Valg av bolig og beboeroppfølgning

Fase 3: Oppfølgning av beboer i leieforhold

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie
Fase 2
Inngåelse av leiekontrakt og innflytting
Fase 3
Oppfølgning av beboer i leieforhold
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Leietaker er flyttet inn i boligen. Dersom det oppstår problemer følges disse opp. Ved manglende husleieinnbetaling må forvalter raskt ta kontakt, slik at restanser ikke bygger seg opp. Ved bråk og uorden, sjenanse for naboer, klager kartlegges/gjennomføres tiltak umiddelbart.

Resultater fra fasen

Husstanden gjør boligen til sitt hjem. Muligheter for å kjøpe egen bolig/ny bolig vurderes.

 • Etter innflytting er det viktig at kommunen følger opp husstanden, slik at de opplever en trygg og stabil bosituasjon.
 • Forvalter følger opp at rettigheter og plikter i husleieavtale mellom forvalter og husstand overholdes. Klar og tydelig informasjon viktig. Forvalter bør forsikre seg om at informasjonen og avtalen er forstått. Vurder om det er behov for tolk. 
 • Forvalter må være tilgjengelig for husstand eller naboer når problemer oppstår.
 • Vurdere behov for oppfølging som sikrer integrering i bomiljøet. 
 • Forvalter må sikre tilfredsstillende standard og kvalitet i boligen gjennom hele leieforløpet. 
 • Forvalter må følge opp husleierestanser raskt for å forebygge utkastelse. Kontakt må tas med husstand og NAV.
 • Kommunen bør være i regelmessig dialog med husstand for å kartlegge muligheten for overgang til eierbolig ved eksempelvis startlånsfinansiering.
 • Brosjyre fra Bergen kommune: Hva skjer om jeg ikke betaler husleien?
 • Brosjyre fra Bergen kommune: Et tilbud til deg som står i fare for å miste boligen.
 • Redusere antall utkastelser: En sluttrapport fra et fireårig prosjekt i Moss kommune «Kontra utkastelser»
 • Standard garantidokument i husleieforhold fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Garantidokumentet har som formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunen kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser. 
 • En utredning utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet som trykket vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle om «Retten til bolig og oppfølgingstjenester». Her vurderes i hvilken grad tilgang til bolig og boligoppfølgning bør være nærmere regulert som plikter for kommunene og som rettigheter for den enkelte med et nødvendig behov. Hensikten med utredningen er å gi et balansert grunnlag for et forslag til endret rettslig regulering, herunder en forståelse for bruk av rettighetslovgivning som virkemiddel.

Husleieloven, regulerer setter ufravikelige rammer for forholdet mellom kommunen som utleier og leietaker

Tvister mellom utleier og leietaker kan fremmes for HTU, fastsettelse av leier, mislighold mv

Setter rammer for kommunens bruk av bolig som kommunen eier i et eierseksjonssameie

Setter rammer for kommunens bruk av boliger som kommunen eier i et borettslag

§§ 3-2 a, 3-7: Fastsetter kommunens plikter til brukermedvirkning, fremskaffelse av bolig mv.

Sier noe om kommunens generelle plikter til å bistå leietaker