Inkludering gir vekst i Hamarøy

Den lille kommunen Hamarøy i Nordland har over tid etablert et godt arbeid med bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette gjorde Hamarøy internasjonale senter til en av tre kandidater til statens pris for boligsosialt arbeid i 2013. 

Hamarøy kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden år 2000. Av de nær 120, var det i 2013 om lag 30 personer som fikk oppfølging av flyktningetjenesten.

Engasjerte ansatte som ser ungdommene

Det er meningen at ungdommene skal bo i Hamarøy i inntil 5 år. I løpet av den tiden skal de ta grunnskoleeksamen og videregående utdanning, slik at de kan begynne å jobbe eller studere videre. Andre er ferdig med utdannelse og har tatt fagbrev og er i jobb. Kommunen erfarer at en del av de som har vært ute og tatt videre utdannelse ønsker å returnere til Hamarøy for å bosette seg der varig. Dette fordi Hamarøy oppleves som hjemme.

Som bosettingskommune er Hamarøy opptatt å la ungdommene få bli de ressursene de er. Det gjør de ved å gi ungdommene en god skolegang og la dem få prøve seg i arbeidslivet. Alle mennesker har bruk for å bli sett og verdsatt. Dette er spesielt viktig for de ungdommene som kommer til en for dem ny og ukjent kultur og som er uten familie og pårørende. Hamarøy kommune har en god skole og flyktningetjeneste med engasjerte ansatte som viser stor omsorg for de enslige midreårige og ønsker å hjelpe dem på beste måte.

Langsiktig arbeid gir resultater

Kommunen har hele tiden jobbet langsiktig og prioritert arbeidet med boligmarkedet og boligsosialt arbeid. Flyktningene bosettes først inne på Hamarøy internasjonale senter før de får prøve seg på hybel/ liten leilighet tilpasset den enkeltes behov, og deretter inn i enten varig bolig el hybel/sokkel el i en aktuell studieby. Dette også med oppfølging der det er behov for det. For å få til dette har kommunen måtte prioritere og fokusere på både boligmarked og boligsosialt arbeid.

Tidligere led kommunen under boligmangel, men har gjennom godt samarbeid med private aktører i dag fått på plass en rekke nye boliger. Disse er etablert under en modell hvor utbygger står for byggeriet, mens kommunen forplikter seg til å leie et gitt antall boliger for en lengre periode. Utbygger er ansvarlig for et tilsvarende antall boliger som leveres til privatmarkedet. Gevinsten i dette er flere og tilstrekkelig mange tilgjengelige boliger både for flyktninger og for private, gode og sammensatte bomiljøer, godt samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Boligene som etableres er av god kvalitet, og tilfredsstiller Husbankens krav. Mange av disse er finansiert ved hjelp av grunnlån, og noe tilskudd fra Husbanken.

Helhetlig boligsosialt arbeid gir vekst i kommunen

Hamarøy kommune har over år hatt et økt fokus på helhetlig arbeid på området, og man ser nå at kommunen langt på vei har lyktes i dette arbeidet. Hamarøy internasjonale senter fungerer som et samlingssted for både flyktninger og Hamarøyværinger, ungdommene driver kafé på senteret, og senteret får en funksjon som samlingssted i bygda. Videre har kommunen gjennom dette arbeidet bidratt til en solid tilvekst av boliger de siste årene gjennom godt og nytenkende samarbeid med private aktører. Dette har bidratt til å redusere bostedsløsheten, og faren for denne betydelig, samt at det gjennom dette arbeidet er etablert en rekke nye arbeidsplasser.

En kommune som for få år siden hadde stor fare for å bli fraflyttet på grunn av manglene arbeidsplasser, boliger og stram kommuneøkonomi, har gjennom sitt gode og strategiske arbeid knyttet til boligsosialt arbeid og helhetlig boligpolitikk blant annet knyttet til mottak av enslige mindreårige, snudd den negative trenden til noe positivt, og er nå en kommune i vekst.

 • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Hamarøy

  Kommunen, med sine 1800 innbyggere, har over 16 år bosatt rundt 120 enslige mindreårige flyktninger og har etablert Hamarøy internasjonale senter. Dette siste gjør Hamarøy til et samfunn med et mer tydelig internasjonalt preg og  ansvarlighet enn mange andre småkommuner. 

  Hamarøy internasjonale senter har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og voksne flyktninger i Hamarøy kommune. Senteret ble åpnet i oktober 2010. Midtpunktet i Hamarøy Internasjonale senter (HIS) er den gamle gjestegården som nå brukes som bosted og aktivitetssenter for ungdommene. HIS har tilgang til boliger i bofellesskap, hybler med og uten delte fasiliteter og leiligheter. I bofellesskapene arbeides det i tett samarbeid med lokal barneverntjeneste for å trygge og dyktiggjøre ungdommene til et liv i det norske samfunnet.

  Kommune
  Hamarøy kommune
 • Hamarøymodellen – samarbeid med privat aktør

  Hamarøy-modellen er utviklet av kommunen i samarbeid med en privat utbygger. Med Hamarøy-modellen fikk man løst flere utfordringer; kommunen inngikk leieavtale med utbygger for et antall boliger til sosiale formål mot at utbygger for egen risiko fremskaffet like mange boliger for det ordinære markedet. 

  Kommune
  Hamarøy kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon