Forhindre utkastelse

Fase 1: Forebygge utkastelser

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forebygge utkastelser
Fase 2
Forhindre begjæringer om utkastelse
Fase 3
Forhindre utkastelser
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale husleie eller lån. Man kan for enkelte vurdere å tilby frivillig trekk i trygd eller inntekt, for å unngå økonomisk mislighold. Det er også viktig å orientere om husordensregler ved leie av bolig.

Resultater fra fasen

Forebygging for å hindre utkastelser fra bolig.

 • NAV, bo-oppfølger og andre relevante tjenester i kommunen må følge opp og stille spørsmål rundt bosituasjonen, om husleie og andre regninger blir betalt. Hvis husleie ikke blir betalt, haster det med tiltak. Det kan også være behov for helse- og omsorgstjenester, og den som først er i kontakt med personen bør sikre at det er opprettet kontakt med NAV. Barnefamilier er en særlig sårbar gruppe.  
 • Kommunen må informere om bostøtte og andre rettigheter personen kan ha for å sikre inntekt. NAV kan også hjelpe til med å søke økonomisk stønad. Tjenestene bør ivareta familieperspektivet, og gi støtte og veiledning til foreldre i kritiske livsfaser.   
 • Kommunen bør kunne tilby praktisk bistand og veiledning, og eventuelt bistå ved bytte av bolig.
 • Kommunen bør gi økonomisk råd og veiledning om økonomisk planlegging, gjeldsrådgiving eller forvaltning av økonomiske midler. Se temaet Opplysning, råd og veiledning i NAV inkl. gjeldsrådgiving. 
 • Enkelte lar være å betale husleie gjentatte ganger. I slike tilfeller kan man prøve å få personen med på frivillige ordninger med faste trekk. Tvangstrekk, eller påleggstrekk, kan kun gjennomføres via namsmyndighetene.
 • NAV/kommunen bør informere leieboere om konsekvenser av å ikke innbetale husleie.
 • NAV/kommunen bør snakke med leieboer om øvrige plikter etter leieavtaler; at leieboer må varsle utleier/kommunen hvis det oppstår skade på boligen og at leieboer må overholde husordensregler og vedlikeholdsplikter. Det er også viktig å snakke om hvordan bidra til gode relasjoner til naboer og et godt bomiljø. 
 • Kommunen bør gi informasjon til de som tar opp startlån/grunnlån om viktigheten av å betjene lånet for å sikre en trygg bosituasjon.
 • Private utleiere bør oppfordres til å ta kontakt med NAV hvis husleien uteblir. Husleielovens varslingsregel § 9-11 åpner for at private utleiere kan varsle om mislighold av leieforhold. Formålet med varslingsregelen er å få NAV inn på et så tidlig tidspunkt som mulig, mens det enda er tid til å finne løsninger. NAV bør varsles minste to uker før begjæring om utkastelse sendes til Namsmannen. Utleiere som varsler NAV om betalingsmislighold må også melde fra til leieboer om innholdet i varselet. Det kan derfor være en god ide å få dette inn som punkt i husleiekontrakten. Leieboere som ikke ønsker at NAV skal varsles må reservere seg mot dette.
 • Kommunen bør etablere rutiner for varslingssaker som skal forhindre utkastelse. Et grep for dette kan være fellesmøter med NAV, boligkontor, Namsmannen og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunen bør også jobbe målrettet med purringer på utestående husleie.
 • Kommunen bør informere leieboere om konsekvenser av å ikke innbetale husleie.
 • Kommunen bør gi informasjon til de som tar opp startlån/grunnlån om hva som er konsekvensene av å ikke betjene lånet. Kommunen bør gi tilpasset veiledning om alternative løsninger og aktuell støtte man kan få i prosessen.
 • NAV har ansvar for Opplysning, råd og veiledning herunder økonomisk rådgiving og økonomisk stønad og eventuelle ordninger med frivillig forvaltning av inntekt.
 • Helse- og omsorgstjenesten har ansvar for kartlegging av funksjonsnivå, vurdering av tjenestebehov, fatte nødvendige vedtak, iverksette tiltak og tjenester, koordinering ved behov for samtidige tjenester, initiere Individuell Plan, samhandling med tjenester.
Kommunen må involvere leieboer i prosess og ha en dialog rundt forpliktelser, rettigheter og hvordan han eller hun kan bidra til et godt bomiljø.
 • Gjeldsarbeid.no - ta tak i gjelda
  Røde Kors Nettverk etter soning har laget en pakke om gjeldsarbeid spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel. Selv om materialet er spesielt rettet mot de som sitter eller har sittet i fengsel, kan det selvsagt brukes av alle som ønsker å vite mer om håndtering av gjeldsproblemer. På dette nettstedet kan du laste ned:
  - Bok og oppslagshefte
  - Brosjyre
  - Se filmer
  - Finne brevmaler og skjemaer som kan brukes
 • Filmen Gjeld under soning
  Jussbuss har i samarbeid med JURK (www.jurk.no) laget en film om gjeld under soning for å hjelpe innsatte med gjeldsproblemer. Selv om filmen først og fremst er laget for å hjelpe de som sitter eller har sittet i fengsel, belyser den mange problemstillinger som også gjelder for dem som ikke er eller har vært innsatte. Filmen kan også være nyttig for alle som sliter med gjeldsproblemer, eller andre som har behov for å lære seg om håndtering av gjeld. 

Kommunen må undersøke om husstanden har bankinnskudd, eiendommer, eiendeler/løsøre eller andre verdier som kan realiseres til å betale kravet. 
Det kan også være aktuelt å vurdere en nedbetalingsavtale, eller en avtale om trekk i trygd, lønn eller annet.

Aktuelle økonomiske virkemidler: