Vinner og nominerte i 2018

Stord kommune har skaffet bolig til alle sine bostedsløse, og har laget en god strategi for å skaffe nok - og riktige - boliger til alle sine innbyggere. Dermed vant Stord kommune Statens pris for boligsosialt arbeid 2018.

Delegasjonen fra Stord

VANT PRISEN: Fra venstre: Ashley Carter, Anita Kehr, Valgerd Svarstad Haugland (juryleder), Gaute Straume Epland, Annita C. Jensen, Astrid Larsen og Margrethe Hystad Carter.

Stor konkurranse på boligmarkedet

Stord har rundt 19 000 innbyggere, og er en kommune i vekst og utvikling. Den viktigste næringen er leverandørindustrien innen olje og gass, noe som fører til store variasjoner i arbeidsmarkedet. Det bidrar igjen til stor konkurranse om boligene, både på eie- og leiemarkedet.

Mange har høy gjeldsbyrde. Ungdom og personer med varig lave inntekter sliter med å komme inn på boligmarkedet. I tillegg erfarer kommunen at det blir flere eldre, innvandrere og barn i lavinntektsfamilier.

Men de boligsosiale grepene kommunen har gjort har hatt god effekt. 

Ingen bostedsløse

Stord kommune har deltatt i Husbankens programarbeid siden 2014, og er i dag med i By- og tettstedsprogrammet. Programarbeidet har bidratt til at kommunen har fått satt i gang ulike tiltak som tydeliggjør roller og ansvar på strategisk og operativt nivå.

I dag har kommunen null bostedsløse, flere familier i egen bolig, kortere ventetid på kommunale boliger og mange flere boliger tilrettelagt for eldre beboere.
Ifølge juryen er Stord kommunen god på å bruke startlån, særlig til barnefamilier. De som søker kommunal bolig møter en saksbehandler som går gjennom familiens økonomi. Hvis familien kan klare med et boliglån, tilbyr kommunen startlån - og eventuelt tilskudd.

Oppfyller statuttene

Stord kommune har kvalifisert seg til prisen, og oppfyller utvilsomt kriteriene i statuttene. For å få prisen må kommunen kunne dokumentere at de har

 • økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
 • helhetlig satsing på boligsosialt arbeid
 • tiltak som motvirker bostedsløshet

Juryens begrunnelse

Kommunen har laget en god strategi for å nå nullvisjonen om at ingen skal være bostedsløse. Juryen har lagt vekt på følgende momenter i sin begrunnelse:

 • Kommunen har innført Housing First som metode.
 • Planen «Godt å bu heime» gir hjelp til å sikre gode boliger i alderdommen.
 • Alle bostedsløse på Stord har fått egen bolig.
 • Kommunen samarbeider tett med Husbanken og NAV.
 • Kommunen tilbyr økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
 • Kommunen har et eget LAR-senter der de samarbeider med Kirkens Bymisjon.
 • Arbeidet har stor overføringsverdi til andre kommuner.

I tillegg til Stord var Asker og Verdal nominert til prisen.

Juryen i 2018 besto av:

 • Valgjerd Svarstad Haugland, juryleder og fylkesmann i Oslo og Akershus
 • Janne Strandrud, Helsedirektoratet
 • Synnøve Seljeflot, Husbanken
 • Christian Hellevang, Kommunenes sentralforbud
 • Kjersti With Eidsmo, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Nina Søimer Andresen, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kristin Tandberg, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Dulo Dizdarevic, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Johan Lothe, Wayback

Nominerte i 2018: