Om statens pris for boligsosialt arbeid

Prisen deles ut av Kommunal- og distriktsdepartementet og er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter innen boligsosialt arbeid. Målet er å stimulere til helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. 

Merk! Kommunal- og distriktsdepartementet har bestemt å utsette utdelingen prisen i 2022. Den pågående krigen i Ukraina og en stor flyktningestrøm til landet gjør at det er behov for å prioritere rask boliganskaffelse for flyktninger i kommunene.

Formål

Formålet med boligsosial pris er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
  • Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid der suksessfaktorene for boligsosialt arbeid legges til grunn for arbeidet
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår
  • Brukermedvirkning og brukerinvolvering

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Det er Husbanken som har sekretariatet for Statens pris for boligsosialt arbeid.

Statutter

Her finner du statuttene for prisen.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon