Statlige-føringer-og-retningslinjer
ARBEIDSPROSESS

Utbyggingsavtaler

Kort om arbeidsprosessen

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (Plan- og bygningsloven kap. 17-1, heretter ref. som pbl).

Bakgrunn

Utbyggingsavtaler kan være aktuelt når arealplaner skal gjennomføres. Behov for utbyggingsavtaler vil gjerne vise seg i arbeidet med kommuneplanen. Det kan også dukke opp i forbindelse med et privat forslag til reguleringsplan.

Ved bruk av utbyggingsavtaler kan utbygger bidra til et «spleiselag» til nødvendig infrastruktur i et utbyggingsområde. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret. Videre skal utbyggingsavtalen fremforhandles, legges ut på offentlig høring og eventuelt vedtas politisk i kommunestyret.

Plan- og bygningsloven kapittel 17 om utbyggingsavtaler gir en god oversikt over emnet.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
Fase 2
Forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring av inngått avtale

Kommunen må gjøre utkast til innhold i vedtak etter plan- og bygningsloven § 17-2 kjent. Berørte grupper og interesser må ha mulighet til å komme med innspill for kommunestyret gjør vedtaket. Det kan for eksempel skje ved at det arrrangeres åpne møter med beboere i berørte områder.

Hvordan medvirkningen sikres kan kommunen selv bestemme. Om vedtaket er knyttet til kommuneplan eller kommunedelplan, vil kravene til medvirkning ivaretas som en del av disse prosessene.

Plan- og bygningsloven § 17-4 har bestemmelser om medvirkning. Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale har bestemmelser utover det som følger av reguleringsplanen skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

  • Rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
    Rapporten ser på hvordan offentlig infrastruktur i fremtiden kan finansieres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, uten å forsinke eller være til hinder for utvikling av utbyggingsområder. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS, Advokatfirmaet Hjort DA og professor emeritus Jon Vislie på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Juridiske virkemidler kommunen kan bruke for å fremme privat boligutleie
    Veilederen inneholder en oversikt over hvilke juridiske virkemidler kommuner kan benytte for å få flere private utleieboliger. Virkemidlene er illustrert med praktiske eksempler. Advokatfirmaet Bing Hodneland har skrevet veilederen på oppdrag fra Husbanken. De omtaler blant annet klausuleringer ved salg av tomter, reguleringsplan, utbyggingsavtaler, offentlig-privat-samarbeid (OPS), kommunale garantier, fritak eller redusert kommunal eiendomsskatt, Husbankens virkemidler og utleie av del av egen bolig.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon