Løslatelse fra forvaring

Fase 1: Kartlegging og planlegging av første del av soning

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartlegging og planlegging av første del av soning
Fase 2
Under soningsoppholdet - progresjon
Fase 3
Begjæring om prøveløslatelse fra forvaring/statlig finansiert prøveløslatelse (refusjonsordningen)
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Innsatte sitter på innkomstavdeling inntil 10 uker hvor det utarbeides et observasjonsdokument fra avdeling og en risikovurdering av psykolog.

Både interne og eksterne aktører gjennomfører innkomstsamtale med hver forvaringsinnsatt på innkomstavdelingen. Etter at alle aktørene har hatt innkomstsamtale med innsatte innkalles det til innkomstmøte.

Resultater fra fasen

Formålet er å kartlegge innsattes historikk og sammen finne de mest egnede tilbudene anstalten har både ift utdanning/sysselsetting og behandling. Denne fasen varer inntil 10 uker

Før neste fase påbegynnes skal det anbefales hvilken avdeling innsatte skal ta opphold i, hvor han sysselsettes på dagtid og om/når han skal tilbys behandling/program.

Prosessen med hver enkelt forvaringsdømt skal ta utgangspunkt i innsattes kriminalitet og tilpasses den enkeltes særlig forutsetninger og behov. Aktuelle tiltak skal utformes med sikte på å påvirke og endre den forvaringsdømtes adferd og gi vedkommende mulighet for å utvikle sin sosiale tilpasningsevne og motvirke ny kriminalitet. Innholdet i forvaringen skal søkes tilrettelagt slik at innsatte oppnår en gravis progresjon i gjennomføringen frem mot full frihet.

 • Kontaktbetjent har ansvar for daglige samtaler, observasjoner, kartlegging og dokumentasjon.
 • Arbeidsdrift og skole har ansvar for at innsattes skole- og sysselsettingshistorikk kartlegges, samt at det gis informasjon om anstaltens tilbud.
 • Sosialkonsulent har ansvar for å kartlegge bla bolighistorikk- og behov, oversikt over gjeld samt rushistorikk.
 • Psykologer har ansvar for å utarbeide risikovurdering ved innkomst basert samtaler med innsatte og tidligere dokumenter (rettspsykiatriske erklæringer, epikriser, dommer etc)
 • Programavdelingen har ansvar for å informere om anstaltens programtilbud.
 • Helsetjenesten har ansvar for å kartlegge innsattes sykdomshistorikk og informere om helsetjenestens tilbud.
 • NAV har ansvar for å informere innsatte om ulike trygderettigheter og tiltak.
 • Fritid har ansvar for innhente informasjon om innsattes interesser og orientere om anstaltens fritidstilbud.

Alle de nevnte aktører + avdelingsleder, jurist, inspektør og tilbakeføringskoordinator innkalles til et innkomstmøte hvor hver aktør fremlegger oppsummering fra sine samtaler med innsatte. I dette møtet besluttes det hva innsattes første 6 måneder i anstalten primært vil bestå av – da er selvsagt innsattes ønsker også lagt til grunn. Innsatte deltar ikke på innkomstmøte!

 • Kontaktbetjent har ansvar for daglige samtaler, observasjoner, kartlegging og dokumentasjon
 • Arbeidsdrift og skole har ansvar for at innsattes skole- og sysselsettingshistorikk kartlegges, samt at det gis informasjon om anstaltens tilbud
 • Sosialkonsulent har ansvar for å kartlegge bla bolighistorikk- og behov, oversikt over gjeld samt rushistorikk
 • Psykologer har ansvar for å utarbeide risikovurdering ved innkomst basert samtaler med innsatte og tidligere dokumenter (rettspsykiatriske erklæringer, epikriser, dommer etc)
 • Programavdelingen har ansvar for å informere om anstaltens programtilbud
 • Helsetjenesten har ansvar for å kartlegge innsattes sykdomshistorikk og informere om helsetjenestens tilbud
 • NAV har ansvar for å informere innsatte om ulike trygderettigheter og tiltak
 • Fritid har ansvar for innhente informasjon om innsattes interesser og orientere om anstaltens fritidstilbud.

Alle de nevnte aktører + avdelingsleder, jurist, inspektør og tilbakeføringskoordinator innkalles til et innkomstmøte hvor hver aktør fremlegger oppsummering fra sine samtaler med innsatte. I dette møtet besluttes det hva innsattes første 6 måneder i anstalten primært vil bestå av – da er selvsagt innsattes ønsker også lagt til grunn.

Innsatte deltar ikke på innkomstmøte!

Metodeverktøyet er god kommunikasjon og samarbeid med innsatte – dette gjelder for alle faser (hele soningsforløpet). Motiverende samtale (MI) er en samtaleform som er innført i alle fengsler og friomsorgskontorer.
 • Straffegjennomføringslovven gjelder for gjennomføring av hele fengselsstraffen eller soningsforløpet, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.
 • Sosialtjenesteloven skal fremme levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer.
 • Opplæringslova gjelder grunnskolen og videregående opplæring og retten til dette.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven skal forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme likebehandling og bedre levekår for vanskeligstilte, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en meningsfylt og aktiv tilværelse i fellesskap med andre og sikres et likeverdig tjenestetilbud med kvalitet. 
 • Folketrygdloven skal gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal videre bidra til utjevning av inntekt og levekår.
 • Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring.
 • Retningslinjer til gjennomføring av forvaring.

Handlingsrom

 Vurdere om innsatte har rettigheter i henhold til opplæringsloven og om det trengs henvisning til behandler og/eventuelle foreskriving av medikamenter. Det vil videre bli vurdert om innsatte har økonomiske rettigheter/forpliktelser i henhold til NAV.