Opplæring for beboere i asylmottak

Bakgrunn

Kommuner med asylmottak har både lovpålagte og frivillige oppgaver overfor beboerne. 

Kort beskrivelse

Barn i asylmottak under skolepliktig alder har ikke lovfestet rett til barnehageplass. Kommuner som velger å tilby plass barnehage får tilskudd fra UDI. Det er to ulike tilskudd. Et for barn med innvilget opphold 2-3 år, og et for alle barn 4-5 år. Les om vilkår for og innretning av barnehagetilskuddene under tilskudd til vertskommuner på UDI sine nettsider.  

Barn og unge i asylmottak i alderen 6-16 år i asylmottak har rett og plikt til grunnskoleopplæring på lik linje med andre barn i kommunen. Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell opplæring, NAFO, veileder om kommunens plikter, angir kvalitetsnivå og har aktuelt fagstoff på sine nettsider. Les mer om tilbudet til nyankomne elever på NAFO sine nettsider.  

Asylsøkere kan få norskopplæring, også kalt asylnorsk. Målet er at beboerne skal lære seg nok norsk til å klare seg mest mulig på egen hånd. Ordningen er frivillig for kommunene. IMDi gir tilskudd til de kommunene som velger å tilby asylnorsk. Ved mottak av tilskudd må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud.

Flyktninger i asylmottak har krav på opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Tilbudet skal være tilsvarende som for andre nyankomne innvandrere i kommunen. Ungdommer mellom 16 og 18 år med rett til undervisning i norsk og samfunnsfag og kan også ha rett til undervisning i grunnskolefag. Les mer om norskopplæring for beboere i asylmottak på IMDi sine nettsider.

 

Resultater

Barn og unge i skolepliktig alder skal ha samme mulighet til skolegang uavhengig av status på asylsøknaden.

Asylsøkere kan få basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkel norsk i mottaket og i lokalmiljøet. Asylnorsk bidrar til at oppholdet i mottak får  et positivt innhold og kan støtte integreringen ved senere oppholdstillatelse i Norge.

Flyktninger på asylmottak som omfattes av introduksjonsloven skal få samme tilbud som flyktninger bosatt i kommunen. Formålet er å komme raskt og godt i gang med opplæring i norsk og samfunnskunnskap.