Løslatelse fra forvaring

Fase 2: Under soningsoppholdet - progresjon

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging og planlegging av første del av soning
Fase 2
Under soningsoppholdet - progresjon
Fase 3
Begjæring om prøveløslatelse fra forvaring/statlig finansiert prøveløslatelse (refusjonsordningen)
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Dersom kriminalomsorgen anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig, skal det legges til rette for permisjon ved oppnådd permisjonstid. Videre skal det vurderes en overføring til fengsel med lavere sikkerhet i god tid før minstetid oppnås.

Resultater fra fasen

Selve soningsoppholdet skal primært legge til rette for en gradvis tilnærming tilbake til samfunnet. Viktige samarbeidspartnere er kommune og NAV (bolig og sysselsetting). Den optimale soningsprogresjon er at innsatte har gjennomført permisjoner og er overført fengsel med lavere sikkerhetsnivå. 

Under soning ønsker kriminalomsorgen å etablere og videreutvikle et godt samarbeid med den innsatte. Følgende gjennomføres:

 • Tilbud om BRIK kartlegging og eventuell utarbeidelse av fremtidsplan.
 • Gjennomfører to ansvarsgruppemøter i året.
 • Gjennomføre minst 4 strukturerte samtaler (kontaktbetjent og innsatt) med formål å motivere, tilrettelegge for utdanning eller sysselsetting, motivere og tilby behandling eller deltagelse i relevante programmet.
 • Tilrettelegge for ulike typer utganger med gradvis progresjon fra anstalten, arbeide for overføring til anstalter med lavere sikkerhetsnivå hvor det anses hensiktsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Arbeid for å skaffe bolig i kommune

For at kriminalomsorgen skal lykkes i sitt tilbakeføringsarbeid, er vi avhengig av samarbeid med mange aktører, herunder spesielt det kommunale hjelpeapparatet om bolig. Ila fengsel tilskriver forvaringsdømtes hjemkommuner ved NAV leder cirka 2,5 år før minstetid oppnås for å igangsette samarbeidet om en tilbakeføring. I samme brev bes det om en tilbakemelding på hva den respektive kommune kan tilby innsatte ved en prøveløslatelse ut i fra de behov som er skissert i brevet, samt at det bes om søknadsskjema til kommunal bolig. Kommunen bes redegjøre for hvilke tilbud de har til innsatte, invitere aktuelle samarbeidspartnere til møte.

Det skal primært benyttes offentlige boalternativer, jf. retningslinjene til forvaringsforskriften § 15. Dersom det er aktuelt å leie bolig ved prøveløslatelse, skal utleier informeres om forvaringsdommen. Informasjon til utleier kan da gis av kriminalomsorgen, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 Er det aktuelt å benytte private utleiere, må domfelte skriftlig samtykke i at kriminalomsorgens taushetsplikt oppheves, jf. forvaltningsloven § 13 a, eventuelt må domfelte selv orientere utleier om forvaringsdommen. Dersom domfelte ikke ønsker å bidra til at opplysninger om dommen gjøres kjent for en privat utleier, skal det søkes etter andre boalternativer.    

Det er alltid ønskelig å få til et samarbeidsmøte i forbindelse med forberedelse til en eventuell prøveløslatelse, men ettersom Ila er et landsdekkende fengsel er ikke dette alltid geografisk mulig, og det blir kostnadskrevende for kommunen.

Prosess rundt permisjons- og overføringssøknader

 1. Avdelingen med avdelingsleder forbereder og tilrettelegger for permisjons- og overføringssøknader.
 2. Anstaltens rådsmøte vurderer om disse søknadene skal anbefales eller ikke.
 3. Direktøren undertegner anstaltens endelige anbefaling til søknaden, som sendes til regionalt nivå.
 4. Kriminalomsorgens regionale nivå beslutter hvorvidt søknader innvilges eller ikke.
 5. Innsatte kan påklage et vedtak fattet på regionalt nivå til Kriminalomsorgsdirektoratet.
 • Samme aktører som er nevnt i fase 1 + tilbakeføringskoordinator, jurist, avdelingsleder og inspektør har ansvar for informasjon, veiledning og tilrettelegging.
 • Ulike fengsler med lavere sikkerhet/overgangsboliger og respektive kriminalomsorgs regioner og Kriminalomsorgens rusmestringsenheter har alle ansvar for utslusning.
 • Behandlingssteder som for eksempel IKST (institutt for klinisk sexologi og terapi), DPS Sandvika (psykiatrisk poliklinikk) og PRA (poliklinikk for rus og avhengighet) har ansvar for behandling. 
 • Frivillige organisasjoner som bl.a Wayback, Røde Kors nettverkssenter, Prison Fellowship, privat nettverk jobber med nettverksbygging.