Om statens pris for boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen ble delt ut for fjerde gang i 2018. 

Formål

Formålet med boligsosial pris er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Statutter

Se statuttene for prisen.