Bo- og nærmiljø

Bo- og nærmiljø

Gode fysiske omgivelser er sentralt for aktivitet, helse, opplevelser, sosialt kontakt og vår tilhørighet. Bo- og nærmiljøet må derfor være bruks- og miljøvennlig, opplevelsesrikt, og gi gode muligheter for både organisert og uorganisert aktivitet for alle lag av befolkningen, i alle aldre og med ulik funksjonsevne. Fysisk miljø er nært knyttet til sosialt miljø. Disse deltemaene må derfor ses i sammenheng.

De viktigste funksjonene innenfor fysisk miljø er lek, -oppholds- og aktivitetsarealer/møteplasser ute og inne, veier og andre trafikkarealer, tur- og gangveier og grønne områder.