Bygge med klosser

2. Kvaliteter ved løsningen - prinsipper og krav

I Husbankens retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd understrekes det at det skal gis tilskudd til institusjonsplasser og omsorgsboliger som har en utforming med høy kvalitet.

Fra lokalisering til detaljer 

Det er en forutsetning at prosjektet er funksjonelt og har god standard, slik at det både blir et godt sted å bo og en god arbeidsplass. Det betyr at det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til at omsorgsboliger og institusjonsplasser skal fungere både som gode hjem som gir rammer for et verdig liv, og fungere som en hensiktsmessig arbeidsplass.

Dette er målsettinger som er forankret i Verdighetsgarantien for eldreomsorg, Arbeidsmiljøloven og Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

Å vurdere et byggs ulike kvaliteter

Utforming av bygget har stor betydning for å tilrettelegge for et bo- og arbeidsmiljø. En bygnings kvaliteter kan deles i inn tre typer kvaliteter:

  • Brukskvaliteter handler om hvordan bygningen og omgivelsene er tilrettelagt for ulike aktiviteter og ønsket hverdagsliv.
  • Tekniske kvaliteter handler om bygningen som klimaskjerm, selve byggverket, veggenes isolasjonsevne og luftkvaliteten som produseres.
  • Estetiske kvaliteter i et bygg er det vi opplever med sansene våre. Er rommene inviterende og med en god atmosfære, eller virker de kalde og ekskluderende?

Husbanken ønsker å bidra til gode kvaliteter på alle disse tre områdene. Husbanken har primært ansvar for at bokvaliteter for beboerne blir ivaretatt.

Som basis for all prosjektering av omsorgsboliger og institusjonsplasser som skal finansieres av Husbanken, legger Husbanken derfor noen prinsipper og krav til grunn. Disse kan du lese om i kapittel 2.1 og 2.2.

Mer om verdighetsgarantien for eldreomsorg

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) er hjemlet i lov nr. 66 om Helsetjenesten i kommunen § 1-3a fra 1991. Verdighetsgarantien skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre, og er en oppfølging av eldreforliket. Forskriften gir blant annet en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag. Den angir også tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet som riktig og forsvarlig boform, lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og samtaler om eksistensielle spørsmål.

Forskriftene legger i liten grad konkrete føringer for utforming eller bygging. Målsettingene er imidlertid tydelige og legger indirekte føringer og krav for fysiske løsninger.

Disse punktene er viktige å trekke fram, og de er forsøkt innarbeidet i Husbankens anbefalinger: 

  • Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.
  • Lindrende behandling og en verdig død.
  • Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.    

 Mer om Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven setter krav om å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø i helseinstitusjoner. Aldershjem, pleieinstitusjoner, sykehjem og omsorgsboliger er boformer der brukerne kan bli boende selv med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Denne type bygg må derfor planlegges og tilrettelegges også med tanke på arbeidsforholdene for pleie- og omsorgsansatte.  Arbeidstilsynets temaside for Godt arbeidsmiljø i helseinstitusjoner er rettet mot byggherrer (tiltakshavere) som skal søke Arbeidstilsynet om forhåndssamtykke for tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.  På denne nettsiden finner vi en rekke konkrete krav og anbefalinger til tilgjengelighet, dimensjonering av rom, transportveier, bygningselementer og materialbruk.  Disse er innarbeidet i Husbankens anbefalinger.

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon