Bo-team - med modell og metode til inspirasjon

Kirkens Bymisjons «Bo-team» i Tønsberg var en av tre kandidater som ble nominert til statens nye pris for boligsosialt arbeid i 2013. Bo-teamet har siden oppstarten i 2004 hatt som overordnet mål å bekjempe bostedsløshet og fattigdom, og å møte hver enkelt med respekt og verdighet.

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast/eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i vårt samfunn. Bo-teamet bistår vanskeligstilte med å komme inn på boligmarkedet for å finne en egnet og varig bolig. Teamet jobber individuelt og strukturelt med å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.

Bo-teamet vektlegger det boligsosiale arbeidet som gjøres. Det å skaffe mennesker tak over hodet er ofte den ”letteste” delen av arbeidet. Utfordringene kommer når man må bistå brukerne med etablering, økonomiske utfordringer eller bo-oppfølging på grunnlag av en mangel på kunnskap om hvordan man bor. Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er derfor helt avgjørende. Om ikke disse tingene er på plass, er erfaringen at det nyetablerte boligforholdet snart kan ryke igjen. Brukerne får tett og individuelloppfølging med både et kort og langtidsperspektiv. Bo-teamet jobber aktivt med og for deltagerne i prosjekt FRI, i treningsboligen og ute i pilotleiligheter.

Bo-teamets målgrupper

Målgruppene til bo-teamet er mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser, sosiale problemer, innsatte fra fengsel, personer på institusjon eller i behandling og personer som på grunn av uønsket adferd er i ferd med å miste den boligen de allerede har. De bistår også mennesker som uten assistanse ikke ville fått tildelt bolig, innvandrerfamilier som sliter på boligmarkedet, familier, ungdom og enslige mødre.

Gode resultater

Betydningen av en stabil boligsituasjon må inkorporeres i det sosiale arbeidet som gjøres rundt hver bruker. Det er mange faggrupper med ulik faglig ståsted involvert, og det er derfor et behov for et koordinerings- og samordningstiltak i bosettingsarbeidet.

Bo-teammetoden ivaretar disse hensynene gjennom sosialfaglige og boligrelaterte tilnærminger. Metoden har utviklet seg over tid gjennom ansatte, brukere og hjelpeapparatets erfaringer. Metoden er derfor i stor grad erfaringsbasert og har en helhetlig sosialfaglig tilnærming. Det er viktig å være tilstede der de vanskeligstilte på boligmarkedet befinner seg. Å ha kunnskap og forståelse for deres levesett og utfordringer er en forutsetning for å få gode resultater. Siden oppstarten i 2004 har Bo-teamet bistått 710 brukere, inkludert 450 barn.

Viktig metodebok

I 2012 ble boken Boteam – BoOppfølgendeTeam – en tilnærmingsmetode for boligsosialt arbeid, som er finansiert av Husbanken, lansert. Boken har blitt til i et samarbeid mellom eksterne og ansatte i teamet. Den synliggjør metodene teamet bruker og de samfunnsnyttige effektene arbeidet deres har. Det er et mål at at høgskoler og andre institusjoner som driver med utdanning i sosialarbeid skal inkludere den i sitt pensum eller som tilleggslitteratur, samt at andre kommuner skal benytte seg av den vellykkede modellen de har utviklet i Tønsberg.

Boteam metodehefte

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon