Sandnes kommune vinner i 2016

Sandnes kommune ble tildelt statens pris for boligsosialt arbeid for sitt langsiktige, strategiske og helhetlige arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Utdeling av boligsosial pris til Sandnes kommune 2016

- Vi er utrolig stolte, sa ordfører Stanely Wirak da han mottok prisen fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under den boligsosiale lederkonferansen 1. november 2016. Wirak mottok prisen sammen med rådmann Bodil Sivertsen og leder av boligtjenesten Rita Karin Sele.- Det ligger langsiktig, tverrpolitisk og hardt arbeid bak resultatene våre. Systematiske, gode planer og ansatte som har stått på har vært avgjørende, sa ordfører Wirak.

Økonomiske nedgangstider og flere innbyggere

Sandnes kommune har ca. 75 000 innbyggere. Vekst i innbyggertall og økonomiske nedgangstider har preget utviklingen de siste årene. Kommunen står overfor utfordringer som mangel på boliger, vanskelig arbeidsmarked og mange brukere med ulike boligbehov.

Helhetlig arbeid gir resultater

Sandnes kommune har jobbet godt med det boligsosiale området siden 2000, og i tett samarbeid med Husbanken siden 2009. Juryen sier at Sandnes kommune fortjener prisen fordi de gjennom det langsiktige, helhetlige og systematiske arbeidet øker bosettingen av vanskeligstilte på boligmarkedet.

I følge juryen lykkes Sandnes i å jobbe på tvers av fagområdene, fra en effektiv tomtepolitikk til et godt støtteapparat for flyktninger, funksjonshemmede og personer ned rus- og psykiatrilidelser. Arbeidet i Sandnes kommune har stor overføringsverdi til andre kommuner. 

Her er juryens begrunnelse:

  • Arbeidet er forankret hos rådmannen, prioritert og implementert i overordnede planer og medfører rapportering til kommunestyret fire ganger pr år.
  • Sandnes har lykkes med å jobbe på tvers av fagområdene og med svært ulike boligløsninger.
  • De har opprettet boligkontor, fører en målrettet og effektiv tomtepolitikk og har egen levekårsundersøkelse og kart for lokalisering av kommunale boliger.
  • Sandnes har en egen «Mestringsenhet» for rus og psykisk helse og jobber systematisk med bosetting av flyktninger og unge funksjonshemmede i eierboliger.
  • De har Housing First-prosjekt og metodebok for det.
  • En egen «fordelspakke» har gjort Sandnes attraktiv for private utleiere og dermed tilgang til flere rimelige boliger.

Det var fire nominerte til årets pris: Bodø kommune, Holmestrand kommune, Sagene bydel i Oslo og Sandnes kommune. Prisen er på 100 000 kroner.

Juryen for boligsosial pris i 2016 bestod av:

Magnhild Meltveit Kleppa, juryleder og fylkesmann i Rogaland
Janne Strandrud, Helsedirektoratet
Stein Roger Vestbye, Husbanken
Hildegunn Estensen, Fylkesmannen i Nordland
Christian Hellevang, Kommunenes sentralforbud
Kjersti With Eidsmo, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nina Søimer Andresen, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Kristin Tandberg, Kriminalomsorgsdirektoratet

 

Vinner og nominerte: