Utsnitt av gate med flere hus
ARBEIDSPROSESS

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kort om arbeidsprosessen

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private boligmarkedet av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker.

I 2020 var det 108 360 kommunalt disponerte boliger i Norge, som utgjør 20 boliger per 1000 innbyggere. Mange kommuner melder om behov for flere kommunale utleieboliger.

Kjøp av kommunale utleieboliger er en av flere strategier for fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger. Andre strategier kan være bygging av utleieboliger eller samarbeid med private aktører gjennom innleieavtaler, tilvisningsavtaler eller tildelingsavtaler. Husbanken kan bidra med finansiering.

Arbeidsprosessen er inndelt i tre faser - fra orientering i boligmarkedet, til boligen er kjøpt og overtatt. 

Bakgrunn

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte. Dette følger av helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-7 og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) paragraf 15.

Behovet for utleieboliger i kommunen og behovskartleggingen danner utgangspunktet for arbeidsprosessen.

 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Orientering i boligmarkedet
Fase 2
Vurdering av boliger
Fase 3
Kjøp og overtakelse
  • Helse- og omsorgstjenesteloven

    § 3-7 Boliger til vanskeligstilte: "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon