Planlegge-for-bosetting-av-flyktninger

Kompetanse

- utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap

 

Svarene i undersøkelsen viser at kommunene opplever at de har fått økt kompetanse om boligsosialt arbeid, gjennom programarbeidet. Svært mange kommuner oppgir at økt kompetanse er noe av det viktigste de tar med seg fra programarbeidet. Dette gjelder på det boligsosiale feltet generelt. Mer spesifikt gjelder det økt kompetanse om ulike brukergrupper, metoder, virkemidler osv. I tillegg har kommunene samarbeidet internt om boligsosialt arbeid, blitt bedre kjent med egen tverrfaglige kompetanse, og kan i større grad dra nytte av hverandres kunnskap internt i kommunene.  Flere nevner at det var nyttig å starte med en ekstern foranalyse av situasjonen i kommunen, og at oversikt over alle målgrupper er en viktig nøkkel i arbeidet.

"Det er viktig med kunnskapsdeling, og det å vise øverste leiing at alt heng i hop med alt. Dei viktigaste investeringane vi kan gjere er å hjelpe folk til å bli sjølvhjulpne, og til å få ei betre helse og eit betre liv."
- Ålesund kommune

"Programmet har lagt opp til samarbeid på tvers av enheter og fagområder. Vi har blitt bedre kjent med hverandre tverrfaglig og har dratt nytte av hverandres kunnskap."
- Verdal kommune

Svært mange kommuner trekker frem Husbankens kunnskapsarenaer som nyttige for kompetanseheving og for å utveksle erfaringer og knytte kontakter mellom kommuner.
Husbankens arrangementer finner du på husbanken.no