Boligsosial satsing med stor overføringsverdi ga pris

Vinneren av statens pris for boligsosialt arbeid i 2013, Drammen kommune, har de siste årene vært spesielt aktiv i det boligsosiale arbeidet. Dette har ført til en økning i antall utleieboliger og bedre administrasjon av boligtjenestene.

Papirbredden Ypsilon Union Drammen

Drammen kommunes arbeid og målsetting 

I løpet av de siste 5 – 6 årene har Drammen kommune snudd «alle steiner» i sitt boligsosiale arbeid. Dette gjelder bruk av Husbankens virkemidler, tilby leiere mulighet for å eie, økning i antall utleieboliger og administrasjon av boligtjenester. Arbeidet er fortsatt i full gang. 

Før kommunen i 2009 vedtok å delta i boligsosialt utviklingsprogram, deltok kommunen i de nasjonale prosjektene «17 – 23» som var et prosjekt for bedre samarbeid mellom ulike instanser i overgangsfasen fra ungdom til voksen og «18 – 24» som var et prosjekt for å få unge sosialhjelpsmottakere til å bli selvhjulpne. Boligsektoren var ikke tiltenkt noen rolle, men ble i Drammen en sentral samarbeidspartner i begge prosjektene fordi unges utfordringer med etablering på boligmarkedet ble avdekket.

Det boligsosiale utviklingsprogrammet ledes fra Rådmannens stab. Den har en styringsgruppe med forankring i tverretatlig ledelse, og en referansegruppe med deltagelse fra instanser som inkluderer brukerne.

Tiltak og resultater

 1. Boligsosial handlingsplan med brukerperspektiv vedtatt i 2012
 2. Opprettelse av boligtjeneste
 3. Fra natthjem til varig bolig. Natthjemmet ble nedlagt i 2011. BO7 er etablert med 24 leiligheter. Ytterligere 8 leiligheter vil være ferdigstilt sommeren 2013.
 4. Kjøp/ salg av utleieboliger I løpet av 2011/ 2012 er det kjøpt 59 nye kommunale utleieboliger. I samme tidsrom er det solgt 43 kommunale utleieboliger til tidligere leietakere via leie til eie prosjektet.
 5. Startlån og boligtilskudd. Over 100 millioner er utbetalt i startlån i 2010 og 2011. I 2012 ble det også utbetalt 6 millioner i boligtilskudd.
 6. Boligtildeling. Det ble i snitt tildelt 20 boliger i måneden i 2012.
 7. Leie til eie – 54 nye boligeiere
 8. Bosetting av flyktninger. 119 bosatt per 31.12.12. Alle, så nær som 6, er bosatt i kommunal bolig. Ytterligere 3 er tildelt bolig og vil flytte inn i nær fremtid.
 9. Housing First. Kommunen er på vei inn i en utprøving av Housing First etter modell fra Pathways to Housing og er aktiv deltaker i et kommunenettverk.

Brukermedvirkning og samarbeid

Det er stor grad av brukermedvirkning på individnivå i forhold til veiledning (leie til eie prosjektet), oppfølging i bolig, tildeling av kommunal bolig og ved søknad om startlån og tilskudd. Samarbeidspartnere har vært alle kommunale virksomheter, Drammen Eiendom, NAV Drammen og Husbanken.

Overføringsverdi

Arbeidet har vært omtalt i lokale medier og på flere nettsider. Prosjektleder har holdt innlegg på en rekke arrangementer og større konferanser i Husbankens og Fylkesmannens regi både i og utenfor regionen. Flere utenlandske delegasjoner som studerer boligsosialt arbeid har blitt orientert om arbeidet i Drammen. Mange norske kommuner kommer på studiebesøk. Drammen kommune er etterspurt da den helhetlige, boligsosiale satsingen har stor overføringsverdi til andre kommuner.

 • Boligtjenesten i Drammen kommune

  Drammen kommune har fått til et fungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Bidra til kjøp av bolig for beboere i kommunale boliger

  Drammen Eiendom har husleiekontrakter med mer enn 1000 innbyggere som har eller har hatt vanskeligheter med å leie eller å eie egen bolig. Disse leiekontraktene har i hovedsak tidsbegrenset varighet og dette kan oppleves som utrygt og lite stabilt for leietakere.

  Derfor ble prosjektet «Leie til eie» satt i gang i juni 2011, for å styrke hjelpen til de som leier kommunal bolig. Målgruppen ble utvidet fra 2015. Prosjektet er godt markedsført innad i kommunen, men har også overføringsverdi til andre kommuner. Formålet er at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

  I september 2012 startet Drammen kommune opp et delprosjekt for å forebygge og forhindre utkastelse. Utkastelser er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige kostnader for den det gjelder.

  Kommune
  Drammen kommune

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon