Fra krisesenter til egen bolig

Ifølge krisesenterloven har kommunen ansvar for at beboere på krisesenter får oppfølging i reetableringsfasen, og skal sørge for at brukeren får samordnet oppfølging etter annet relevant lovverk etter utflytting. Voldsutsatte på krisesenteret har rett til kommunal bistand til å finne en permanent bolig, hvis de ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, jf sosialtjenesteloven § 15.

Beskrivelse av arbeidsprosessen Fra krisesenter til egen bolig vil bli publisert i løpet av 2018.