Utbyggingsavtaler

Fase 2: Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
Fase 2
Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas av planmyndigheten i kommunen, jfr. pbl § 17-1 m.fl.

Resultater fra fasen

Vedtatt utbyggingsavtale. Utbyggingstempo i forhold til sosial infrastruktur, boligsosiale tiltak som boligstørrelser, utforming av boligene m.v. bør konkretiseres i avtalen.

Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris, jfr. pbl 17-3.

  • Oppstart av forhandlinger
  • Gjennomføring av forhandlinger
  • Høring av avtaleforslag
  • Avtalen vedtas i kommunestyret
Pbl § 17-4 har bestemmelser om medvirkning. Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale har bestemmelser utover det som følger av reguleringsplanen skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, jfr. pbl kapittel 5 om medvirkning i planleggingen.

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Dessuten skal barn og unge tas med i planleggingen. Temaveilederen om barn og unges og planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf) gir en grundig innføring i dette.

Handlingsrom

Utgangspunktet for innholdet i en utbyggingsavtale er bestemmelsene i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Reguleringsplanen kan bl.a. inneholde bestemmelser om antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og krav til bygninger utforming (særlig med tanke på tilgjengelighet). Disse bestemmelsene kan også avtales selv om de ikke står i reguleringsplanen (pbl § 17-3).

I tillegg til det som kan bestemmes i reguleringsplan, kan en utbyggingsavtale inneholde en rett for kommunen eller andre til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Dette vil typisk være aktuelt dersom kommunen har behov for utleieboliger.

Det kan videre avtales at utbygger/grunneier bekoster infrastrukturtiltak, men dette må stå i forhold til den belastning som utbyggingen gir kommunen. 

Det kan ikke avtales at utbygger/grunneier skal bekoste eller bidra økonomisk til sosial infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige er lovpålagt å skaffe til veie, se Byggesaksforskriften § 18-1. Omsorgsboliger som ikke inngår i en lovpålagt tjeneste vil ikke omfattes av forbudet.