Strategisk-tomtekjøp

Fra fengsel og friomsorg

Her beskrives tre arbeidsprosesser knyttet til hvordan man jobber med boligspørsmålet og samarbeid med kommuner i tre ulike soningsformer; fra fengsel, fra friomsorg og fra forvaring. I tillegg beskrives de ulike formene for straffegjennomføring i en egen tekst. 

I hht til straffegjennomføringslovens § 42 skal «Arbeidet med å forberede prøveløslatelsesspørsmålet skal så vidt mulig påbegynnes senest seks måneder før tidspunkt for oppnådd 2/3-tid. Så langt straffens lengde tilsier det og det er praktisk mulig, skal vedtak om prøveløslatelse foreligge senest to måneder før 2/3-tid inntreffer. Ved kortere straffedommer, må enhetene påbegynne arbeidet så snart det er mulig.»