Bilde illustrerer en fagmann som måler strøm fra et vegguttak
ARBEIDSPROSESS

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Kort om arbeidsprosessen

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet bolig, god innflytting og eventuell oppfølging når problemer oppstår i boforholdet, styrker beboerens mulighet til å bo godt og trygt. Hensynet til naboer, bomiljø og omgivelser kan være utfordrende for kommunen som utleier. Oppfølging fra kommunen kan være viktig for å stabilisere boforholdet av hensyn til den som bor og nabolaget. Rask reaksjon på brudd av husleieavtale, herunder rask oppfølging ved manglende betaling av husleie og uro, er viktig for at leietaker skal kunne fortsette å bo i boligen.

Bakgrunn

Etter at søknad om bolig er behandlet, og det er fattet positivt vedtak, tildeler kommunen en kommunalt disponert bolig. Deretter inngår kommunen en husleieavtale med leietaker. Husleieavtalen inneholder en fordeling av rettigheter og plikter i avtaleperioden og fastsetter husleien, noe som er avgjørende for FDV-arbeidet.

 

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tildeling av kommunal bolig og fastsettelse av husleie
Fase 2
Inngåelse av leiekontrakt og innflytting
Fase 3
Oppfølgning av beboer i leieforhold

Benytte det digitale kurset " Nøkler til egen bolig" for å sikre god forståelse og brukermedvirkning. Kurset er på norsk, engelsk og arabisk og ligger under et ikon som heter kurs lengre ned på siden. 

Brukermedvirkning er å sette husstanden i sentrum og involverer aktuelle kommunale etater i prosessen som sikrer eventuelle nødvendige støttetiltak på kort og lang sikt. Viktig å avklare eventuelle behov for tolketjeneste.

 • Rutiner og tett oppfølging av boligsøkere og leietakere

  Tynset har opprettet en egen stilling som boligansvarlig og et eget boligutvalg som følger opp boligsøkerne tett. I søknadsprosessen vurderer man muligheten for å leie privat eller eie. Leiekontrakt suppleres med booppfølgingsavtale ved behov. Sjekkliste for boligen skrives under ved innflytting og man søker bostøtte og gir veiledning. Når uforutsette hendelser skjer, tas dette opp i boligutvalget, og riktig tjeneste i kommunen følger opp hendelsen. 

  Kommune
  Tynset kommune
 • Kartlegging og brukerundersøkelse

  Kommunen benytter én type søknadsskjema for bolig og tjenester. Det benyttes også ett felles kartleggingsskjema til å fremskaffe et godt vurderingsgrunnlag for behandling av søknaden. I forbindelse med foranalysen i BOSO ble det utviklet et enkelt verktøy for kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet.

  Kommune
  Halden kommune
 • Hybelkontakt i Tynset kommune

  Tynset har til enhver tid ca 100 hybelboere som er elever ved Nord Østerdal videregående skole. 95% av disse leier sokkel/rom av private utleiere. Prosjekt hybelkontakt startet opp i 2010 og varte i tre år, før den nå er over i en ny driftsmodell. En tryggere bosituasjon for elevene og oversikt over utleiemarkedet er noen av resultatene.

  Kommune
  Tynset kommune
 • En dør inn - boligkoordinator og miljøvaktmester

  Boligforvaltningen og oppfølgingen av vanskeligstilte i forhold til bolig, er organisert gjennom «en dør». Dette består av et team med Boligkoordinator, Boligkontakt i Nav og Miljøvaktmestere.

  Kommune
  Halden kommune
 • Ny vri - leie av bolig i Trondheim kommune

  "Ny vri" er et samarbeidstiltak som skal legge til rette for bedre samarbeidsrelasjoner i kommunen, og bedre boforhold for beboere i kommunale boliger. Tiltaket er et samarbeid mellom kommunens team for forvaltning, drift og vedlikehold og teamet som jobber med tildeling og bomiljø.

  Kommune
  Trondheim kommune

Annet til hele arbeidsprosessen:

 • Informasjonsmateriell fra Bergen kommune: