Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne

DENNE SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE.

 

Få personer med nedsatt funksjonsevne eier egen bolig, men bor i fellesskap med andre. Rundt 80 prosent av den norske befolkningen eier egen bolig. For personer med nedsatt funksjonsevne er andelen boligeiere rundt 10 prosent. Det er et politisk mål at flest mulig skal kunne eie egen bolig (eierlinja). Eierlinja gjelder også for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. Fra NOU 2016:17 På lik linje.

Dette er i tråd med regjeringens ambisjoner om normalisering og integrering med vektlegging på kvaliteter som bidrar til gode hjem og rammer for et verdig liv med mening.

Kommunen kan legge til rette for at flere personer med nedsatt funksjonsevne eier bolig, bla. ved å etablere borettslag i kollektive boformer med tilrettelagte tjenester. I det følgende vises det til de ulike strategiene for å eie bolig. Ellers finnes det også informasjon om temaet her: Framskaffe omsorgsboliger for mennesker med oppfølgingsbehov. 

Under presenteres ulike strategier for boligetablering både for leie og eie:  

Andre relevante kilder

 • Arbeidsprosess Fremskaffe omsorgsboliger for mennesker med oppfølgingsbehov
 • Veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg
 • Veileder for personer med utviklingshemming for å skaffe bolig
 • Bonum Domos – Gode boliger for personer med utviklingshemming
 • Klok bolig - nettsted for å planlegge å bygge eller bygge om boliger for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

 • I NIBR-rapport 2018:17 - Eie-etablering for personer med utviklingshemming - virkemidler og mulighetsrom, vises det til hvordan kommuner kan tilrettelegge for at personer med utviklingshemming kan eie egen bolig og at dette gir en kostnadsbesparelse framfor kommunale utleieboliger. 
 • På lik linje NOU 2016: 17
 • Bolig for velferd - Regjeringens mål er at alle skal ha et godt sted å bo
 • Boliger for personer med utviklingshemming i Aarhus

  Målgruppe: Unge og voksne med utviklingshemming og med behov for noe "pedagogisk støtte" i hverdagen.
  Størrelse: 16 boliger
  Ferdigstillelse: 2012
  Byggherre: Andelssamfundet i Hjortshøj, i samarbeid med Aarhus kommune
  Arkitekt: CUBO arkitekter A/S Aarhus og FORCE 4 arkitekter A/S
  Eieform: Kommunale boliger
  Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofellesskap og et økosamfunn nord for Aarhus i Danmark. Bostedet heter Vimby og betyr "velkommen i min bydel". Én av bogruppene er for personer med psykisk utviklingshemming. Denne ble etablert i  2012. Eksempelet viser på en forbilledlig måte hvordan personer med utviklingshemming kan inkluderes og være en ressurs i et lokalsamfunn. Inkludering forutsetter at man også løfter blikket og ser nærmere på hva slags lokalsamfunn beboerne skal inkluderes i. Eksempelet viser et område med en spesiell ideologi, men SINTEF mener likevel at noen av erfaringene er mulig å overføre til mer ordinær områdeutvikling i Norge. 

  Kommune
  Internasjonalt kommune