Drammen kommune vant i 2013

– Drammen kommune viser en strategi med bredde i tiltak og virkemidler der samarbeid på tvers av ulike instanser er sentralt. Det har en klar overføringsverdi til andre kommuner, sa juryleder Magnhild Meltveit Kleppa da hun annonserte vinneren av statens pris for boligsosialt arbeid i 2013.

Utdeling av boligsosial pris til Drammen kommune 2013

Magnhild Meltveit Kleppa, Glenny Jelstad og Tore Opdal Hansen under prisutdelingen. I tillegg til å vinne heder og ære, overrakte jurylederen en sjekk på 100 000 kroner og et maleri til vinnerne. 

Målrettet arbeid

Det er resultatet av tre års målrettet arbeid under det boligsosiale utviklingsprogrammet i Husbanken, som ble kronet med prisen. Høsten 2010 startet Drammen kommune en omorganisering av sitt boligarbeid. Blant annet samlet kommunene alle boligtjenestene i en enhet. Parallelt med denne prosessen ble kommunen tatt opp som programkommune i Husbanken sør. Et annet grep har vært en systematisk og kontinuerlig oppfølging av boligsosial handlingsplan, kombinert med aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Disse grepene har gitt gode resultater.

Tore Opdal Hansen var en glad og stolt ordfører da han mottok prisen. På nettsidene til Drammen kommune kommenterer han tildelingen av hedersprisen. – Drammen har blitt kjent for sin ekstraordinære satsing på byutvikling. Dette har vært et langsiktig løft for byen, som vi har høstet priser for. Når vi nå får en nasjonal pris for vårt boligsosiale arbeid i Drammen – en hederspris som deles ut for første gang, så varmer det virkelig. Tildelingen av Statens pris for boligsosialt arbeid til Drammen er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for de mange som trenger ekstra hjelp fra kommunen for å mestre hverdagen. 

Før kommunen i 2009 vedtok å delta i boligsosialt utviklingsprogram, deltok kommunen i de nasjonale prosjektene «17 – 23» som var et prosjekt for bedre samarbeid mellom ulike instanser i overgangsfasen fra ungdom til voksen og «18 – 24» som var et prosjekt for å få unge sosialhjelpsmottakere til å bli selvhjulpne. Boligsektoren var ikke tiltenkt noen rolle, men ble i Drammen en sentral samarbeidspartner i begge prosjektene fordi unges utfordringer med etablering på boligmarkedet ble avdekket.

Det boligsosiale utviklingsprogrammet ble ledet fra Rådmannens stab av en styringsgruppe med forankring i tverretatlig ledelse, og en referansegruppe med deltagelse fra instanser som inkluderte brukerne.

Overføringsverdi

Den helhetlige, boligsosiale satsingen har stor overføringsverdi til andre kommuner. Mange norske kommuner har derfor valgt å komme på studiebesøk til byen. Flere utenlandske delegasjoner som studerer boligsosialt arbeid har også vært på besøk og blitt orientert om det solide arbeidet som er blitt lagt ned. Arbeidet har også blitt omtalt i media og blitt presentert på en rekke arrangementer og konferanser.  

Bredt sammensatt jury

Juryen for Statens pris for boligsosialt arbeid fra 2013 til 2016 består av:

Leder:
Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

Medlemmer:
Christian Hellevang, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kjersti With Eidsmo, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Janne Strandrud, Helsedirektoratet
Henrik Karlson, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Inger Marie Fridhov, Justis- og beredskaps-departementet
Anna Welle , Fylkesmannen i Nordland
Anne-Grethe Terjesen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Gunnar Sveri, Husbanken

Varamedlemmer:
Nina Hjertø Ingebrigtsen, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Bente Nygaard Lindstad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Irene Prestøy Lie, Helsedirektoratet
Vegard Forøy, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Anne Sofie Mortensen, Fylkesmannen i Nordland
Stein Roger Westby, Husbanken Region sør

 

Vinner og nominerte: