Statlige-føringer-og-retningslinjer
ARBEIDSPROSESS

Utbyggingsavtaler

Kort om arbeidsprosessen

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner.

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

Plan- og bygningsloven kapittel 17 – utbyggingsavtaler – gir en grei oversikt over emnet.

Det er viktig at kommunene har en hensiktsmessig organisering for å forhandle utbyggingsavtaler (ifølge veileder utbyggingsavtaler, Krd, 2006).

Oversikt over prosessen, hentet fra «Veileder utbyggingsavtaler», utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet, Mai 2006.

Bakgrunn

Utbyggingsavtaler kan være aktuelt når arealplaner skal gjennomføres. Behov for utbyggingsavtaler vil gjerne vise seg i arbeidet med kommuneplanen. Det kan også dukke opp i forbindelse med et privat forslag til reguleringsplan.

I "Veileder utbyggingsavtaler" (Krd, 2006) sies det:

«Utbyggingsavtaler har i mange år vært et viktig og effektivt virkemiddel for gjennomføring av arealplaner. Avtalene har hatt sin styrke i fleksibilitet og effektivitet, og har fylt et behov for gjennomføringsvirkemidler som er enkle og situasjonstilpassede.

Planlegging og gjennomføring av utbygging har de siste tiårene vært i en rivende utvikling. Fra en situasjon med offentlig planlegging og tilrettelegging, skjer utbygging nå i stor grad ved offentlig-private samarbeidsprosesser med privat planlegging og gjennomføring. Dette har gitt behov for nye gjennomføringsvirkemidler for arealplaner. Ved at utbyggingsavtaler nå inngår i plan- og bygningsloven, er de viktigste virkemidlene for gjennomføring av arealplaner integrert i loven.»

19. desember 2018 kom det en ny rapport om utbyggingsavtaler på Regjeringen.no. Rapporten drøfter ulike modeller for finansiering av offentlig infrastruktur, og gir en samfunnsøkonomisk analyse av alternative modeller. I tillegg gir rapporten en vurdering av kommunenes forutsetninger for å legge til rette for boligbygging. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale
Fase 2
Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter plan- og bygningsloven § 17-2 kjent. Berørte grupper og interesser må ha mulighet til å komme med innspill for kommunestyret gjør vedtaket. Det kan for eksempel skje ved at det arrrangeres åpne møter med beboere i berørte områder.

Hvordan medvirkningen sikres kan kommunen selv bestemme. Om vedtaket er knyttet til kommuneplan eller kommunedelplan, vil kravene til medvirkning ivaretas som en del av disse prosessene.

Plan- og bygningsloven § 17-4 har bestemmelser om medvirkning. Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale har bestemmelser utover det som følger av reguleringsplanen skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

  • Juridiske virkemidler kommunen kan bruke for å fremme privat boligutleie (pdf)
    Veilederen inneholder en oversikt over hvilke juridiske virkemidler kommuner kan benytte for å få flere private utleieboliger. Virkemidlene er illustrert med praktiske eksempler. Advokatfirmaet Bing Hodneland har skrevet veilederen på oppdrag fra Husbanken. De omtaler blant annet klausuleringer ved salg av tomter, reguleringsplan, utbyggingsavtaler, offentlig-privat-samarbeid (OPS), kommunale garantier, fritak eller redusert kommunal eiendomsskatt, Husbankens virkemidler og utleie av del av egen bolig. 
  • Hordasmibakken - et boligprosjekt til etterfølgelse

    Hordasmibakken ble etablert som et boligkonsept av Lindås tomteselskap AS og Lindås kommune i 2015. Lindås tomteselskap solgte tomten til taksert verdi med betingelse om boligoppføring av 20 enheter til Byggmester Markhus AS. I kravspesifikasjonen sto det at Lindås kommune skulle få peke ut 14 av de 20 kjøperne i prosjektet. Målgruppen for prosjektet var unge i etableringsfasen og andre som har tilsvarende utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Kjøperne har finansiert boligkjøpene med startlån fra Lindås kommune og Husbanken. I tillegg sikret det gode samarbeidet mellom Lindås kommune, Lindås tomteselskap, Byggmester Markhus og Husbanken grunnlånsfinanisering.

    Kommune
    Lindås kommune