Personer i hage

1. Bakgrunn

Intensjonen med denne veilederen er at den skal hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.

 

Behov for økt nærhet til tjenestene

De fleste som mottar helse- og omsorgstjenester bor hjemme. Døgnbaserte hjemmetjenester i kommunene gjør dette mulig selv med store funksjonsnedsettelser.  For enkelte kan det å bo hjemme være uegnet, og tjenestebehovet bli så stort at andre boformer er nødvendig og gir en bedre løsning. Noen opplever det som ensomt eller utrygt å bo alene. Andre kan trenge hjelp til å lage struktur og innhold i hverdagen. Det er derfor nødvendig å etablere tilrettelagte boformer som kan møte disse behovene. Slike boformer kan være i institusjon eller i omsorgsbolig med fellesareal. Det må også etableres plasser for avlastningstilbud for korttidsopphold, rehabilitering og dagopphold.
 
Om veilederen 

Intensjonen med veilederen er å hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger. Veilederen bygger på erfaringer fra de siste års utbygginger, norske og skandinaviske evalueringer og anbefalinger, samt Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  I tillegg finner vi føringer i disse politiske dokumenter:

I disse dokumentene tydeliggjøres også framtidas omsorgsutfordringer og det pekes på behovet for nytenking og utvikling av innovative løsninger. Framtidas brukere vil bestå av flere yngre tjenestemottakere samtidig som det forventes en økende andel eldre i befolkningen. Les mer om ulike tilrettelagte botilbud i et historisk perspektiv og utfordringene framover i kapittel 1.1 og om planprosessen i kapittel 1.2.


Veilederen skal: 

  • Sikre god kvalitet i prosjekter som finansieres med investeringstilskudd, slik at omsorgstilbudene blir gode hjem og gode arbeidsplasser.
  • Bidra til bedre kommunikasjon mellom ulike etater og politikere i kommunen, og i kommunikasjon med Husbanken, om hvilke krav og kvaliteter som må legges til grunn i prosjekter. 
  • Være et verktøy når kommunen skal gjøre bestilling hos arkitekter og i prosjektering. 
  • Formidle statlige føringer til kommunene.
  • Sikre likebehandling mellom ulike regioner og prosjekter ved saksbehandling av investeringstilskuddet.  

Målgruppene for investeringstilskuddet

Målgruppene for botilbud finansiert av investeringstilskuddet er personer med demens, kognitiv svikt, langvarig somatiske sykdommer og store sammensatte funksjonsnedsettelser. Det inkluderer også personer med utviklingshemming, rusproblemer og/eller psykiske lidelser jf. Husbankens retningslinjer HB 8.B 18 «Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.»

Denne veilederen må sees i sammenheng med arbeidsprosessene Framskaffe sykehjem og omsorgsboliger for eldre og Framskaffe omsorgsboliger for mennesker med omfattende oppfølgingsbehov.

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon