Utsnitt av gate med flere hus
ARBEIDSPROSESS

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kort om arbeidsprosessen

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker.

I 2016 var det 108 833 kommunalt disponerte boliger i Norge, hvilket utgjør 21 boliger per 1000 innbyggere. Mange kommuner melder om behov for flere kommunale utleieboliger.

Kjøp av kommunale utleieboliger er en av flere strategier for fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger. Andre strategier kan være bygging av utleieboliger eller samarbeid med private aktører gjennom innleieavtaler eller tildelingsavtaler. Husbanken kan bidra med finansiering.

Arbeidsprosessen er inndelt i tre faser fra orientering i boligmarkedet til boligen er kjøpt og overtatt.

Bakgrunn

Kommunen skal sørge for å skaffe boliger til vanskeligstilte. Dette følger av Helse og omsorgstjenesteloven paragraf 3-7 og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) paragraf 15.

Behovet for utleieboliger i kommunen og behovskartleggingen danner utgangspunktet for arbeidsprosessen.

 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Orientering i boligmarkedet
Fase 2
Vurdering av boliger
Fase 3
Kjøp og overtakelse