Bidra til leie av privat bolig

Fase 1: Kartleggingsprosess

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kartleggingsprosess
Fase 2
Finne egnet bolig og visning
Fase 3
Kontraktsinngåelse, depositum og garanti
Fase 4
Overtakelsesprosess og innflytting
Fase 5
Oppfølging og utflytting
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kartlegge boligsøkers ønsker og behov. Avholde et første felles møte med ansatt i kommunen, boligsøker og enhet som skaffer bolig i kommunen.

Resultater fra fasen

En god kartlegging av boligsøkers behov og ønsker gjør det mulig for kommunen å samordne ressurser, og starte prosessen med å finne en egnet bolig til boligsøker.

De som ikke klarer å skaffe bolig på egen hånd, oppsøker ofte kommunen for å få hjelp. Noen har akutt behov for ny bolig, andre har vært uten bolig i lengre tid. Det er ulikt hvor mye hjelp den enkelte har behov for. For å løse et oppstått boligbehov må den enkeltes boligbehov kartlegges og defineres individuelt.

  • Ansatt i kommunen på NAV/boligkontor eller relevant tjeneste kartlegger og vurderer søkers behov, og henviser eventuelt til enhet i kommunen som skaffer bolig. Man må kartlegge eventuelle boligsosiale utfordringer og beskrive eventuelle oppfølgingsbehov.
  • Boligsøker må gjøres oppmerksom på hva slags støtte som kan gis. Søker må selv bidra i å finne egnet bolig, med bistand hvis nødvendig.
  • Etter kartlegging bør det avholdes et felles møte mellom ansatt i kommunen, boligsøker og enhet som skaffer bolig i kommunen, for å legge en plan for arbeidet med å skaffe en bolig. Andre tjenester kan møte hvis det er ønskelig, som ruskonsulent, representant fra ansvarsgruppen eller andre fagpersoner.  Boligsøker har ofte forventninger om at det er kommunen som skal skaffe bolig. Det kan være behov for en gjennomgang med søker om hva det er realistisk å forvente seg både av hjelp fra kommunen og standard på bolig.
  • For personer som av ulike grunner har opplevd at det har vært vanskelig å beholde en bolig tidligere, kan det være nyttig å inngå en avtale (Trygghetsplan – se under ikonet Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg) med kommunen om hvordan oppfølging kan bidra til at et mer varig boforhold.
  • Ansatt i kommunen: Saksbehandler i NAV/boligkontor/relevant tjeneste kartlegger og vurderer  boligsøkers behov, og henviser eventuelt til enhet i kommunen som skaffer bolig.
  • Boligsøker: Den som henvender seg til kommunen for å få hjelp til å skaffe bolig.
  • Enhet som skaffer bolig i kommunen: Boligkontor eller annen enhet som jobber med framskaffelse av kommunale boliger eller andre utleieenheter.
  • Støttepersoner eller pårørende kan være aktuelle å involvere i prosessen.

Arbeidet med å bistå med å skaffe boliger til vanskeligstilte er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)§§ 15 og 17:

  • § 15: Boliger til vanskeligstilte: Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.
  • § 17: Opplysning, råd og veiledning: Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.