Kjøp av kommunale utleieboliger

Fase 1: Orientering i boligmarkedet

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Orientering i boligmarkedet
Fase 2
Vurdering av boliger
Fase 3
Kjøp og overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen bør først kartlegge sitt behov for boliger. Hvilke typer boliger trengs? (leilighet, rekkehus, enebolig osv.). Hvilke størrelser er hensiktsmessig for de som bosettes? Et variert utvalg av boliger gir større fleksibilitet ved fremtidig bosetting. Videre bør kommunen ta stilling til i hvilke områder man skal etablere nye kommunale boliger. En kommunal boligmasse som er jevnt fordelt i hele kommunen er å foretrekke framfor noen områder med høy andel av kommunale boliger. Kunnskap om det lokale boligmarkedet, som oversikt over hvilke boliger som er tilgjengelig i markedet, er også nødvendig for at kommunen skal gjøre riktige prioriteringer. 

Resultater fra fasen

 • God kjennskap til egen eiendomsmasse og hvilke boliger som er tilgjengelige i markedet. 
 • God kunnskap om hvor mange og hvilke typer boliger kommunen trenger, og hvor i kommunen disse bør ligge. 

 • Behovet for kjøp av kommunale utleieboliger kommuniseres via behovsplaner eller henvendelser fra enheter som har behov for bolig.
 • Kommunen (ved eiendomsavdeling eller ansvarlig annen enhet) vurderer hva slags boliger som dekker behovet.
  • Størrelse på bolig
  • Type bolig: leiligheter, rekkehus, eneboliger osv.
  • Tilpasning for ulike brukergrupper
 • Kommunen vurderer egen boligmasse
  • Hva slags boliger disponerer kommunen i dag?
  • Hvordan er spredningen i den kommunale eiendomsmassen?
   • I hvilke områder er det høy andel av kommunale boliger?
   • I hvilke områder ønsker man flere kommunale boliger?
 • Kommunen kontakter Husbanken om mulighet for lån og tilskudd til kjøp eller eventuelt utbedring.
 • Kommunen orienterer seg i boligmarkedet.
  • Bruk av salgsportaler som:
   • Finn.no
   • Eiendomsmeglere
   • Boligbyggelag
  • Kommunen kan også annonsere selv etter boliger.
 • Kommunen samler et utvalg av aktuelle boliger.

Kommunen (ved fagavdeling/annen aktuell avdeling): utarbeider behovsplan eller uttrykker behov for kommunale boliger overfor eiendomsavdelingen.

Kommunen (ved eiendomsavdelingen/boligkontoret/KF o.l): har ansvar for å se boligbehovet i sammenheng med egen boligportefølje og orientere seg i markedet om tilgjengelige boliger.

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte: "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."

§ 15 Boliger til vanskeligstilte: "Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet."