Gruppe med mennesker som sitter på gress

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og bidrar til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler. Staten har i dag avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder.

Områdesatsingene er tilpasset utfordringene i de enkelte områdene og kommunene har valgt ulike måter å innrettet og organisert samarbeidet på.  Felles for satsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst.

Områdesatsingene er et spleiselag mellom opptil syv ulike departementer og kommunene. Departementene øremerker midler til områdesatsingene i de årlige bevilgningene gjennom statsbudsjettet.
Kommunal- og distriktsdepartementet koordinerer de statlige områdesatsingene.

I områdesatsingene arbeides det blant annet med:

  • opprusting av bo- og nærmiljø, møteplasser og kulturaktiviteter
  • bedre integrering av innvandrere
  • bedre resultater i grunnskolen
  • å redusere frafallet i videregående skole
  • å få flere i arbeid
  • å minske kriminaliteten
  • å styrke folkehelsen

Områdesatsingene er en ekstrainnsats som skal bidra til å utvikle nye arbeidsformer og metoder for oppgaveløsning, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Områdesatsingene skal derfor ikke erstatte ordinær drift, men på sikt bidra til mer effektive og varige løsninger som er tilpasset behovene i disse områdene.

Arbeidet gir viktig erfaringer som kan være nyttig for flere kommuner og statlige etater, og erfaringsoverføring mellom ulike sektorer og forvaltingsnivåer er derfor en sentral del av arbeidet.

Bykommuner som har byområder med så store levekårsutfordringer at de ønsker statlig bistand, kan ta kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet. I samarbeid med relevante departementer vurderes det om det er behov for en ekstraordinær statlig innsats. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har informasjon om områdesatsing på sine nettsider.

Husbanken har informasjon om områdesatsing på sine nettsider. 

I Meld. St. 18 (2016–2017) om Berekraftige byar og sterke distrikt varsler regjeringen at staten vil videreføre samarbeid med kommunene om områdesatsinger og vurdere samarbeid med flere byer om å løfte områder med spesielle utfordringer.

I regjeringserklæringen Granavolden-plattformen, sier regjeringen at den vil fortsette det statlige samarbeidet om områdesatsing med de store byene for å løfte bydeler med sosiale utfordringer. 
Kommuner som har byområder med så store levekårsutfordringer at de ønsker statlig bistand kan kontakte Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Behov for en ekstraordinær statlig innsats til områdesatsinger vurderes av relevante departementer.

Samarbeidet forankres i en intensjonsavtale om langsiktig satsing. Intensjonsavtalen utarbeides i samarbeid mellom stat og kommune. Den redegjør for hvilke utfordringer området har og hvordan stat og kommune skal bidra. 

Kommunene utvikler, i samarbeid med relevante statlige aktører, en programbeskrivelse for hele områdesatsingen og årlige handlingsprogram. I programbeskrivelsen avklares langsiktige mål og strategier, organisering, plan for evaluering og hvilke roller departementene, direktoratene og kommunen skal ha.

Årlige handlingsprogram med forslag om konkrete tiltak legges til grunn for søknad om statlig delfinansering fra deltagende direktorater og departementer.

Områdesatsingene er et spleiselag mellom opptil syv ulike departementer og kommunene. Departementene øremerker midler til områdesatsingene i de årlige bevilgningene gjennom statsbudsjettet. Det forutsettes et samarbeid der departementene setter av midler i de ordinære budsjettprosessene til områdesatsingene. Kommunal- og distriktsdepartementet koordinerer de statlige områdesatsingene.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på om lag 215 millioner kroner til områdesatsinger i 2020, over syv departementers budsjett. I tillegg settes det av 2,5 millioner kroner i tippemidler til områdesatsingene. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019. Det settes av midler til de kommuner som har inngått et partnerskap med staten områdesatsinger.  Kommunal- og distriktsdepartementet koordinerer de statlige områdesatsingene.

Med bevilgning i 2020, er det siden 2013 bevilget i alt over 1,5 milliarder kroner til områdesatsinger i Norge. Fra 2017 til 2019 økte bevilgningene til områdesatsingene med om lag 90 millioner kroner.

Områdesatsinger – Statlige bevilgninger i 2020

[1] I tillegg er det øremerket 2,5 mill. kroner i spillemidler til områdesatsingen i Oslo indre Øst, som ikke bevilges over statsbudsjettet.