Bidra til leie av privat bolig

Fase 4: Overtakelsesprosess og innflytting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartleggingsprosess
Fase 2
Finne egnet bolig og visning
Fase 3
Kontraktsinngåelse, depositum og garanti
Fase 4
Overtakelsesprosess og innflytting
Fase 5
Oppfølging og utflytting
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når leiekontrakt og depositum er ordnet, kontrakten underskrevet, kan leietaker flytte inn i boligen. På dette tidspunktet er det i mange tilfeller viktig at boligsøkeren får bistand til å overta boligen. Mange trenger også hjelp til å kjøpe inn det som trengs i boligen.

Resultater fra fasen

Leietaker har flyttet inn i boligen, og fått nødvendig hjelp i prosessen. Boligen blir til et hjem.

I forbindelse med innflytting bør to andre standarddokumenter bli fylt ut. Dette er overtakelsesprotokoll og inventarliste.

 • Ved utflytting må leieboer overlevere leieboligen til utleier i henhold til leiekontrakt. Hvis ikke annet er avtalt, skal leieboligen være ren, ryddig og i samme stand som ved overtakelse bortsett fra forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler utleier selv plikter å utbedre.
 • Mangler eller skader ved tilbakelevering er vanligste kilde til konflikt mellom leietaker og utleier. En måte å løse dette på er gjennom en overtakelsesprotokoll. Partene går sammen gjennom leieboligen ved overtakelse og dokumenterer alle skader/mangler og signerer felles protokoll. Ved utflytting legges protokollen til grunn for eventuelle mangler og skader som har oppstått i leieperioden. Det er fint å ha fotodokumentasjon som vedlegg til protokollen:
  • fotografere alle flater (vegger, gulver, tak, innredning, skap, vinduer mm)
  • ta bilder av skader, steder med synlig slitasje, feil og mangler som spiker/skruehull, ødelagte håndtak, hengsler, skader på parkett og så videre.
  • er boligen helt eller delvis møblert, bør man flytte møbler, løse tepper og lignende for å sjekke tilstanden.
  • gi gjerne alle bildene et «datostempel» 
 • Leieboerforeningen anbefaler også å fylle ut en overtakelseskvittering mellom leietaker og utleier. 
 • Et alternativ til den mer omfattende overtakelsesprotokollen er skjema for overtakelse og inventarliste fra Forbrukerrådet.

Hvis det er mangler ved boligen, er det mest nærliggende at leietaker ber utleier om å rette mangelen. Rettingen innebærer at utleier utbedrer mangelen slik at boligen settes i avtalt stand. Mer om dette under lovverk i denne fasen.

Videre behov for oppfølging

For mange er oppfølging i bolig essensielt for å kunne beholde den. Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter. Oppfølging kan omfatte veiledning, bo-oppfølgingstiltak, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltakelse i beboerens hverdag.

Kommunen gjøre en vurdering om man skal anbefale videre oppfølging, og gjerne hva oppfølgingen bør bestå i. I mange tilfeller er det viktig at betaling av husleien følges opp, og kontakt med utleier vil i mange tilfeller være saksbehandler/ veileders ansvar.

Sikre god dokumentasjon på dialog med utleier.

 • Leieboer: Ved innflytting må utleier overlevere leieboligen til leieboer i henhold til leiekontrakt. Ta gjerne bilder av boligen og skriv inventarliste.
 • Kommunen ivaretar at det blir skrevet overtakelsesprotokoll eller skjema for overtakelse. Helst sørge for at det blir tatt bilder også av utleieboligen før innflytting.
 • Pårørende og ressurspersoner kan være aktuelt å involvere i prosessen.

Husleieloven

Handlingsrom

Reklamasjon og mangler

Når det foreligger en mangel, er det mest nærliggende at leietaker ber utleier om å rette mangelen. Rettingen innebærer at utleier utbedrer mangelen slik at boligen settes i avtalt stand. Dette kan være alt fra å reparere et knust vindu, rydde en bod eller be andre leietakere slutte å bråke på natta. Dersom rettingen ikke utføres innen rimelig tid, kan leietaker rette selv, eventuelt for utleiers regning. Leietaker må reklamere innen rimelig tid etter at leietaker har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Husleieloven § 2-8). Leietaker må både gi beskjed om hva leietakeren mener er en mangel, og at hun/han vil holde utleier ansvarlig for den. 

Se mer under Feil ved boligen - hva kan leier? gjøre på regjeringen.no.

Leieboerforeningen har utarbeidet et eget reklamasjonsskjema for dette som leietaker fyller ut selv eller i samarbeid med kommunen, hvis leietaker har behov for hjelp fra kommunen i prosessen.

Som leietaker kan du du miste retten til å gjøre utleier ansvarlig for mangler som du med vanlig oppmerksomhet burde ha sett på visningen (husleieloven § 2-6). Det gjelder også dersom du uten rimelig grunn har avslått utleiers oppfordring – for eksempel i annonse – om å se på husrommet. Leietaker anses da for å godtatt manglene, dersom leietaker ikke velger å se etter. Leietaker anses ikke å ha godtatt mangelen dersom leietakeren ikke kunne forvente å skjønne at det er en mangel. Mangelen anses heller ikke som godtatt dersom leietaker avslår å se utleiebolig på grunn av sykdom, store reisekostnader eller utleiers løfte om at boligen er i «perfekt stand». Likevel kan leietakeren alltid holde utleier ansvarlig, dersom utleier har handlet grovt uaktsomt eller uærlig, og latt være å opplyse utleieren om forhold som leietakeren kan ha interesse av å vite (husleieloven §§ 2-3 til 2-4).