Fra asylmottak til kommune

Fase 1: Formidling av flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Bosetting og integrering
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i utlandet, se overføringsflyktninger.

Kommunene vurderer om de kan skaffe egnet bolig og boform innen rimelig tid. Enkelte kommuner skaffer boligen først og ber IMDi om flyktninger som kan passe til denne. 

Å komme raskt i gang med opplæring er viktig for god integrering. Kommunens opplæring for beboere i asylmottak  omtales derfor som underprosess til denne fasen.

Resultater fra fasen

Flykningen får vedtak om bosetting i en kommune. Kommunen får vite hvem de skal bosette de neste månedene, og kan forberede bosettingen på individnivå. 

 1. IMDi får informasjon om at flyktningen er innvilget oppholdstillatelse av UDI.
 2. IMDi gir beskjed til asylmottaket om at de kan gjennomføre bosettingssamtale med flyktningen.
 3. IMDi sender brev til flyktningen om at han eller hun har fått opphold og skal ha bosettingssamtale på mottaket.
 4. Asylmottaket gjennomfører bosettingssamtale med tolk. Mottaket innhenter informasjon om utdanning, familie og nettverk i Norge, om det er utfordringer knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller LHBTI. Informasjonen registreres i System for elektronisk samhandling med asylmottakene (Sesam). Dersom personen har helseutfordringer eller andre hjelpebehov, innhenter IMDi samtykkeerklæring fra flyktningen gjennom en dialog mellom asylmottaket og IMDi. Deretter innhenter IMDi nødvendig helseinformasjon.
 5. IMDi bruker informasjonen fra asylmottaket til å finne en egnet bosettingskommune til personen. IMDi søker å fordele store og små husstander, og flyktninger med helseutfordringer mellom kommunene.
 6. IMDi tar så langt mulig følgende hensyn ved valg av egnet kommune: 
  - Enslige mindreårige flyktninger og barnefamilier prioriteres.
  - Flyktninger som har funnet bolig selv prioriteres dersom kommunen er anmodet om å bosette flyktninger og godkjenner leieavtalen (se avtalt selvbosetting).
  - De som har ventet lengst skal bosettes først.
  - Mulighet for bosetting i bofellesskap. Asylmottakene oppfordrer flyktningene til å finne personer de kan tenke seg å bo sammen med.
  - Jobb- og utdanningsmuligheter.
  - Familie i rett opp- og nedadstigende linje.
  - Familie i hjemlandet og søknad om familiegjenforening. Utlendingsloven har krav til forsørgeransvar, med unntak for personer som har fått asyl i Norge og deres mindreårige barn.                       - Særlige behov for sårbare individer og familier, for eksempel om det finnes støttetiltak og miljø som kan bidra til tilhørighet og integrering.
 7. IMDi fordeler bosettingsklare flyktninger til kommunen via fagsystemet IMDinett. Via IMDinett får kommunene tilgang til anonymiserte opplysninger på individnivå: kjønn, nasjonalitet, alder, familieforhold, yrke, språk, utdanning og helse.
 8. Kommunen vurderer henvendelsene fortløpende og må vanligvis svare IMDi innen en uke via IMDinett.
 9. Kommunen registrerer planlagt tidspunkt for bosetting av alle enkeltpersoner i IMDinett.
 10. Kommuner som avslår hele eller deler av fordelingen må begrunne avslaget i IMDinett.
 11. IMDi fatter vedtak om bosettingskommune for hver enkelt flyktning. Vedtak om bosettingskommune gir rett til bosetting med offentlig hjelp og deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. IMDi gir flyktninger kun ett tilbud om bosettingskommune. 
 12. Flyktningen kan ikke klage på vedtaket, men står fritt til å takke nei til tilbudet og bosette seg andre steder på egen hånd. Flyktningen mister da rett til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad, og må klare seg på egenhånd uten økonomisk støtte fra det offentlige. 
 13. IMDi sender skriftlig vedtak om bosettingskommune til flyktningen. 
 14. IMDi varsler asylmottaket om bosettingsvedtaket gjennom IMDinett og SESAM.
 15. IMDi sender brev til bosettingskommunen om at navngitt person skal bosettes i deres kommune. Bosettingsrelevant informasjon finner kommunen på personmappa i IMDinett.
 16. IMDi kan unntaksvis omgjøre vedtak om bosettingskommune. Omgjøring er aktuelt dersom bosettingen tar uforholdsmessig lang tid, flyktningen får arbeid eller bolig i annen kommune eller dersom det er fare for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap.
 17. Dersom asylmottak eller kommune har spørsmål om hvordan håndtere bosetting når det er kjennskap til eller fare for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap, kan disse rettes til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, tlf. 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15).
 18. IMDi vil informere kommunen i forkant av omgjøringen og ved behov formidle alternativ husstand.

Underprosess: Opplæring for beboere i asylmottak

Asylmottak: Ansvar for å gi flyktningen et obligatorisk informasjonsprogram om det norske samfunnet, gjennomføre bosettingssamtale med flyktningen og formidle relevant informasjon om flyktningen til IMDi.

IMDi: Ansvar for å formidle kommunen en anonymisert oversikt over bosettingsklare flyktninger via IMDinett. IMDi har ansvar for å formidle innhentede person- og eventuelle helseopplysninger om flyktningen til kommunen via IMDinett. IMDi har ansvar for å sende vedtak om bosettingskommune til flyktning.

Kommune: Ansvar for å svare IMDi via IMDinett om og når kommunen kan bosette de forespurte flyktningene. Kommunen har ansvar for å skaffe egnet bolig og yte nødvendige tjenester.

Flyktning: Ansvar for å gi asylmottaket relevant informasjon under bosettingssamtalen.

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til og opphold i Norge. Både oppholdstillatelse på grunnlag av flukt, familie, arbeid og EØS er regulert i loven. Loven har også regler om grensekontroll og sanksjoner.  

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Loven skal styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter til raskt å komme i arbeid. Introduksjonsloven regulerer to ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for kvalifisering til arbeidsliv eller utdanning. 

Rundskriv til introduksjonsloven (G-01/2016)

Rundskrivet er et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven. Rundskrivet gir utfyllende informasjon om reglene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter, og er laget som et oppslagsverk.

Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak (UDI RS 2009-040)

Mottakets bosettingsforberedende arbeid skal bidra til å nå det nasjonale målet om rask bosetting i områder med muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon