge eller bruke uavhentet innbo.
 • Avtale om henting må gjøres direkte med utleier. Leieboer har i utgangspunktet ikke rett til å hente litt og litt. Flyttingen bør derfor gjøres av et flyttebyrå eller med annen hjelp.
 • Dersom leieboer ikke får kontakt med utleier eller trenger mer informasjon, kan leieboer kontakte saksbehandler hos namsmannen. Namsmannen har plikt til å gi råd og veiledning.
 • Leieforholdet er avsluttet. Leieboer har ingen lovlig rett til å flytte tilbake, selv om personen betaler skyldig leie, gebyrer og omkostninger. Utleier kan godt at leieforholdet gjenopptas når skyldig leie er betalt. Dette blir et privatrettslig forhold. 
 • For de som ikke klarer å skaffe seg et sted å bo, er NAV forpliktet til å finne et midlertidig botilbud der personen, hvis han eller hun ikke har et sted å sove eller oppholde seg det neste døgnet.
 • Kommunen må, hvis det er behov, medvirke til å skaffe ny bolig.
 • I etterkant av utkastelsen må utleier sende en egen begjæring om inndrivelse av sine økonomiske krav. Politiet har på sine hjemmesider beskrevet Namsmannens prosess.