Bidra til leie av privat bolig

Fase 5: Oppfølging og utflytting

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartleggingsprosess
Fase 2
Finne egnet bolig og visning
Fase 3
Kontraktsinngåelse, depositum og garanti
Fase 4
Overtakelsesprosess og innflytting
Fase 5
Oppfølging og utflytting
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Det kan være behov for oppfølging etter innflytting fra kommunen sin side. Avslutning av leieforholdet skjer ved at leietaker flytter ut. Utflytting kan være frivillig eller etter oppsigelse eller fravikelse.

Resultater fra fasen

Leietakeren følges opp etter innflytting. Ved utflytting flytter leietaker enten inn i ny leid eller eid bolig.

Oppfølging etter innflytting
Kommuner bør ta kontakt med leietaker og eventuelt utleier for å høre hvordan det går. Dette er mest vanlig ved bosetting av flyktninger, men er en rutine som også sikrer god etablering også for andre grupper. En slik kontakt bør skje i løpet av de tre første månedene av leieforholdet. En slik oppfølging kan bidra til å unngå at problemer oppstår, og kan være en trygghet for både utleier og leietaker.

Opphør av kontrakt ved oppsigelse
Leietakeren kan si opp muntlig og trenger ikke begrunne sin oppsigelse. Av bevismessige årsaker anbefales det imidlertid at leietaker gir sin oppsigelse skriftlig, per SMS eller ved e-post, gjerne i tillegg til muntlig beskjed. Det er lurt å be utleier bekrefte at oppsigelsen er mottatt.

Ved oppsigelse av leiekontrakt fra utleier, krever loven at utleier må ha en saklig begrunnelse for oppsigelsen, ettersom leieavtalen angår leietakers bosituasjon (Husleieloven § 9-5). I tillegg er det en rekke formkrav som må være oppfylt (Husleieloven § 9-7):

  • Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • Oppsigelsen må oppgi begrunnelsen.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at leietakeren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at dersom leietakeren ikke protesterer innen fristen, taper leietakeren sin rett til å bestride oppsigelsen, og at utleieren i så fall kan begjære utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven om leietakeren ikke flytter ut i henhold til oppsigelsen.

En oppsigelse som ikke fyller formkravene, er ugyldig og uten virkning. Har leietakeren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den imidlertid som godtatt.

Oppsigelsesfrister og protest
Leietakeren og utleieren kan avtale den oppsigelsesfrist de ønsker. Det kan også avtales at bare den ene parten skal kunne si opp. Er oppsigelsesfristens lengde ikke avtalt, gjelder lovens frist på tre måneder (Husleieloven § 9-6)

For mer informasjon om oppsigelse på regjeringen.no.

Visning før flytting
I tiden før fraflytting plikter leietakeren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang til å se på boligen. Leietaker plikter bare å medvirke til visninger dersom leieavtalen snart løper ut, i oppsigelsestiden eller mot slutten av oppsigelsestiden, dersom denne er lang. Dersom leietakeren har mottatt en oppsigelse som han eller hun protesterte på, plikter leietaker ikke å medvirke til visninger før oppsigelsessaken er avgjort, i henhold til Husleieloven § 10-1.

Gjennomgang av boligen sammen med utleier
Det er en fordel om man kan arrangere en gjennomgang av boligen med utleier før utflytting. Gå gjennom hele boligen for å se om det er skader og mangler som man er enige om skal/kan utbedres av leieboer før utflytting. Skal leieboer selv rengjøre boligen ved utflytting, bør man avtale en visning før utflytting for å få godkjent rengjøringen.

Tilbakelevering av utleieboligen
Er ikke annet avtalt, skal leieboligen med tilbehør tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse, bortsett fra forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre. Leieboligen skal være ryddet og rengjort, med mindre noe annet er avtalt. Dette gjelder uavhengig av hvilken tilstand husrommet var i da leietaker overtok boligen. Leietaker plikter å overlevere utleieboligen til utleier den dagen leieforholdet opphører. Overlevering anses skjedd når utleier har fått nøkler og adkomst til boligen, med mindre man har avtalt noe annet. Forlater leietakeren husrommet slik at det klart må anses fraflyttet, kan utleier umiddelbart ta boligen i bruk. Leieboerforeningen har utarbeidet en egen kvittering for tilbakelevering, som kan benyttes når leietaker overlater boligen til utleier.

Opprettholde kontakt med utleier
For kommunene er det til stor hjelp at utleiere ringer tilbake når de får ledig bolig til utleie. Kommunen bør derfor være tydelige i kontakten overfor utleier at de ønsker at utleier ringer tilbake når leieforhold opphører. Selv om utleier i noen tilfeller kan være misfornøyd med leietakeren, viser erfaringer at de gjerne leier ut til kommunens brukere igjen, så lenge kontakten og servicen fra kommunens ansatte har vært god og positiv. Kommunen påvirker dette ved å være fleksibel og profesjonell i prosessen rundt inngåelse av kontrakt, depositumshåndtering og betaling av husleie.

Utleiere som man benytter ofte og har flere utleieenheter, bør samles i en liste som også er tilgjengelig for andre ved kontoret som har behov for å ringe utleiere.

Veien videre – Kjøp av egen bolig
Økonomisk varig vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger kan søke om startlån til kjøp av egen bolig hos kommune, hvis kommunen forvalter startlån. I tillegg til startlån kan det søkes om tilskudd. Allerede ved inngåelse av et leieforhold, bør leietakerne informeres om startlån og tilskudd og om mulighetene til å kjøpe sin egen bolig.Se arbeidsprosessen Bidra til kjøp ved hjelp av startlån og ev. tilskudd. 

Fravikelse
Forhindre utkastelse (fravikelse) er beskrevet som en egen arbeidsprosess i Veiviseren.

  • Leietaker skal tilbakelevere leieboligen med tilbehør i samme stand som ved overtakelse, bortsett fra forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre. Leietaker plikter å overlevere utleieboligen til utleier den dagen leieforholdet opphører.
  • Kommunen tar kontakt med leietaker og eventuelt utleier for å høre hvordan det går, helst innen tre måneder etter innflytting. For å beholde utleier videre, bør kommunen være tydelig i kontakten overfor utleier at de ønsker at utleier ringer tilbake når leieforhold opphører. Gi støtte og veiledning til leietaker i utflyttingsprosessen ved behov.