barn med ulik bakgrunn på rekke
ARBEIDSPROSESS

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i bosettingsarbeidet.

 

Kort om arbeidsprosessen

Målet er at de enslige mindreårige skal bosettes innen tre måneder etter vedtak om opphold. Enslige mindreårige trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset tjenestetilbud i kommunene.

Bakgrunn

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten å ha følge av foreldre eller noen med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. De som er mellom 15 og 18 år når de ankommer Norge og søker beskyttelse, får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI). De under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

UDI fatter vedtak om opphold i Norge som gir grunnlag for bosetting med offentlig hjelp. Kommunen vedtar hvor mange enslige mindreårige flyktninger de skal bosette. IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune for enslige mindreårige over 15 år, mens Bufetat har ansvaret for å finne en kommune for bosetting av enslige mindreårige under 15 år.

Veileder for kommunene

Håndboken «Arbeid med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere» ble oppdatert i juni 2017, og er under revidering våren 2022. Håndboken er et oppslagsverk som skal veilede kommunene i arbeidet med enslige mindreårige.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Formidling av enslige mindreårige flyktninger
Fase 2
Forberede bosetting
Fase 3
Helhetlig omsorg for enslige mindreårige
Fase 4
Mobilisering av lokalsamfunnet og skape tilhørighet
Fase 5
Overgangen til selvstendig liv
Anmodningsbrev
IMDi årlige brev som anmoder kommunene om å bosette et gitt antall flyktninger det påfølgende året.
Asylmottak
Botilbud for personer over 15 år som søker om asyl i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for asylmottak. UDI anskaffer mottak av driftsoperatører, som kan være organisasjoner, kommuner eller kommersielle aktører. UDI opererer med tre typer asylmottak: Ordinære mottak, transittmottak og tilrettelagte avdelinger. Drift av asylmottak krever ikke kommunal godkjenning på politisk nivå hvis det foreligger de nødvendige tillatelser til slik bruk av arealer og bygningsmasse.
Asylsøker
Person som søker om beskyttelse mot forfølgelse i hjemlandet. Vedkommende blir kalt asylsøker fram til søknaden er endelig avgjort.
Beskyttelse
Betegnelse på oppholdsstatusen for alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner og som får oppholdstillatelse som flyktninger, se også asyl.
Bortvisning
Vedtak om å nekte utlendinger adgang til Norge eller påby utlendinger som oppholder seg her å forlate landet. Vedtaket er ikke til hinder for senere innreise når bortvisningsgrunnen er opphørt. Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller uttransportering.
Bosettingvedtak
Når IMDi har avtalt bosetting av en bestemt flyktning med en kommune (se utsøking), sender IMDi vedtak om bosettingskommune til flyktningen. Dersom flyktningen er enslig mindreårig, sendes kopi til verge.
Enslig mindreårig flyktning
Barn som har fått innvilget opphold i Norge etter søknad som enslig mindreårig asylsøker. Barn under 18 år uten foreldre eller andre med juridisk omsorgsansvar i Norge. Enslige mindreårige flyktninger har rett til verge.
Familiegjenforening
Mange flyktninger har familie utenfor Norge som kan få opphold med familieinnvandring som grunnlag. Dette kalles familiegjenforening. Flyktninger kan få familiegjenforening før og etter bosetting i kommunen.
Flyktning
1) Person med rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. 2) I dagligtale ofte brukt om alle som har fått innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl. Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. I utlendingsloven likestilles personer som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med personer som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet «personer med flyktningbakgrunn» om personer bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen.
Hjelpeverge
Dersom en person har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sin juridisk rettigheter kan det oppnevnes hjelpeverge for vedkommende.
Individuell kartlegging av enslige mindreårige
UDIs asylmottak skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere blir kartlagt, og at det blir utarbeidet en individuell tiltaksplan mens de bor i statlige mottak. Kartleggingen skal inneholde nødvendig informasjon om den enkelte som gjøres tilgjengelig for den eller de myndighetene som har oppfølgingsansvar for omsorgstilbudet når personen flytter fra mottaket.
Inkludering
Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering og handler om at alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet.
Innvandrer
Person med to utenlandskfødte foreldre, som selv er innvandret til Norge.
Innvandring
Innflytting til et annet land enn sitt fødeland for varig bosetting.
Integrering
Integrering inngår som en del av inkluderingspolitikken. I ntegrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere og har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet.
Introduksjonsordningen
Lovfestet ordning (se introduksjonsloven) som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger, forplikter seg til å tilby et introduksjonsprogram.
KOPP
Kartlegging- og oppfølgingsplan. Kartleggingsverktøy som benyttes av Bufetats omsorgsentra.
MAP
Mål- og arbeidsplan. MAP er basert på oppfølgingsvedtaket for den konkrete oppfølgingen av enslig mindreårig den perioden barnet oppholder seg på et omsorgssenter.
Migrasjon
Flytting eller vandring, uavhengig av årsak og varighet. Det skilles gjerne mellom frivillig migrasjon, for eksempel arbeidsmigrasjon, og tvungen migrasjon, for eksempel flyktningstrømmer.
Omsorgssenter
Det statlige barnevernets tilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Se også asylmottak.
Oppholdstillatelse
En tillatelse som gir rett til å ta opphold og arbeid i Norge for den tid som er bestemt, og med forbehold om at det kan være fastsatt særskilte begrensninger i retten til å ta arbeid. Nordiske borgere og borgere av andre medlemsland i EU enn Bulgaria og Romania trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg eller arbeide i Norge.
Overføringsflyktning
En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av Utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
Permanent oppholdstillatelse
Tillatelse som kan gis til personer som har vært i Norge i minst tre år med gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen er ikke avgrenset i tid og gir også utvidet vern mot bortvisning og utvisning. En permanent oppholdstillatelse faller som hovedregel bort ved sammenhengende opphold i utlandet som varer i mer enn to år. Tidligere ble betegnelsen bosettingstillatelse brukt.
Reisebevis for flyktning
Et norsk reisedokument som gis personer som har fått flyktningstatus i Norge. Reisebeviset gjelder for reiser til land utenfor Norge med unntak av hjemlandet. Det kan begrenses til bare å gjelde enkeltreiser og det kan gjøres unntak også for andre land enn hjemlandet.
Reisedokument
Et dokument som brukes både som identitetsbevis og som legitimasjon ved grensepassing. Pass, reisebevis for flyktninger og utlendingspass er eksempler på reisedokumenter.
Retur
Utlendinger som har fått endelig avslag på asylsøknaden plikter å forlate Norge frivillig. Vanligvis blir det satt en frist, slik at utlendingen kan forberede hjemreisen. Utlendinger som ikke har reist frivillig når fristen utløper, kan uttransporteres av politiet med tvang.
Tilbakevending
Flyktninger med lovlig opphold i Norge som frivillig vender tilbake til hjemlandet. Tilbakevending kan skje på eget initiativ eller være organisert av myndighetene. Tilbakevendingen kan foregå med eller uten offentlig støtte og annen aktiv stimulans eller tilrettelegging.
Tiltaksplan
Brukes av ulike instanser i ulike sammenhenger, her nevnes to: 1) UDIs asylmottak skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere blir kartlagt, og at det blir utarbeidet en individuell tiltaksplan mens de bor i statlige mottak. 2) Unntaksvis får barn hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester, da skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan.
Tolk
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Å tolke vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. 
UNHCR
FNs høykommissær for flyktninger.
Utlending
Ikke-norsk statsborger som oppholder seg i Norge, uavhengig av årsaken til oppholdet eller hvor lenge det varer.
Utlendingspass
Et norsk reisedokument som kan gis personer med oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Utlendingspass kan gis dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke er særlige grunner som taler mot det.
Utsøking
Når kommunen og IMDi er enige om at en bestemt flyktning skal bosettes i kommunen, sender IMDi utsøkingsbrev til kommunen som bekrefter avtalen. Se bosettingsvedtak.
Verge
Dersom foreldre til mindreårig er døde eller ikke kan ivareta foreldreansvaret, oppnevner Fylkesmannen en verge for den mindreårige som ivaretar dette ansvaret.
Visum
Tillatelse til å reise inn i og oppholde seg en periode i et land. Norge har avtaler om fritak fra visumplikt med en rekke land.
 • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Hamarøy

  Kommunen, med sine 1800 innbyggere, har over 16 år bosatt rundt 120 enslige mindreårige flyktninger og har etablert Hamarøy internasjonale senter. Dette siste gjør Hamarøy til et samfunn med et mer tydelig internasjonalt preg og  ansvarlighet enn mange andre småkommuner. 

  Hamarøy internasjonale senter har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og voksne flyktninger i Hamarøy kommune. Senteret ble åpnet i oktober 2010. Midtpunktet i Hamarøy Internasjonale senter (HIS) er den gamle gjestegården som nå brukes som bosted og aktivitetssenter for ungdommene. HIS har tilgang til boliger i bofellesskap, hybler med og uten delte fasiliteter og leiligheter. I bofellesskapene arbeides det i tett samarbeid med lokal barneverntjeneste for å trygge og dyktiggjøre ungdommene til et liv i det norske samfunnet.

  Kommune
  Hamarøy kommune
 • Samarbeid mellom skole og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

  Vi er to bofellesskap som har bosatt enslige mindreårige asylsøkere i bofellesskap siden 2004. Vi har hatt ca 40 ungdommer i tiltaket siden starten. Vi har gode resultater med språktrening, arbeid og skole. Vi har to bobaser med 5 ungdommer i hver base (startet med kun 4 ungdommer  i ett hus) Vi har 7 medarbeidere i hvert hus, hvorav  minimum 1 person er lærer. Vi har to med fagbrev i hver bolig, resten har relevant høgskole (bv. Ped, vernepleier, sosionom).

  Kommune
  Ringsaker kommune
 • Rutiner ved mottak av enslige mindrearige flyktninger

  Rutiner som beskriver prosessen før, under og etter at Asker kommune har tatt imot en enslig mindreårig flyktning.
  Rutinen viser overgang fra bo- og omsorgsløsning til selvstendig tilværelse.

  Kommune
  Asker kommune
 • Mottaksskole for enslige mindreårige flyktninger

  Bodø kommune har rundt 250 barn og unge i grunnskolen med behov for forsterket språkopplæring. Opplæringsenhet for enslige mindreårige asylsøkere har etablert et fellesprosjekt mellom Bankgata ungdomsskole og Bodø voksenopplæring for å gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud. Bruk av to-språklige faglærere, tett dialog mellom lærere, samt tett samhandling mellom de ulike skoleslag, gir elevene i Bodøskolen et godt tilbud.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Informasjons- og kvalifiseringsprogram for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune

  Trondheim kommune har et eget informasjons- og opplæringsprogram for enslige mindreårige flyktninger (EM). Dette eksemplet beskriver hva programmet består av, hvordan det er organisert, og hvordan det særskilte opplæringstilbudet for enslige mindreårige har blitt implementert i daglig drift i kommunen.

  Informasjons- og kvalifiseringsprogrammet består i dag av tre deler:

  1. Samfunnsguide – veileder for alle bosatte enslige mindreårige
  2. Veileder for miljøterapeuter som er ansatt i kommunen
  3. Årsprogram for unge i alderen 16-20 år som har blitt bosatt i kommunen

  Informasjons- og kvalifiseringsprogrammet tilbyr følgende kurs:

  • Arbeidssøkerkurs og praksistilbud
  • Boligkurs
  • Økonomikurs
  • Lov og rett
  • Helsekurs (i videregående skole)

  Kommune
  Trondheim kommune
 • Anskaffelse av fellesboliger for enslige mindreårige flyktninger

  Trondheim fremskaffer hybler i felles bolig på det private markedet for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppa 16-18 år. Hver felles bolig med hybler har plass til 2-3 ungdommer, og anskaffelsene er et samarbeid med Eierskapsenheten i kommunen som bidrar med å finne boligene og lage kontrakter med utleier.

  For å kunne bo i denne boformen skal ungdommen være i stand til å være i et dagtilbud (skole), fungere sosialt med jevnaldrende og forholde seg til boforpliktelser. Ungdom får miljøterapeutisk oppfølging. Det gis i tillegg til individuell oppfølging felles tilbud i boligen som ungdommen må delta i som ukentlig middag, husmøte og aktiviteter.

  Målgruppen er enslige mindreårige flyktninger, både nybosatte og andre som har vært i bo - og omsorgstilbud tidligere.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • KLEM - verktøy for klartlegging av bosatte enslige mindeårige flyktninger i Trondheim kommune

  KLEM (Kartlegging Enslige Mindreårige) er et  verktøy som kommunen kan bruke for systematisk kartlegging av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt i kommunen. Verktøyet er designet for å være en integrert del av den miljøterapeutiske oppfølgingen av enslige mindreårge, og er spesialdesginet av omsorgsenheten i Trondheim kommune for å kunne brukes i dette arbeidet.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • Døgnbemannede bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune

  Per januar 2021 har Trondheim kommune tre døgnbemannede bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Dette eksemplet beskriver et av disse bofellesskapene. 

  Bofelleskapet skiller seg fra mer tradisjonelle hybelhus ved at det består av individuelle hybelleiligheter med eget kjøkken og bad, i tillegg til fellesarealer med stue og felleskjøkken, samt personalbase med kontor og møterom. Bofellesskapet er rettet mot ungdom i alderen 16 - 19 år, der ungdommene skal være i stand til å bo alene, men fortsatt har behov for heldøgns støtte, veiledning og tilrettelegging for videre utvikling innen ulike livsområder. Beboerne får oppfølging både individuelt og i grupper.

  De som blir plassert i bofellesskapet har vedtak fra barnevernet, har fullt livsopphold og skal håndtere hele sin økonomi selv.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • Boplan for leietakere i kommunale utleieboliger

  En boplan skal ikke erstattet behovet for vedtaksbaserte tjenester, men være et supplement og en hjelp til å styrke hverdagsmestringen og mulighetene i det ordinære leie-/eiemarkedet i løpet av kontraktsperioden i kommunal utleiebolig. Boplanen inneholder hovedmål og konkrete tiltak, utformet sammen med leietaker etter en recoveryorientert tilnærming. Boplanen er ment å koordinere de ulike elementene som spiller inn for en god og trygg boligkarriere. Boplanen er frivillig.

  Kommune
  Nittedal kommune