Tommestokk

5. Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget angir Husbankens minimumsmål (omsorgsstandard) som legges til grunn for prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem. Løsninger som skal finansieres med investeringstilskudd skal som hovedregel tilfredsstille disse kravene.

 

Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Omsorgsboliger og sykehjemsplasser er boformer hvor beboerne har behov for mye hjelp og omsorg, de må derfor utformes slik at de gir mulighet for bruk av hjelpemidler og utstyr. Dette kan øke egen mestring for beboeren og legge til rette for gode arbeidsforhold for den som skal gi tjenester.

Husbanken har ansvar for at bokvaliteter for beboerne blir ivaretatt. Størrelsen på en privat boenhet kan variere for de ulike beboergruppene og varigheten i boforholdet, fra korttidsplasser i institusjon til mer permanente fullverdige boliger. Også ved bygging av små enheter må prosjekterende dimensjonere for innredning av skap til klær og utstyr, noen lenestoler og bord (til besøk) samt et oppbevaringsmøbel til TV, bilder og bøker, da kan beboerne skape seg et rom med en hyggelig og personlig atmosfære.

For varige botilbud, som for eksempel for yngre personer med store funksjonsnedsettelser, bør det bli planlagt boliger (helst toromsboliger) som har plass for vanlig møblering i tillegg til areal for bruk av hjelpemidler og utstyr. Små private enheter krever at noen av boligfunksjoner (som kjøkken/stue) blir etablert i det tilhørende fellesarealet.

Husbankens overordnede prinsipper og krav, legges til grunn for godkjenning av løsningene i all prosjektering. Les mer under veiledning knyttet til de ulike beboergruppene i kapittel 4.
Sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt i tråd med Omsorg 2020 og Demensplan 2020. Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til tilpasset uteareal. 

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene skal ikke ha institusjonsliknende preg, og disse bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke blir samlokalisert på en uheldig måte.

Husbankens minimumsmål er summen av følgende:

  • Krav i byggteknisk forskrift (TEK) gjelder for all prosjektering. Husbanken forutsetter at alle prosjekter tilfredsstiller disse kravene. Kommunen har ansvar for at regelverk følges inkludert eventuelle dispensasjoner.
  • Krav i "Norsk standard for universell utforming for boliger " (NS 11001 – del 2) gjelder for prosjektering av den delen av bygget som er planlagt for beboere.
  • Krav fra Arbeidstilsynet gjelder helseinstitusjoner. Med helseinstitusjon mener Arbeidstilsynet sykehus, sykehjem, omsorgsboliger og andre pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner. Omsorgsboliger og sykehjem er en blanding av private boliger og arbeidsplasser for arbeidstakere som utfører tjenester, hjelp, omsorg eller pleie. Se Arbeidsmiljø i helseinstitusjon. Husbankens dimensjoneringsgrunnlag er basert på Arbeidstilsynets krav.
  • Krav til risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav i alle omsorgstilbud inkludert dagaktivitetssenter.
  • Tilrettelegging for tilkobling og montering av velferdsteknologi.

Dimensjoneringsgrunnlag, slik det er beskrevet her, tar utgangspunkt i kriteriene som er definert i disse dokumentene. Disse kravene skal være oppfylt hvis prosjektet skal kvalifisere for tilskudd. Husbanken vil presisere at minimumsmål ikke er å betrakte som anbefalte løsninger. Til det er arealbehovet for de ulike brukergruppene for forskjellig. I enkelte tilfeller anbefaler Husbanken arealer utover dette., Det er gjort ut i fra kunnskap om at beboere i disse boligene kan ha omfattende hjelpebehov og behov for svært arealkrevende hjelpemidler. Tett dialog med de som kjenner brukergruppene er derfor viktig. I denne veilederen blir det gitt en utfyllende anbefalinger knyttet til kunnskap om behov hos hver enkelt brukergruppe.

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon