Verktøy og kabler
ARBEIDSPROSESS

Bygge og/eller oppgradere

Kort om arbeidsprosessen

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og handlingsplan. Finansieringsmuligheter fra Husbanken beskrives i fase 1, 2 og 4.

Bakgrunn

Bygg- og eiendomsansvarlig i kommunen mottar henvendelse fra den enhet som har boligbehov.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Løsningsutredning
Fase 2
Forprosjekt
Fase 3
Gjennomføringsfase
Fase 4
Overtakelse
Byggherrestyrt/generalentreprise entreprise
Kommunen som byggherre tar selv risikoen dvs kommunen engasjerer selv arkitekt og rådgivere og entreprenør.
Doffin
En nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser.
Enøktiltak
Tiltak for å utnytte energien mer effektivt ved for eksempel å ta i bruk ny teknologi.
Ferdigattest
En bekreftelse på at et byggeprosjektet er ferdigstilt i henhold til godkjent byggesøknad, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.
Heftelser
En heftelse er når det finnes utestående innbetalinger i forbindelse med eiendommen. Det kan være for eksempel boliglån, ubetalte eiendomsskatter, pant i eiendom eller at eiendommen eies av andre.
Investeringskostnader (bygg)
Byggets totale kostnad inklusiv tomt.
Løsningsdokument
Et dokument som vekter de ulike alternativene fra løsningutredningen, og som argumenterer for det ene forslaget.
Midlertidig brukstillatelse
Tiltakshaver kan søke kommunens bygningsmyndighet om å ta hele eller deler av byggverket midlertidig i bruk før utførelsen er endelig avsluttet.
Omhjemle
Eksempelvis kommunenes adgang til å endre sitt tjenestetilbud, spesielt i forhold til kommuner som omgjør sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester.
Overtagelsesbefaring
En befaring hvor hele bygget og uteareal blir inspisert.
Overtagelsesprotokoll
En skriftlig protokoll som skal angi parter, tid og sted samt eventuelle feil og mangler. Protokollen med frist for event utbedringer underskrives av partene.
Rammeavtale
En avtale inngått i henhold til anskaffelsesforskriften. Oppdragsgiver kan tildele kontrakt uten å måtte kunngjøre og gjennomføre en hel anskaffelsesprosedyre.
Rammetillatelse

En rammetillatelse avklarer tiltakets forhold til omgivelsene/ «ytre rammer». Dette kan være art, formål, antall bruksenheter, grad av utnytting, form, plassering, uteoppholdsareal, sikkerhet mot fare, forhold til utvalgte naturtyper, sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning og avklaring av naboforhold. En rammetillatelse forutsetter ikke at all prosjektering er avklart. Prosjekteringen må være avklart ved søknad om igangsettingstillatelse.

Regulering
Ansvarlig søker (arkitekt) utarbeider forslag til ny reguleringsplan som legges ut til høring med gitte lovpålagte frister.
Reguleringsplan
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser (pbl § 12-1).
Reklamasjonsfrist
I alle kontraktsforhold vil det løpe en frist for å klage/reklamere.
Sluttdokumentasjon
Brukerhåndbok, tegninger og tekniske dokumenter.
Terskelverdi
Har tilbudsgrunnlaget en samlet pris som overstiger den til enhver tid gjeldende terskelverdi skal tilbudet ut i hele Europa. Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år.
Tilbudsgrunnlag Konkurransegrunnlag
Dokumenter utarbeidet for å få aktuelle leverandører til å gi et tilbud eller anbud i en konkurranse for å vinne ved å bli tildelt en kontrakt om å levere.
Totalentreprise
Når byggherren har kontrakt med en entreprenør som igjen har kontrakt med arkitekt, rådgivere og samtlige underentreprenører.
Universell utforming
Produkter, bygg og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Usikkerhetsanalyse
En beskrivelse av usikkerhetene som potensielt finnes i et prosjekt.
Velferdsteknologi
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Dette skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende. Og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon (NOU 2011:11).
 • Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger 
  Malen er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk forening (NKF), Husbanken, Difi, Nelfo, Boligprodusentene og representanter fra kommuner. Mal for kravspesifikasjonen kan brukes ved bestilling av nye boliger, omsorgsboliger eller ved oppgradering av boliger. Den hjelper bestiller til å tenke gjennom og stille krav når det gjelder utformingen av boligen, tilrettelegging for velferdsteknologi, bestille holdbare materialer og løsninger, og praktiske tips med tanke på uførhet og demens. Bestillere bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de skal gi tilbud. En standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil gi effektivisering både for leverandører og bestillere. Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.
  Boligen er et viktig verktøy for likeverd og inkludering. SINTEF i samarbeid med Høgskolen på Lillehammer og NTNU utarbeidet veilederen «Bokvalitet i asylmottak» fra 2016. Den er relevant også for annen type boligplanlegging. Heller enn å angi minstekrav og konkrete løsninger, beskrives hvilke kvaliteter som bør etterstrebes. 
  • Leie før eie i Gjøvik

   I Gjøvik er det en satsning for at barnefamilier uten egenkapital skal lykkes med å skaffe seg en eid bolig. Familiene gis et tilbud om å leie bolig i fem år, og det avtales en sparedel i leieperioden. Leietaker får en opsjon til å kjøpe boligen til fastsatt pris ved utgangen av perioden. Gjøvik Boligstiftelse, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har i samarbeid etablert dette tilbudet.

  • Hordasmibakken - et boligprosjekt til etterfølgelse

   Hordasmibakken ble etablert som et boligkonsept av Lindås tomteselskap AS og Lindås kommune i 2015. Lindås tomteselskap solgte tomten til taksert verdi med betingelse om boligoppføring av 20 enheter til Byggmester Markhus AS. I kravspesifikasjonen sto det at Lindås kommune skulle få peke ut 14 av de 20 kjøperne i prosjektet. Målgruppen for prosjektet var unge i etableringsfasen og andre som har tilsvarende utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Kjøperne har finansiert boligkjøpene med startlån fra Lindås kommune og Husbanken. I tillegg sikret det gode samarbeidet mellom Lindås kommune, Lindås tomteselskap, Byggmester Markhus og Husbanken grunnlånsfinanisering.

  • En inkluderende boligpolitikk

   Frogn kommune har vedtatt at prisregulering er et boligpolitisk verktøy for å gi et tilbud til de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Kommunens aktive rolle som eiendomsaktør skal tilføre boligmarkedet i kommunen flere rimelige boliger for eie. Dette er et viktig tiltak for å styre boligutviklingen for at flere barnefamilier skal ønske å bosette seg i kommunen, og at eldre og andre med lav inntekt/pensjon skal kunne få et tilpasset tilbud. Kommunen benytter en kommunal tomt for å oppnå kostnadsmessige fordeler for de som kjøper boliger i prosjektene som beskrives.

  • Heim: Utvikling av forsterket og tilrettelagt heldøgns bo- og tjenestetilbud

   Prosjektet «Heim» beskriver utviklingen av et helhetlig bolig- og tjenestetilbud for én tjenestemottaker med behov for et særskilt forsterket og tilrettelagt heldøgns tjenestetilbud. Det stilles store krav til de fysiske omgivelsene, og det vektlegges videre en miljøterapeutisk tilnærming som skal fremme økt livskvalitet samt forebygge adferd og psykiske vansker – alt innenfor de juridiske rammene som foreligger og i tett samarbeid med Nordlandssykehuset/sikkerhetspsykiatrisk avdeling.  Det stilles følgelig også store krav til de ansattes sikkerhet.

   Kommune
   Bodø kommune
  • Blakstadmodellen – kommunen som byggherre

   Blakstadmodellen handler om at kommuner bestiller miljøvennlige og universelt utformede hus fra byggfaglinjen ved den lokale videregående skolen. Det gir rimelige boliger med høy kvalitet, ny giv for byggfaget og framtidsrettet kompetanse. I Froland sto det første huset ferdig i mars 2011 og de tre neste i løpet av 2012. Alle har passivhusstandard og universell utforming. Målet har vært at Blakstadmodellen enkelt skal kunne deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet.

   Koblingen mellom høy kvalitet, boligsosiale formål og bredt tverrfaglig samarbeid kan skape mange synergier og dekke en rekke behov i ett og samme prosjekt:

   • kommuner som trenger kommunale utleieboliger og konkrete miljøprosjekter
   • videreående skoler som trenger et kompetanseløft og større trivsel for læring
   • større kunnskap om framtidige byggekrav for kommunen, bransjen og utdanningsinstitusjoner
   • meningsfylt skolehverdag med attraktive oppdrag som skaper ettertraktede lærlinger

   Pionérprosjektet fra Blakstad i Froland i Aust-Agder har inspirert flere prosjekter andre steder i landet. Modellen kan være aktuell i boligpolitisk arbeid flere steder, spesielt i kommuner som sysselsetter mange unge og voksne i en videregående skole. Noen steder samarbeider bransjen og skolen om byggingen. Andre steder er rehabilitering mer aktuelt enn nybygging.

   Kommune
   Froland kommune
  • Botilbud for ungdom som springbrett til å greie seg selv

   Erfaringene i Bærum kommune er at oppfølgingstiltak for ungdom er lite hensiktsmessig hvis boligsituasjonen er krevende. En tilfredsstillende bosituasjon må til for å lykkes med studier, skole eller arbeidsrettede tiltak. Løsningen i kommunen ble et eget botiltak med hybler, seks måneders leiekontrakt, og gode ressurser til å hjelpe ungdommen videre for egen bolig.

   Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har til enhver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. Flere ungdommer har bolig, men de mestrer ikke alle aspekter ved å bo og har dermed behov for oppfølgingstjenester. Ungdommene som tilbys leiekontrakt forutsettes å være i aktivitet på dagtid, som jobb, utdanning eller andre tiltak i regi av NAV.

   Kommune
   Bærum kommune
  • Det gode nabolag

   For Bærum kommune handler det «Det gode nabolag» om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere under 35 år, familieboliger for startlånsmottakere og salg til det ordinære markedet. I dette innovasjonsprosjektet har kommunen i samarbeid med Husbanken tilrettelagt for utbygging av 67 boliger organisert som borettslag. Kommunen har solgt eiendommen med føringer for beboersammensetning til en privat aktør, som utvikler, bygger og selger boligene. I prosjektet legges det til rette for attraktive fellesarealer som skal fremme felleskap og interaksjon mellom beboerne for blant annet å forebygge ensomhet.

  • Boligprogram for å anskaffe boliger og tjenestekonsept

   Dette eksempelet er noen år gammelt, men kommuner kan fortsatt lære av fremgangsmåten og hvordan Tromsø kommune kartla bolig- og tjenestebehovet til vanskeligstilte når de utarbeidet boligprogram. 

   Formålet med boligprogram er å operasjonalisere prinsippene i «Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030» og Boligpolitisk handlingsplan (2015-2018) «Nok og riktige boliger, på rett sted». Boligprogram er et redskap for å håndtere veien fra planverk til handling, og synliggjøre konkrete løsninger og framgangsmåter for å anskaffe boliger og tjenestekonsept. Boligprogrammene danner grunnlaget for boligetablering til målgruppene de gjelder.

   Kommune
   Tromsø kommune
  • Småhus i Ringerike med tilskudd til utleieboliger

   Ringerike kommune har bygd flere typer småhus for bostedsløse. Småhusene er tiltenkt generelt vanskeligstilte, men benyttes i dag primært til personer med rus- og psykiske lidelser. Det er lagt vekt på gode kvaliteter og gjennomtenkte løsninger. En gjennomgående bra standard ute og inne vil gi framtidige reduserte vedlikeholdskostnader.

   Kommune
   Ringerike kommune
  • Småhus i Sandnes med tilskudd til utleieboliger

   Tilbud: Småhus
   Beliggenhet: Variasjon i plassering for å få riktig bolig til personen, og for å unngå utfordringer ved opphoping av beboere og begrense belastning for nærmiljø.
   Målgruppe: Personer av begge kjønn med omfattende rusutfordringer og eventuelle psykiske vansker.
   Antall: 18 småhus
   Bemanning: Ikke bemanning knyttet til selve boligene. Beboere får tjenester etter HOL, etter behov. I tillegg tilsyn av miljøvaktmester.
   Tilgjengelighet: 3 hus har døgnbemannet base
   Ferdigstillelse: 2012- 2019
   Eieform: Kommunal
   Småhus er små frittliggende boliger for personer med rusproblematikk og eventuelt psykiske vansker. Målgruppen har ofte har vært bostedsløs i lengre perioder. Det har vært utfordrende å finne egnede tomter til dagens småhus, både med tanke på plassering og nærmiljø. Samtidig viser erfaringene at boligene fungerer svært godt når de først er tatt i bruk.

   Kommune
   Sandnes kommune
  • Småhus i Melhus kommune med investeringstilskudd

   Tilbud: Småhus, beboerne har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.
   Beliggenhet: Fire boliger på to forskjellige sentrumsnære tomter.
   Målgruppe: Personer med sammensatte rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser)
   Antall: 2 boliger på 33 m2 og 2 boliger på 39 m2.
   Bemanning: Ingen fast bemanning, ambulerende team fra enten hjemmesykepleie eller Idrettsveien bofellesskap
   Ferdigstillelse: 2016
   Eieform: Kommunal
   Målsetningen med prosjektet var å utvikle robuste, helsefremmede boliger tiltenkt rusmisbrukere, personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) og andre vanskeligstilte. Prosjektet var samarbeid mellom Melhus kommune, SINTEF Byggforsk og Husbanken. Det er bygd fire boliger på to forskjellige tomter. Det er valgt ulike konsepter med tanke på materialvalg og størrelse på de to boligprosjektene, men målet om å tilpasse bomiljøene til målgruppens behov er felles.

   Kommune
   Melhus kommune
  • Herre i eget hus - småhus med investeringstilskudd

   Tilbud: Småhus med omsorgsstandard på 40 kvadrat, heldøgns tjenestetilbud
   Beliggenhet: Sentrumsnært
   Målgruppe: Personer med rusproblemer og samtidig psykiske lidelser
   Antall: Inntil 6 boliger samlokalisert
   Ferdigstillelse: 2017
   Eieform: Leietakere i kommunal bolig, husleieavtale på tre år

   Som en del av boligutviklingen i Asker kommune, er det kommet på plass et modulbasert småhus med omsorgsstandard som er godkjent av Husbanken for finansiering med investeringstilskudd. Dette er fullverdige boliger som kan tilpasses ut i fra ulike målgruppers behov. Enkelte av boligene kan flyttes til andre kommunale tomter hvis nødvendig. I dette eksemplet er det disse prosjektene som beskrives. 

   Kommune
   Asker kommune

  Viktig informasjon

  Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

  Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

  Vis informasjon