Om statens pris for boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen skal deles ut for femte gang i 2021. 

Formål

Formålet med boligsosial pris er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
  • Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid der suksessfaktorene for boligsosialt arbeid legges til grunn for arbeidet
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår
  • Brukermedvirkning og brukerinvolvering

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Det er Husbanken som har sekretariatet for Statens pris for boligsosialt arbeid. Ønsker du mer informasjon kan du sende en e-post til: post@husbanken.no 

Statutter

Du finner statuttene for prisen her

Forslagskjema til Statens pris for 2021 finner du her

 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon