ARBEIDSPROSESS

Flyktninger som finner bolig selv

Kort om arbeidsprosessen

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner til kommunene etter hvert som disse får en oppholdstillatelse som gjør at man er i målgruppa for bosetting med offentlig hjelp.  

Ikke alle flyktninger blir bosatt på denne måten. Noen flyktninger finner bolig selv i en kommune og søker om å bli bosatt der. 

Bakgrunn

Noen flyktninger bosetter seg på egenhånd i en kommune, dette kan skje på to måter:

  1. Noen flyktninger bosetter seg helt uten offentlig hjelp. Flyktninger som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Denne gruppen har ikke krav på introduksjonsprogram, - stønad og kan også miste rettigheter til andre ytelser.  

  2. Noen flyktninger finner bolig selv i en kommune og søker om å bli bosatt der. Denne ordningen omtales som avtalt selvbosetting. Avtalt selvbosetting er når flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner bolig og søker om å bli bosatt i kommunen hvor boligen ligger etter avtale mellom IMDi og kommunen. Flyktningene inngår i antallet flyktninger kommunen har vedtatt å bosette, og får rett til introduksjonsprogram mv. IMDi Det er ikke alle kommuner som tillater avtalt selvbosetting. 

Les mer om Bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd på IMDi sine nettsider.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Avtalt selvbosetting av flyktninger
Fase 2
Bosetting og integrering
Avtalt selvbosetting
Med avtalt selvbosetting menes at flyktninger finner bolig selv og bosettingen skjer etter avtale mellom kommunen og IMDi. Bosettingen utløser integreringstilskudd og personen får rett og plikt til introduksjonsprogram.

Avtalt selvbosetting er i stor grad basert på brukermedvirkning da det er flyktningen selv som finner bolig, og tar kontakt med aktuell kommune.